Ugotovitvena odločba o ukinitvi javnega dobra

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Ugotovitvena odločba o ukinitvi javnega dobra

Številka: 711-8/2021-3
Šempeter pri Gorici, 19. marec 2021


Občinska uprava Občine Šempeter - Vrtojba izdaja na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17), 111. člena Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08 – ZST-1, 45/08, 28/09, 25/11, 14/15 – ZUUJFO, 69/17, 11/18 – ZIZ-L in 16/19 – ZNP-1), 15. in 87. člen člena Statuta Občine - Vrtojba (Ur. l. RS, št. 5/18) in na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Šempeter- Vrtojba št. 711-8/2021-2, z dne 18. 3. 2021, v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 36/20 – ZZUSUDJZ, 61/20-ZZUSUDJZ-A), po uradni dolžnosti izdaja naslednjo

UGOTOVITVENO ODLOČBO


1. Odvzame se status grajenega javnega dobra nepremičninam katastrska občina 2316 Vrtojba, s parc. št. 3570/9 (ID 7133224), 3570/10 (ID 7133225), 3570/11 (ID 7133223) in 3570/12 (ID 7133222).

2. Po pravnomočnosti te odločbe se pri nepremičninah 2316 Vrtojba, s parc. št. 3570/9 (ID 7133224), 3570/10 (ID 7133225), 3570/11 (ID 7133223) in 3570/12 (ID 7133222) vpiše lastninska pravica na ime:
Občina Šempeter – Vrtojba, matična številka: 1358227000, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, do celote (1/1).

3. Posebni stroški v zvezi z izdajo te odločbe niso nastali.


O b r a z l o ž i t e v :
Iz vpogleda v Prostorski informacijski sistem občin izhaja, da so nepremičnine katastrska občina 2316 Vrtojba, s parc. št. 3570/9, 3570/10, 3570/11 in 3570/12, v preteklosti predstavljale lokalno javno pot. Predmetne nepremičnine danes v naravi ne predstavlja več javne poti, ampak funkcionalno celoto s sosednjimi zemljišči in jo tako Občina Šempeter - Vrtojba ne potrebuje za izvajanje svojih nalog ter je zaradi učinkovitega gospodarjenja z nepremičninami v interesu Občine Šempeter - Vrtojba, da uredi status predmetnih nepremičnin.
Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02, 91/13 in 23/20) v 19. členu določa, da je javno dobro stvar, ki jo v skladu z njenim namenom ob enakih pogojih lahko uporablja vsakdo (splošna raba). Katera stvar je javno dobro in kakšni so pogoji za njegovo uporabo določa zakon.
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017 - ZUreP-2) v členih od 245 - 247 določa pogoje za pridobitev statusa grajenega javnega dobra, posledice pridobitve statusa grajenega javnega dobra in pogoje za ukinitev statusa grajenega javnega dobra. V skladu z ZUreP-2 pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena tisti objekt ali del objekta, ki je po določbah tega zakona lahko grajeno javno dobro in za katerega občinska uprava na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda ugotovitveno odločbo. Takšnemu objektu ali delu objekta se lahko odvzame status grajenega javnega dobra z odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa. Status grajenega javnega dobra lahko preneha tudi, če je objekt ali njegov del, ki ima pridobljen status grajenega javnega dobra, v celoti uničen in ga ni mogoče obnoviti in je zato onemogočena njegova splošna raba ali pa, če se zgradi drug objekt, ki pridobi status javnega dobra z enakim namenom splošne rabe, kot ga ima dosedanji objekt ali njegov del in se ga zato lahko opusti.
Predmetne nepremičnine v naravi ne predstavljajo javne poti. Zaradi navedenega ni ovir za nadaljevanje postopka ukinitve javnega dobra pri nepremičninah katastrska občina 2316 Vrtojba, s parc. št. 3570/9, 3570/10, 3570/11 in 3570/12, saj le ta ne služi namenu splošne rabe. Občinska uprava tudi ugotavlja in pojasnjuje, da predmetne nepremičnine ležijo na območju Občine Šempeter - Vrtojba in da je, ker so bile v preteklosti uporabljene kot javna pot lokalnega pomena, javno dobro v lasti občine.
Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba je v skladu z določili 247. člena ZUreP-2 na zahtevo župana Občine Šempeter - Vrtojba na 23. seji, dne 18. 3. 2021, sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičninah katastrska občina 2316 Vrtojba, s parc. št. 3570/9, 3570/10, 3570/11 in 3570/12.
Občinska uprava Občine Šempeter - Vrtojba je na podlagi vseh zgoraj navedenih dejstev in sklepa Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini katastrska občina 2316 Vrtojba, s parc. št. 3570/9, 3570/10, 3570/11 in 3570/12, po uradni dolžnosti odločila, kot je razvidno iz izreka te odločbe.
Posebnih stroškov v izvezi z izdajo odločbe o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra pri nepremičninah katastrska občina 2316 Vrtojba, s parc. št. 3570/9, 3570/10, 3570/11 in 3570/12, ni bilo.
S tem je odločba utemeljena.

Na podlagi 22. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – u. p. b., 14/15 – ZUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš in 189/20 - ZFRO) je odločba takse prosta.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici in sicer v roku 15 dni od dneva objave odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. Za pritožbo se plača upravna taksa po Taksni tarifi št. 2, Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10 – u.p.b.), v višini 18,10 EUR.

Pripravila:
Regina Dragoljevićmag. Peter Ptičak
TAJNIK
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni