Odločba: nepremičnini parc. št. 3139/8 k. o. 2316 – Vrtojba, ID znak 2316-3139-8 preneha status javnega dobra lokalnega pomena in se vpiše lastnina Ob

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Odločba: nepremičnini parc. št. 3139/8 k. o. 2316 – Vrtojba, ID znak 2316-3139-8 preneha status javnega dobra lokalnega pomena in se vpiše lastnina Občine Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3/a, Šempeter pri Gorici.


Ta odločba nadomesti odločbo št. 47805-33/2015-18
z dne 27. junij 2016. 

Številka:47805-33/2015-14
Šempeter pri Gorici, 21. julij 2016

Občinska uprava Občine Šempeter – Vrtojba izdaja na podlagi 23. člena Zakona o graditvi Objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04-u. p. b. s spremembami) in na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Šempeter – Vrtojba št. 47805-33/2015, sprejetega na 19. redni seji dne 16. 6. 2016, v zadevi ukinitve statusa javnega dobra, po uradni dolžnosti, naslednjo

O D L O Č B O


1. Ugotovi se, da nepremičnini parc. št. 3139/8 k. o. 2316 – Vrtojba, ID znak 2316-3139-8 preneha status javnega dobra lokalnega pomena.

2. Na podlagi te odločbe se po pravnomočnosti odločbe v zemljiški knjigi pri osnovnem pravnem položaju nepremičnine parc. št. 3139/8 k. o. 2316 – Vrtojba, ID znak 2316-3139/8-0 izbriše status javnega dobra in se vpiše lastnina Občine Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3/a, Šempeter pri Gorici, matična št. 1358227000, do celote (1/1).

3. Ta odločba nadomesti odločbo št. 47805-33/2015-18 z dne 27. junij 2016.

4. Stroškov postopka ni bilo.


O b r a z l o ž i t e v :
Nepremičnina parc. št. 3139/8 k. o. Vrtojba je v zemljiški knjigi vpisana kot javno dobro. Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba je na 19. redni seji, dne 16. 6. 2016 sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za navedeno zemljišče.

23. člen Zakona o graditvi objektov določa, da se nepremičnini status grajenega javnega dobra odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa izda tisti organ, ki ji je status podelil. Na podlagi pravnomočne odločbe o ukinitvi statusa javnega dobra se izbriše status javnega dobra v zemljiški knjigi in se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Šempeter- Vrtojba.

Nepremičnina parc. št. 3139/8 k. o. Vrtojba, nima več namena in funkcije splošne rabe in se je v svoji funkciji javnega dobra prenehala uporabljati, zato se navedeno zemljišče v skladu s sprejetim sklepom Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba izvzame iz javnega dobra. Zato je bila izdana odločba 47805-33/2015-18, z dne 27.6.2016. V navedeni odločbi je prišlo do pomote pri številki parcele, zato se izdaja ta odločba.

118. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP, 24/06 – u. p. b., 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) določa, da organ v odločbi odloči o stroških postopka. Stroški v postopku niso nastali, zato je organ odločil kot izhaja iz izreka odločbe.

Odločba je na podlagi 2. točke 23. člena Zakona o upravnih taksah (ZUT, Uradni list RS, št. 106/10 – u. p. b. in 32/16) takse prosta.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, Šempeter pri Gorici in sicer v roku 15 dni od dneva objave odločbe. Pritožba se vloži pisno ali vloži ustno na zapisnik.

Pripravila:
Danjela Cijan
TAJNIK
mag. Peter Ptičak

Objaviti:
- na spletni strani in oglasni deski Občine Šempeter–Vrtojba (ODLOČBA)

Odločbo vročiti:
- Okrajnemu sodišču v Novi Gorici, Zemljiška knjiga – po pravnomočnosti
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni