Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Občinski svet

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine Šempeter - Vrtojba. Šteje šestnajst članov, ki se sestajajo na rednih, izrednih in slavnostnih sejah.

Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba ima svoj
Poslovnik občinskega sveta, s katerim podrobneje ureja način dela, postopek odločanja in razmerja do drugih organov Občine Šempeter - Vrtojba.

Pristojnosti


 • sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine;
 • sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine;
 • sprejema proračun občine in zaključni račun;
 • sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave na predlog župana;
 • v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih;
 • daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ;
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta;
 • potrjuje mandat občinskih funkcionarjev ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskih funkcionarjev;
 • imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora;
 • imenuje in razrešuje člane delovnih teles občinskega sveta;
 • določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo, ali če je razrešen;
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor z zakonom, s statutom občine ali z odlokom ni določeno drugače;
 • odloča o najemu posojila in dajanju poroštva;
 • razpisuje referendum;
 • s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje, merila za določitev plače direktorjev javnih podjetij in predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih;
 • določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb;
 • ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom;
 • imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in člane drugih organov občine, ustanovljenih na podlagi zakona;
 • določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni;
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut;
 • izvaja ustanoviteljske pravice v javnih zavodih, gospodarskih družbah, razen kjer ni z drugimi akti drugače določeno.

 

 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni