Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2016

15. 12. 2016

Proračun za leto 2017


Sklep št.: 01101-22/2016-3
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017, vključno s pripadajočimi prilogami.
- Odlok o proračunu
Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017 št.: 01101-22/2016-4
-
uskladitveni amandma svetniške skupine SD 
št.: 01101-22/2016-14 
-
Splošni del 2017
št.: 01101-22/2016-5
- Posebni del 2017 št.: 01101-22/2016-6
- Načrt razvojnih programov 2017 - 2022 št.: 01101-22/2016-7
- Obrazložitve proračuna
št.: 01101-22/2016-8
- Kadrovski načrt 2017-2018 št.: 01101-22/2016-9
- Letni program prodaje finančnega premoženja in predlog sklepa 1
št.: 01101-22/2016-10
- Letni program prodaje finančnega premoženja in predlog sklepa 2
št.: 01101-22/2016-11
- Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017

št.:01101-22/2016-12

17. 11. 2016

Sklep št: 01101-19/2016-4

1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je opravil splošno razpravo o predlogu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017.

O predlogu proračuna se opravi javna razprava, ki mora trajati najmanj 15 dni.
Vpogled v predlog proračuna je zagotovljen na način, da se sklep o javni razpravi in predlog proračuna objavi na spletnih straneh občine in zainteresiranim zagotovi dostop do predloga v prostorih občine.
Način in rok za vlaganje pripomb in predlogov občanov k predlogu občinskega proračuna občina objavi na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način.
Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pošljejo županu.
Najkasneje v petnajstih dneh po končani javni razpravi o predlogu proračuna pripravi župan dopolnjeni odlok o proračunu občine ter skliče sejo občinskega sveta, na kateri se bosta obravnavala.
2. Sklep prične veljati takoj.


RAZGLAS


Sklep št: 01101-19/2016-6

1. Sprejme se posamezni program prodaje finančnega premoženja Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017,

tako da se proda lastniški delež v podjetju CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., Kromberk, Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica v višini 0,58%, oziroma 2447 delnic.

2. Prodajo se izvede na podlagi neposredne sklenitve pogodbe.
3. O rezultatih prodaje bo župan obvestil občinski svet ob zaključnem računu.
4. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


20. 10. 2016

Sklep št: 01101-17/2016-7 , objava v Uradnem listu RS št.: 67/2016 z dne 28. 10. 2016
1. Sprejme se dopolnitev letnega programa prodaje finančnega premoženja Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2016, tako da se proda lastniški delež v podjetju Veterina Gorica d.o.o., Pri Hrastu 18, 5000 Nova Gorica v višini 5,94% oziroma knjigovodski vrednosti na dan 31.12.2015 13.315,24 EUR..
2. Prodajo se izvede z neposredno sklenitvijo pogodbe.
3. O rezultatih prodaje bo župan obvestil občinski svet ob zaključnem računu.
4. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.22. 9. 2016

Rebalans proračuna 2016


Sklep št: 01101-15/2016-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2016, vključno s pripadajočimi prilogami.
- Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2016
01101-15/2016-7, objava v Uradnem listu RS št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
- Rebalans splosni del
01101-15/2016-8
- Rebalans posebni del
01101-15/2016-9
- Rebalans NRP
01101-15/2016-10
-
Obrazložitve rebalansa
01101-15/2016-11
- Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 01101-15/2016-12, objava v Uradnem listu RS št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
30. 6. 2016

Polletna realizacija proračuna 2016


- Obrazložitev in prerazporeditve: 01101-14/216
- splošni del: 01101-14/216
- posebni del: 01101-14/2016
19. 5. 2016

Rebalans proračuna 2016


sklep št.: 01101-11/2016-13
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2016, vključno s pripadajočimi prilogami.

 

 


21. 4. 2016

Odlok o zaključnem računu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2015


Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o zaključnem računu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2015, vključno s pripadajočimi prilogami. (sklep št.: 01101-9/2016-12) Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2015. (Sklep št.: 01101-9/2016-14)21. 4. 2016
 

Sklep spremembah in dopolnitvah načrta ravnavnja s stvarim premoženjem za leto 2016 št.: 01101-9/2016-15, objava v Uradnem listu RS št.: 35/16 z dne 13. 5. 2016
21. 1. 2016

Proračun za leto 2016


Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2016, vključno s pripadajočimi prilogami in sprejetim uskladitvenim amandmajem (Sklep št: 01101-2/2016-15).

Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2016 objava v UL RS št. 6/201617. 12. 2015

Sklep o začasnem financiranju Občine Šempeter-Vrtojba v obdobju januar – marec 2016

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni