Odločba za nepremičnino št. 3572/2 k. o. 2316 Vrtojba

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Odločba za nepremičnino s parc. št. 3572/2 k. o. 2316 Vrtojba

Številka: 47805-1/2019-1
Šempeter pri Gorici, 18. februar 2019


Občinska uprava Občine Šempeter-Vrtojba izdaja na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 15. in 87. člen Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 5/18) ter na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/07) in na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba št. 01101-2/2019-11, sprejetega na 3. seji dne 24. 01. 2019, v zadevi ukinitve statusa javnega dobra, po uradni dolžnosti, naslednjo

ODLOČBO


1. Nepremičnini s parc. št. 3572/2 k. o. 2316 Vrtojba, ID znak 2316 3572/2 se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

2. Izbris zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena, iz 1. alineje izreka te odločbe, z ID pravice/zaznambe 12231260 pri nepremičnini z ID znakom 2316 3572/2 se predlaga po pravnomočnosti te odločbe.

3. Stroškov postopka ni bilo.


Obrazložitev:


Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je na 3. seji dne 24.01.2019 , na zahtevo župana sprejel sklep št. 01101-2/2019-11, s katerim je odločil o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini s parc. št. 3572/2 k. o. 2316 Vrtojba, ID znak 2316 3572/2, sicer v lasti Občine Šempeter-Vrtojba. Omenjeni sklep je stopil v veljavo s potrditvijo na seji občinskega sveta dne 24.01.2019 in po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Status grajenega javnega dobra je pri omenjeni nepremičnini vknjižen pod ID pravice/ zaznambe 12231260.

Podlaga za ukinitev statusa grajenega javnega doba je določba 247. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/07), saj omenjena nepremičnina namreč ne služi več namenu, zaradi katerega je bil dodeljen status javnega dobra ter obrazložitev nameravanega odvzema statusa grajenega javnega dobra, podana iz strani župana Občine Šempeter - Vrtojba. Omenjena nepremičnina ne služi več namenu, zaradi katerega je bil dodeljen status javnega dobra.

Glede na navedeno je izdaja odločbe utemeljena.

Na podlagi 22. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – u. p. b., 14/15 – ZUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) je odločba takse prosta.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, Šempeter pri Gorici in sicer v roku 15 dni od dneva objave odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. Za pritožbo se plača upravna taksa po Taksni tarifi št. 2, Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10 – u.p.b.), v višini 18.10 EUR.


Pripravila:
Regina Dragoljević


TAJNIK
mag. Peter Ptičak
Objaviti:
- na spletni strani in oglasni deski Občine Šempeter-Vrtojba

Odločbo vročiti:
- Okrajnemu sodišču v Novi Gorici, Zemljiška knjiga – po pravnomočnosti
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni