Katalog inf. javnega značaja

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU


Naziv organa: Občina Šempeter-Vrtojba

Odgovorna uradna oseba: mag. Milan Turk, župan

Naslov:
Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici
Kontakt: Tel: 05 335 10 00
Faks: 05 335 10 07
E-naslov: info@sempeter-vrtojba.si
Spletna stran: www.sempeter-vrtojba.si
ID za DDV: SI44857390
Matična številka: 1358227

Datum prve objave kataloga: 10. 5. 2004
Datum zadnje spremembe: 28. 9. 2020
Št. zadeve: 090-1/2020

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.sempeter-vrtojba.si/katalog-inf-javnega-znacaja/
Druge oblike kataloga: Katalog je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu občine v glavni pisarni v času uradnih ur in sicer v ponedeljek in petek: 8. - 12. ure ter v sredo: 8. - 12. in 14. - 16.30 ure.

Pravna podlaga:
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja


2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA


2.a Organigram in podatki o organizaciji organa 


Organi Občine Šempeter-Vrtojba so:

- Občinski svet

- Župan

- Nadzorni odbor 

- Občinska uprava:

Delovno področje občinske uprave Občine Šempeter-Vrtojba je določeno in opisano v
Odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Šempeter-Vrtojba– NPB (1) (UL RS, št. 118/2008 in 94/2009

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, ki so določena s tem odlokom.

Zadeve iz lastne pristojnosti ter iz nanjo prenesene državne pristojnosti opravlja občinska uprava pod pogoji in na način, ki je določen z zakonom, statutom občine in s tem odlokom. 

Občinska uprava je glede izvrševanja odločitev občinskega sveta odgovorna občinskemu svetu, v zadevah, ki jih nanjo prenese država, pa pristojnemu ministrstvu.

pdfSeznam pooblaščenih oseb za vodenje in odločanje v upravnem postopku

pdfOrganigram_2020

Seznam notranjih organizacijskih enot občinske uprave
:


2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Na podlagi 9. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja je 13. aprila 2015 na podlagi sklepa župana Občine Šempeter-Vrtojba mag. Milana Turka, za osebo pristojno za posredovanje informacij javnega značaja v upravi Občine Šempeter-Vrtojba, določil mag. Petra Ptičaka (pdfSklep o imenovanju pristojne osebe za posredovanje JIZ):
Ime in priimek: Peter Ptičak
Naziv delovnega mesta: Tajnik občine
Naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, Šempeter pri Gorici
Telefonska številka: 05 335 10 02
Elektronski naslov: peter.pticak(at)sempeter-vrtojba.si

Podaja zahteve za dostop do informacije javnega značaja


2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra)


Državni predpisi

- Držani register predpisov

Predpisi lokalne skupnosti

- Statut Občine Šempeter-Vrtojba, UL RS, št. 5/2018

-
Register uradno objavljenih občinskih predpisov (vsebuje predpise, povezane na Pravno-informacijski sistem).

- pdfEvidenca sprejetih aktov občinskega sveta do vključno 17. 3. 2022


- Povezava do seznama veljavnih lokalnih predpisov 

- Povezava do neuradnih prečiščenih besedil (NPB)

Predpisi EU:

- Povezava


2.č Seznam predlogov predpisov
s povezavami na vsebino


- Predlogi predpisov se objavljajo na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba v sklopu Občinski svet: v predlogih gradiv za seje Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba


2.d Sprejeti in predlagani strateški dokumenti ter pomembnejša poročila, stališča, mnenja in analize z delovnega področja organa

-Objavljeno na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba v sklopu Občinski svet.ter veljavni lokalni predpisi2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih


Sprejeti strateški in programski dokumenti po vsebinskih sklopih:

 

- statut

- poslovnik občinskega sveta

- občinski prostorski načrt

- proračun, načrt razvojnih programov

- načrt zaščite in reševanja

- Celostna prometna strategija Občine Šempeter-Vrtojba - sklep o sprejemu


2.f Seznam vrst upravnih, sodnih postopkov ali zakonodajnih postopkov

Naslov: Postopki, vloge in obrazci

Opis: Postopki, ki jih vodi organ so zbrani v registru postopkov.2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 

- Evidenca prejemnikov finančnih sredstev s področja kmetijstva

- Evidenca prejemnikov finančnih sredstev s področja spodbujanja razvoja podjetništva in zaposlovanja

- Evidenca prejemnikov finančnih sredstev iz naslova delovanja turističnih društev

- Evidenca prejemnikov finančnih sredstev iz naslova izvajanja kulturnih in mladinskih programov in projektov

- Evidenca prejemnikov finančnih sredstev iz naslova izvajanja športnih dejavnosti

- Evidenca prejemnikov finančnih sredstev iz naslova denarne pomoči in enkratne denarne pomoči za novorojenčka

- Evidenca prejemnikov finančnih sredstev iz naslova sofinanciranja za druga društva
na področju družbenih dejavnosti

-
Evidenca prejemnikov finančnih sredstev iz naslova izvajanja socialno-humanitarnih dejavnosti

- Evidenca podeljenih nagrad in priznanj

- Evidenca imenovanih predstavnikov občine v SZ ter mnenje in soglasja k imenovanju2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi organ na podlagi področne zakonodaje

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA PRI ORGANU:


Opis dostopa: Postopek za dostop do informacij javnega značaja je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in se lahko zahteva ustno ali pisno. Organ lahko prošnji ugodi, ali jo z odločbo delno ali v celoti zavrne ali zavrže. V primeru zavrnitve ima prosilec pravico do pritožbe na državnega pooblaščenca za dostop informacij javnega značaja, postopek pa se izvaja po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku.


4. STROŠKOVNIK


Stroški in cene ter drugi pogoji ponovne uporabe se bodo določali skladno s 16. do 20. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
"Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):
1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve."     (17. člen uredbe)

Občina prosilcu zaračunava le materialne stroške, kadar ti presegajo 20EUR (z vključenim DDV) (prvi odstavek 16. člena uredbe)

Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen, organ pa lahko prosilcu zaračuna materialne stroške posredovanja le teh.

Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se nahajajo informacije:
Prosilci lahko informacije javnega značaja zahtevajo po elektronski pošti na naslov: peter.pticak(at)sempeter-vrtojba.si

Opis fizičnega dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo:

Glavna pisarna Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, Šempeter pri Gorici, v času uradnih ur in med poslovnim časom:
Ponedeljek, torek in četrtek: od 8.00 do 15.00
Sreda: od 8.00 do 16.30
Petek: od 8.00 do 14.00 

Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja:
V zgradbi je dvigalo, možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskim vozičkom.

Za želeno informacijo lahko posredujete tudi elektronsko sporočilo na e-naslov: info@sempeter-vrtojba.si.

Povezave:
- Zakon o dostopu do informacij javn
ega značaja
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Občine v Sloveniji
- Uradni list RS


5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA


Seznam najpogosteje zahtevanih informacij:
- novinarska vprašanja (nanašajo se na vsa področja delovanja občine in najrazličnejše dogodke v organizaciji občine)
- Prostorski plani
- Struktura proračuna

POROČILA O IZVAJANJU ZDIJZ
pdfPoročilo o izvajanju ZDIJZ v letu 2019
pdfPoročilo o izvajanju ZDIJZ v letu 2018
pdfPorocilo o izvajanju ZDIJZ v letu 2017
Poročilo o izvajanju ZDIJS v letu 2016
Poročilo o izvajanju ZDIJS v letu 2015
Poročilo  o izvajanju ZDIJZ v letu 2014
Poročilo o izvajanju ZDIJZ v letu 2013
Poročilo o izvajanju ZDIJZ v letu 2012 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni