Nagradna križanka - pravila

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Nagradna križanka v Glasilu Občine Šempeter-Vrtojba

 

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE


Organizator in ponudnik nagradne igre »NAGRADNA KRIŽANKA« je Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter v sodelovanju z uredniškim odborom Glasila Občine Šempeter-Vrtojba (v nadaljevanju: organizator), spletni naslov: www.sempeter-vrtojba.si.


2. POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI


V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, s stalnim prebivališčem v Občini Šempeter-Vrtojba, ki v času do vključno 2. novembra 2018 pošljejo odgovore na naslov Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter (s pripisom NAGRADNA KRIŽANKA).

Posameznik lahko v istem žrebanju sodeluje z enim poslanim originalnim kuponom.

V nagradni igri ne smejo sodelovati člani uredniškega odbora Glasila Občine Šempeter-Vrtojba. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri »NAGRADNA KRIŽANKA« udeleženec seznanjen in se strinja s temi Splošnimi pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: splošni pogoji), ki so objavljeni na spletni strani www.sempeter-vrtojba.si.


3. PRAVILA NAGRADNE IGRE


Nagradna igra poteka do vključno 2. novembra 2018.

Organizator bo na spletni strani www.sempeter-vrtojba.si ob začetku nagradne igre objavil navodila za sodelovanje.

Po zaključku nagradne igre bo organizator izžrebal tri nagrajence s pravilnim geslom križanke. Ti bodo prejeli nagrade, kot so opredeljene v teh pogojih, podarjene od lokalnega podjetja.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da se udeleženec strinja s pravili nagradne igre. Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro.


4. NAGRADE


Nagrajenci bodo prejeli:

 

  • 1x Bon v vrednosti 20 EUR za koriščenje v Ciciban trgovinah po Sloveniji
  • 3x USB ključek Ciciban
  • 5x nahrbtnik Ciciban


Nagrajenec s sprejemom nagrade dovoljuje organizatorju fotografiranje prevzema nagrade in objavo fotografije na spletni strani Občine ter v naslednjem glasilu.

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen.

V kolikor nagrad ne podelimo in ali jih izžrebanci ne sprejmejo, gredo nagrade v donatorski sklad uredniškega odbora Glasila Občine Šempeter-Vrtojba, ki bo nagrade doniral posameznikom ali skupinam ljudi v naši občini (npr. humanitarna društva, vrtec, šola, bolnišnica …), kar bomo tudi objavili na spletni strani in v naslednjem Glasilu.

V primeru, da sta na izžrebanem kuponu navedeni dve različni osebi, velja, da je izžrebanec prva navedena oseba in se nagrada podeli samo enkrat.

5. ŽREBANJE IN PREVZEM NAGRAD


Organizator bo izmed vseh sodelujočih z žrebom podelil 9 (devet) nagrad. Žrebanje bo izvedeno ročno, na sedežu organizatorja in v prisotnosti petčlanske komisije sestavljene iz članov uredniškega odbora Glasila Občine Šempeter-Vrtojba. Žrebanje bo potekalo novembra 2018 v prostorih organizatorja (mala sejna dvorana) na naslovu Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici. Če med komisijo nastane spor glede posamezne odločitve, komisija odloča z večino, pri čemer ima vsak član en glas.

V primeru, da izžrebana ovojnica ali dopisnica ni veljavna (npr. zaradi napačne ali nezadostne rešitve oziroma prepozno oddane na pošto) ali so zahtevani podatki pomanjkljivo izpolnjeni, se bo žrebanje za posamezno nagrado ponavljalo toliko časa, da bo izžrebana ovojnica ali dopisnica ustrezala zahtevam nagradne igre. O poteku posameznega žrebanja bo napisan zapisnik.

Osebe, ki so izžrebane za nagrajence, bodo o tem obveščene po pošti.

Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravico prevzema nagrade je mogoče prenesti na tretjo osebo.

Nagrade nagrajenci prevzamejo na sedežu občine, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici v roku desetih dni po prejemu obvestila o prejetju nagrade.

Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bo odzval v roku 10 dni od prejema obvestila ali pa se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.


6. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV


S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju obdelovanje posredovanih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur.l.RS, št. 94/07). S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje posredovanih osebnih podatkov za obdobje 1 (enega) leta z namenom objave seznama nagrajencev nagradne križanke.

V kolikor uporabnik ne želi, da se njegovi osebni podatki, pridobljeni v nagradni igri, uporabljajo za zgoraj omenjen namen, mora poslati pisno zahtevo po pošti na naslov Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici ali po elektronski pošti na info@sempeter-vrtojba.si. Organizator pa se zavezuje ustrezno preprečiti obdelavo teh osebnih podatkov.


7. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA


Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami glede lastništva izžrebanih nagrad, ne vplivajo na pravilo, da organizator dodeli nagrado osebi, ki se je pravilno prijavila v nagradno igro oziroma uradno pooblaščeni osebi.

Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih odgovornosti ob koriščenju nagrad.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.


8. PRITOŽBE IN REŠEVANJE SPOROV


Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca.

Organizator si bo prizadeval vse spore, ki bi nastali v zvezi z nagradnimi igrami, reševati po mirni poti. V kolikor pa to ne bi bilo mogoče, se organizator in tekmovalec dogovorita za uporabo slovenskega prava in pristojnost sodišča v Novi Gorici.


9. SPREMEMBE PRAVIL IN POGOJEV


Organizator lahko kadarkoli spremeni ta pravila ali predčasno konča nagradno igro, če to zahtevajo tehnični, organizacijski ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti.

Organizator bo o vseh spremembah in novostih akcije obveščal udeležence z objavami na spletni strani www.sempeter-vrtojba.si.

 

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni