Prostor in gospodarske javne službe

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Prostor in gospodarske javne službe

Upravne zadeve na področju prometa ter okolja, prostora in energije

 • Lokacijska informacija (obrazec v sprejemni pisarni, upravna taksa 19,37 EUR)
 • Komunalni prispevek (obrazec v sprejemni pisarni, upravna taksa 19,37 EUR)
 • Uporaba občinskega zemljišča
 • Zapora ceste (upravna taksa za izvedbo del 1,55 EUR, za prireditve 15,49 EUR)
 • Gradnja v varovanem pasu občinskih cest (upravna taksa 30,99 EUR)
 • Stanovanjsko gospodarstvo


Na območju občine Šempeter-Vrtojba se kot obvezne gospodarske javne službe, ki jih samostojno, neposredno in obvezno zagotavlja občina, opravljajo naslednje dejavnosti:

 • oskrba s pitno vodo

 • odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda

 • ravnanje s komunalnimi odpadki

 • odlaganje ostankov komunalnih odpadkov

 • javna snaga in čiščenje javnih površin

 • upravljanje, vzdrževanje in obnova vodovodnih, kanalizacijskih in ostalih objektov in naprav, namenjenih opravljanju gospodarskih javnih služb
  vodenje inventarizacije komunalnih objektov in naprav, ki zadevajo pitno vodo, odpadno vodo in odpadke (katastri)
  urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin

 • upravljanje s pokopališči, urejanje in vzdrževanje pokopališč

 • vzdrževanje občinskih cest

 • gospodarjenje s stavbnimi zemljišči


 

Na območju občine Šempeter-Vrtojba so izbirne naslednje dejavnosti:

 • vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih
 • urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč
 • oskrba naselij s plinom
 • urejanje in vzdrževanje javnih tržnih prostorov
 • urejanje športnih in drugih igrišč ter rekreacijskih površin
 • načrtovanje, organiziranje in izvajanje promocijskih in informativnih dejavnosti
 • oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja
 • organiziranje javnega mestnega prometa

 

Infrastrukturni objekti in naprave s pripadajočimi zemljišči, potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih služb v občini Šempeter-Vrtojba so:

 • objekti in naprave za oskrbo naselij s pitno vodo (črpališča, zajetja, vodovod...)
 • objekti in naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih voda (kanalizacija, čistilne naprave...)
 • objekti in naprave za odstranjevanje in odlaganje komunalnih odpadkov (odlagališče odpadkov, ekološki otoki, posode za odpadke...)
 • objekti in naprave za oskrbo s toplotno energijo in plinom (kotlarna, plinovod...)
 • pokopališčni objekti in naprave
 • tržnice
 • javni parki, nasadi, drevoredi in javna otroška igrišča
 • omrežje in naprave javne razsvetljave
 • omrežje in naprave za oskrbo naselij s požarno vodo v javni rabi
 • objekti in naprave za odvajanje padavinskih voda
 • hodniki, peš poti, dovozne poti, ulice, trgi, lokalne ceste in ulice, parkirišča in druge javne površine v naseljih

 

Komunalne zadeve


Delovna področja:   

 • Nadomestila za stavbna zemljišča (obrazec v sprejemni pisarni, takse prosto)
 • Potrdilo o namenski rabi zemljišča (obrazec v sprejemni pisarni, takse prosto)
 
Kontakt

Igor Uršič
Višji svetovalec za gospodarske javne službe

T: 05 335 10 04

E: igor.ursic(at)sempeter-vrtojba.si


Mitja Černe
Referent za komunalne zadeve

T: 05 335 10 01

E: mitja.cerne(at)sempeter-vrtojba.si


 

 

 

 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni