Pooblastila občinskih redarjev

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Pooblastila občinskih redarjev

 • opozorilo,
 • ustna odredba,
 • ugotavljanje istovetnosti,
 • varnostni pregled osebe,
 • zaseg predmetov,
 • zadrževanje storilca prekrška in kaznivega dejanja,
 • uporaba fizične sile, sredstev za vklepanje in vezanje in plinskega razpršilca.

Navedena pooblastila občinskih redarjev pomenijo določen poseg v človekove pravice, zato se lahko uporabijo le pod pogoji in po določbah, ki so navedeni v Zakonu o občinskem redarstvu, Zakonu o policiji in podzakonskih predpisih, ki urejajo načela in način uporabe istovrstnih pooblastil policistov.

Po ZPrCP občinski redarji zaradi zagotavljanja varnega in neoviranega prometa izvajajo v naselju in na občinskih cestah zunaj naselja ter varstva cest in okolja na občinskih cestah naslednje naloge:
 • varstvo okolja,
 • odgovornost staršev, skrbnikov oziroma rejnikov,
 • izločitev vozila iz prometa,
 • čas trajanja izločitve iz prometa,
 • odstranitev nepravilno parkiranega in zapuščenega vozila,
 • območje umirjenega prometa,
 • območje za pešce,
 • varnostni pas,
 • zaščitna čelada,
 • prepoved uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanje vozila,
 • vožnja z vozilom po cesti,
 • vožnja z vozilom na prehodu za pešce,
 • najvišje dovoljene hitrosti,
 • najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil,
 • odpiranje vrat vozila,
 • zapustitev vozila,
 • označitev ustavljenih vozil,
 • ustavitev in parkiranje,
 • parkiranje na parkirnem mestu označenem za invalide,
 • območja kratkotrajnega parkiranja,
 • izjeme parkiranja na prostoru, kjer to ni dovoljeno,
 • pogoji za nalaganje in razlaganje tovora na cesti,
 • pogoji za opravljanje gospodarske vožnje,
 • udeležba pešcev v cestnem prometu,
 • označitev pešcev,
 • varstvo otrok,
 • prevoz oseb,
 • jahač, gonič in vodič živali v prometu ter pogoji za udeležbo živali v cestnem prometu,
 • pogoji za uporabo posebnih prevoznih sredstev v cestnem prometu,
 • prometna signalizacija,
 • svetlobni prometni znaki.

Pri opravljanju navedenih nalog sme občinski redar zahtevati od voznika motornega vozila vozniško dovoljenje in prometno dovoljenje, od drugega udeleženca v cestnem prometu pa listino, s katero ugotovi njegovo istovetnost. Udeleženec mora izročiti redarju zahtevano listino na vpogled.


Sankcije za prekršek


Storilcu prekrška se odmeri sankcijo v mejah, ki  so določene s predpisom za storjeni prekršek, glede na težo prekrška in storilčevo malomarnost in naklep. Pooblaščene uradne osebe medobčinskega redarstva storilcem prekrška izrekajo globe in opomine. Namesto izreka sankcije lahko pooblaščena uradna oseba izreče opozorilo.

Plačane globe za prekrške, ki jih izreče medobčinsko redarstvo, so prihodek občine, na območju občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
Globe za prekrške so določene z zakoni ali uredbo vlade in z odloki lokalnih skupnosti.

Po prejemu plačilnega naloga ima kršitelj možnost v roku osmih dni po pravnomočnosti le tega, plačati polovični znesek globe.

Opomin
sme prekrškovni organ izreči za prekršek, storjen v takih olajševalnih okoliščinah, ki ga delajo posebno lahkega. Opomin se sme izreči tudi, če je prekršek  v tem, da ni bila izpolnjena predpisana obveznost, ali je bila s prekrškom povzročena škoda, storilec pa je pred izdajo odločbe o prekršku izpolnil predpisano obveznost oz. popravil ali povrnil povzročeno škodo.

Pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa lahko namesto izreka sankcije, kršitelja opozori, če je storjeni prekršek neznatnega pomena in če pooblaščena uradna oseba oceni, da je glede na pomen dejanja opozorilo zadosten ukrep. Občinski redar kršitelju hkrati z opozorilom predstavi storjeni prekršek.

Pravna podlaga za izvajanje pooblastil občinskih redarjev in inšpektorjev

Ustava Republike Slovenije,
Zakon o prekrških (ZP-1),
Zakon o policiji (ZPol),
Zakonu o redarstvu (ZORed),
Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP),
Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN).

Poleg zakonov pa inšpektorja in redarji izvajajo svoja pooblastila na podlagi odlokov občin ustanoviteljic (Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica).
Vsaka občina ustanoviteljica sprejme odloke za svoje območje občine, katerih izvrševanje nadzirajo inšpektorja in občinski redarji. Odloki so navedeni na spletnih straneh posameznih občin.

Ko govorimo o varnosti v cestnem prometu v Občini Šempeter-Vrtojba je potrebno še  posebno pozornost nameniti Odloku o občinskih javnih cestah in drugih javnih površinah v Občin Šempeter–Vrtojba (Uradni list RS, št. 59/2008).
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni