25. seja občinskega sveta 20. 5. 2021

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

25. redna seja občinskega sveta 20. 5. 2021

Številka: 0320-4/2021-1
Šempeter pri Gorici, 12. maj 2021

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem


25. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 20. maja 2021 ob 16.30 v veliki večnamenski dvorani v 1. nadstropju Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Predlog dnevnega reda (vabilo):


1
.točka: Predlog zapisnika 24. redne seje, ki se je pričela dne, 15.
4. 2021 in nadaljevala dne, 6. 5. 2021
- gradivo

SPREJETO

Zapisnik 24. redne seje 15. 4. 2021 in 6. 5. 2021

2. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

3. točka: Obravnava in sprejem stališč do pripomb na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalka: Metka Jug - Locus d.o.o 

Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

Ni bilo sprejeto.

O predlaganem sklepu se ni glasovalo, saj seja ni bila več sklepčna.


4. točka: Soglasje k letnemu poročilu Javnega sklada malega
gospodarstva Goriške za leto 2020 in soglasje k poslovnemu in finančnemu načrtu za leto 2021

- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e

Poročevalka: mag. Iris Podobnik - direktorica Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št.: 0140-8/2020-6
Soglasje k letnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2020 in soglasje k poslovnemu in finančnemu načrtu za leto 2021

 

5. točka: Poročilo o varnostni problematiki v občini Šempeter- Vrtojba v letu 2020 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: Sejad Jušić - komandir policijske postaje Nova Gorica
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št,; 223-1/2021-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o Poročilu o varnostni problematiki v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2020.

6. točka: Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava v letu 2020 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: Tadej Mori - inšpektor svetnik - vodja Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št.: : 061-2/2021-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o Poročilu o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava za leto 2020.

7. točka: Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti v Občini Šempeter - Vrtojba v letu 2020 - informacija
- gradivo a
Poročevalec: tajnik občine mag. Peter Ptičak

SPREJETO

Sklep št.: 223-2/2021-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Oceno izvajanja Občinskega programa varnosti v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2020.

8. točka: Poročilo o delu Goriške knjižnice »Franceta Bevka« Nova Gorica za leto 2020 - informacija
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalka: Irena Škvarč – direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica

SPREJETO

Sklep št.: 612-2/2020-21
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu Goriške knjižnice »Franceta Bevka« Nova Gorica za leto 2020.

9. točka: Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic v šolskem letu 2021/2022
- gradivo a
Poročevalka: Ksenija Ušaj - višja svetovalka za družbene dejavnosti

SPREJETO

Sklep št.: 600-6/2021-2
Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic v šolskem letu 2021/2022

10. točka: Sklep o določitvi števila oddelkov vrtca v Osnovni Šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici za šolsko leto 2021/2022
- gradivo a
Poročevalka: Ksenija Ušaj - višja svetovalka za družbene dejavnosti

SPREJETO

Sklep št.: 602-2/2021-8
Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca v šolskem letu 2021/2022

11. točka: Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah s parc. št. 2663/2 in 2663/3 obe k. o. 2316 Vrtojba
- gradivo a
Poročevalka: Regina Dragoljević - strokovna sodelavka

SPREJETO

Sklep št.: 711-13/2021-2
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (Nepremičninam s parc. št. 2663/2 in 2663/3, obe k. o. 2316 Vrtojba)

12. točka: Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica
- gradivo a
Poročevalka: predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Monika Gorjan Zavadlav

SPREJETO

Sklep št.: 0322-4/2021-8
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Jernejo Ternovec, stanujočo v Vrtojbi, 5290 Šempeter pri Gorici, za predstavnico Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica.
Mandat sveta traja štiri (4) leta.


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

mag. Milan Turk
župan

Zasedanja stalnih delovnih telessreda, 19. 5. 2021


dopisna seja KMVVI od srede, 19. 5. 2021, od 10. ure do četrtka, 20. 5. 2021, do 10. ure - vabilo

21. seja Odbora za okolje in prostor ob 16.30 v sejni sobi - vabilo

16. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 17.30 v sejni sobi - vabilo
 


Nadaljevanje 25. redne seje je sledilo 17. 6. 2021 in je dostopno TU.
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni