Namera za prodajo kleti (C. prekomorskih brigad 3) po metodi neposredne pogodbe

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Namera za prodajo kleti (C. prekomorskih brigad 3) po metodi neposredne pogodbe

Številka: 47802-7/2019-1
Šempeter pri Gorici, 17. maj 2019


V skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018 in 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), Občina Šempeter-Vrtojba objavlja:

NAMERO ZA PRODAJO NEPREMIČNINE PO METODI NEPOSREDNE POGODBE


1. Naziv in sedež organizatorja prodaje
Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici

2. Predmet prodaje
Klet, ID znak del stavbe 2315-693-8, klet v izmeri 2,7 m2 neto tlorisne površine, na naslovu Cesta Prekomorskih brigad 3, Šempeter pri Gorici.
Zemljiškoknjižno stanje nepremičnine je urejeno.

3. Najnižja ponudbena cena
Ponudbena cena za nepremičnino ID znak del stavbe 2315-693-8, ki v naravi predstavlja klet mora biti najmanj 1.000,00 EUR in ne vključuje davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.

4. Pogoji prodaje
• za prodajo opisane nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba;
• nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno« zato ne bo mogoče uveljavljanje prodajalčeve odgovornosti za stvarne in pravne napake;
• nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najvišjo odkupno ceno;
• najugodnejši ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po pozivu organizatorja prodaje;
• plačilo celotne kupnine najkasneje v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe;
• zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo ni sestavni del prodajne pogodbe in se izroči kupcu po prejemu celotne kupnine;
• kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, ki bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne pogodbe, notarsko overitev podpisa zakonitega zastopnika prodajalca na prodajni pogodbi in stroške v zvezi z zemljiškoknjižno izvedbo prodajne pogodbe na njegovo ime in v njegovo korist v zemljiški knjigi;
• prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadar koli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo moral najugodnejši ponudnik poravnati na transakcijski račun Občine Šempeter-Vrtojba, v roku 30 (tridesetih) dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku.

6. Podrobnejši pogoji zbiranja ponudb
Ponudbe lahko oddajo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin.
Ponudba se odda na obrazcu z vsebino iz priloge 1 te objave, in sicer jo lahko ponudniki oddajo po elektronski pošti na naslov info@sempeter-vrtojba.si ali s priporočeno pošiljko na naslov Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici ali osebno v glavni pisarni (vložišče) organizatorja prodaje na prej navedenem naslovu, najkasneje do 6. 6. 2019 do 15.00.
Če je prijava poslana po navadni pošti, se šteje, da je pravočasna, če prispe na naslov organizatorja najkasneje do 6. 6. 2019 do 15.00 ure.
Ponudbe, predložene oziroma prispele po izteku roka, bodo izločene iz postopka prodaje.
V primeru, da bo za prodajo navedene nepremičnine prispelo več ponudb, bodo vsi ponudniki povabljeni na pogajanja o ceni na način javne dražbe.

7. Dodatne informacije

Dodatne informacije o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na Občini Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici: kontaktna oseba Regina Dragoljević, tel. št.: 05 33 51 000.

Priloga:


docPonudba - klet
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni