2. redna seja dne 20. 11. 2014

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

2. redna seja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba, dne 20. 11. 2014

Številka: 01101-13/2014-1
Šempeter pri Gorici, 10. november 2014

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem


2. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 20. novembra 2014, ob 16. uri
v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,
(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Sprejem zapisnika konstitutivne seje.
- predlog zapisnika


Dnevni red:

vabilo

1. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


2. točka: Regijski izvedbeni načrt na področju socialnega varstva za obdobje 2014-216 -informacija
gradivo:
- obrazložitev
- osnutek
- predlog sklepa


3. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter-Vrtojba – prva obravnava
gradivo:
- obrazložitev in predlog sklepa


4. točka: Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2015 in Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2016 – prva obravnava
gradivo:
- Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2015
- Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2016
- Proračun – splošni del 2015 in 2016
- Proračun – posebni del 2015 in 2016
- Načrt razvojnih programov 2015-2018
- Obrazložitev splošnega dela proračuna 2015
- Obrazložitev splošnega dela proračuna 2016
- Obrazložitev posebnega dela proračuna 2015 in 2016
- Obrazložitev Načrta razvojnih programov 2015-2018
- Kadrovski načrt
- Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Šempeter-Vrtojba v letu 2015 in 2016
- predlog sklepa


5. točka: Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 1164/1 k.o. Vrtojba
gradivo:
- obrazložitev in predlog sklepa


6. točka: Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 1350/2 k.o. Vrtojba
gradivo:
- obrazložitev in predlog sklepa


7. točka: Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 528/2 k.o. Šempeter
gradivo:
- obrazložitev in predlog sklepa


8. točka: Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba
gradivo:
- obrazložitev in predlog sklepa


9. točka: Imenovanje članov stalnih delovnih teles občinskega sveta
gradivo:
- obrazložitev in predlog sklepa


10. točka: Imenovanje uredniškega odbora in odgovornega urednika javnega glasila Občine Šempeter-Vrtojba
gradivo:
- obrazložitev in predlog sklepa


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.


ŽUPAN
mag. Milan TurkVabljeni:
- člani občinskega sveta, občinska uprava, predstavniki medijev
 


 

Sprejeti akti 2. redne seje:


Zapisnik konstitutivne seje.

2. točka:
Sklep št.: 01101-14/2014-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o povzetku regijskega izvedbenega načrta na področju socialnega varstva 2014 – 2016 za Goriško statistično regijo.


3. točka:
Sklep št.: 01101-14/2014-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je opravil prvo obravnavo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter-Vrtojba.
Upoštevajoč podane pripombe se pripravi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter-Vrtojba za drugo obravnavo.


4. točka:
Sklep št.: 01101-14/2014-4
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je opravil splošno razpravo in sprejme sklep, da se o predlogu proračuna opravi javna razprava, ki bo trajala najmanj 15 dni.


5. točka:
Sklep št.: 01101-14/2014-5
SKLEP o ukinitvi javnega dobra
1. Ukine se javno dobro na nepremičnini s parc. št. 1164/1 k. o. 2316 Vrtojba, ker v naravi ne služi več kot javno dobro.
2. Lastninska pravica na parceli iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane lastnina Občine Šempeter-Vrtojba.
3. Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.6. točka:
Sklep št.: 01101-14/2014-6
SKLEP o ukinitvi javnega dobra
1. Ukine se javno dobro na nepremičnini s parc. št. 1350/2 k. o. 2316 - Vrtojba, ker v naravi ne služi več kot javno dobro.
2. Lastninska pravica na parceli iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane lastnina Občine Šempeter-Vrtojba.
3. Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.7. točka:
Sklep št.: 01101-14/2014-7
SKLEP o ukinitvi javnega dobra
1. Ukine se javno dobro na nepremičnini s parc. št. 528/2 k. o. 2315 - Šempeter, ker v naravi ne služi več kot javno dobro.
2. Lastninska pravica na parceli iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane lastnina Občine Šempeter-Vrtojba.
3. Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.8. točka:
Sklep št.: 01101-14/2014-8
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje naslednje člane Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba:
NADZORNI ODBOR OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA:
- MOJCA PLEŠNAR, Vrtojba
- KSENIJA TOPLIHAR ZORN, Vrtojba
- BORIS REBULA, Šempeter pri Gorici
- VALDIJ PERIC, Šempeter pri Gorici
- MATEJ KOGLOT, Vrtojba

2. Članstvo v Nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval.
3. Ta sklep prične veljati takoj.


9. točka:
Sklep št.: 01101-14/2014-9
S K L E P o imenovanju stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba
1.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje naslednje člane komisij in odborov – stalnih delovnih teles občinskega sveta:

A) STATUTARNO PRAVNA KOMISIJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA

1. NATAŠA VALENTINČIČ, Šempeter pri Gorici Predsednica iz občinskega sveta
2. MONIKA GORJAN ZAVADLAV, Vrtojba Član iz občinskega sveta
3. JOŽE RUPAR, Vrtojba Član iz občinskega sveta
4. ALENKA POLJŠAK, Šempeter pri Gorici Član iz občinskega sveta
5. MAJA KRAŠEVEC OREL, Vrtojba Zunanji član
Statutarno pravna komisija občinskega sveta obravnava predlog statuta občine in poslovnika občinskega sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v obliki predpisov.
Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine.
Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika občinskega sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine.
Med dvema sejama občinskega svet, če tako zahteva predsedujoči občinskega sveta, statutarno pravna komisija razlaga poslovnik občinskega sveta.


B) ODBOR ZA GOSPODARSKI RAZVOJ OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA

1. JOŽE RUPAR, Vrtojba Predsednik iz občinskega sveta
2. DARJO FORNAZARIČ, Vrtojba Član iz občinskega sveta
3. MARIJA OSVALD, Šempeter pri Gorici Član iz občinskega sveta
4. SEBASTJAN ARČON, Vrtojba Član iz občinskega sveta
5. VOJKO PIRIH, Vrtojba Zunanji član
6. KRAGELJ SIMON, Vrtojba Zunanji član
7. VODOPIVEC MIROSLAV, Šempeter pri Gorici Zunanji član
Odbor za gospodarski razvoj obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva (malega gospodarstva in obrti, kmetijstva, gostinstva in turizma) in gospodarskih javnih služb, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskem svetu poda stališče s predlogom odločitve, lahko pa poda tudi pobude iz tega področja.

C) ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA
1. DEJAN KOGLOT, Vrtojba Predsednik iz občinskega sveta
2. TINA GORKIČ, Vrtojba Član iz občinskega sveta
3. DARJO FORNAZARIČ, Vrtojba Član iz občinskega sveta
4. SEBASTJANARČON, Vrtojba Član iz občinskega sveta
5. SIMON KRAGELJ, Vrtojba Zunanji član
6. DANIJEL DERMAN, Vrtojba Zunanji član
7. IGOR KOŽUH, Šempeter pri Gorici Zunanji član
Odbor za okolje in prostor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju planiranja, varstva okolja, urejanja in gospodarjenja s prostorom in nepremičnim premoženjem občine, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve, lahko pa poda tudi pobude iz tega področja.

D) ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI – SOCIALA IN ZDRAVSTVO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA
1. VLASTA MOZETIČ, Šempeter pri Gorici Predsednica iz občinskega sveta
2. KLAVDIJA BIZJAK, Šempeter pri Gorici Član iz občinskega sveta
3. ALENKA POLJŠAK, Šempeter pri Gorici Član iz občinskega sveta
4. MARIJA OSVALD, Šempeter pri Gorici Član iz občinskega sveta
5. MOJCA VELIKAJNE, Vrtojba Zunanji član
6. POLONCA BAJC, Šempeter pri Gorici Zunanji član
7. BORUT ŠINIGOJ, Vrtojba Zunanji član
Odbor za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju socialne problematike, zagotavljanja in urejanja socialne varnosti in dejavnosti s področja zdravstva, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve, lahko pa poda tudi pobude iz tega področja.

E) ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI – ŠOLSTVO, PREDŠOLSKO VARSTVO, KULTURA IN ŠPORT OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA
1. JOŽEF BATISTIČ, Šempeter pri Gorici Predsednik iz občinskega sveta
2. KLAVDIJA BIZJAK, Šempeter pri Gorici Član iz občinskega sveta
3. VLASTA MOZETIČ, Šempeter pri Gorici Član iz občinskega sveta
4. TINA GORKIČ, Vrtojba Član iz občinskega sveta
5. FRANČIŠKA KOGLOT, Vrtojba Zunanji član
6. JOŽICA JUNČAJ SIRK, Šempeter pri Gorici Zunanji član
7. MANJA DURNIK, Šempeter pri Gorici Zunanji član
Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju šolstva, izobraževanja, mladinske problematike, dejavnosti predšolske vzgoje, kulture in športa, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve, lahko pa poda tudi pobude iz tega področja.

F) KRAJEVNI ODBOR NASELJA ŠEMPETER PRI GORICI
1. LAVRA FON, Šempeter pri Gorici Predsednica
2. ANTON BATIČ, Šempeter pri Gorici Zunanji član
3. STANKO DERANJA, Šempeter pri Gorici Zunanji član
4. STOJAN LEBAN, Šempeter pri Gorici Zunanji član
5. BORIS FURLAN, Šempeter pri Gorici Zunanji član
6. ABEL LESTAN, Šempeter pri Gorici Zunanji član
7. ROBERT PERŠOLJA, Šempeter pri Gorici Zunanji član
KRAJEVNI ODBOR NASELJA VRTOJBA
1. MATEJ ČEBRON, Vrtojba Predsednik
2. MITJA SKOČIR, Vrtojba Zunanji član
3. JASMINA KOMIC, Vrtojba Zunanji član
4. FRANC NANUT, Vrtojba Zunanji član
5. TOMAŽ PAHOR, Vrtojba Zunanji član
6. PRIMOŽ GULIN, Vrtojba Zunanji član
7. JOŽEF FRATNIK, Vrtojba Zunanji član
Krajevni odbor ima naslednje naloge:
– organizira ali sodeluje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev;
– ugotavlja potrebo po izvrševanju določenih aktivnosti lokalnega pomena;
– daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju;
– sodeluje pri nadzoru nad opravljenimi deli;
– daje predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodeluje pri njihovi sanaciji;
– daje predloge za ureditev in olepšanje kraja (zasaditev cvetlic, grmičevja, okrasnih dreves, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti itd.) in pri tem sodelujejo;
– daje pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti itd.);
– sodeluje in daje mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihovega kraja;
– spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem obvešča štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodeluje pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja;
– sodeluje s socialnimi, zdravstvenimi in podobnimi službami pri nudenju pomoči ljudem v stiski na svojem območju;
– opravlja druge naloge lokalnega pomena, ki so določene z drugimi akti občinskega sveta ali župana.


2. Sklep prične veljati takoj.


10. točka:
Sklep št.: 01101-14/2014-10
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Laro Soban, stanujočo v Vrtojbi, za odgovorno urednico javnega Glasila Občine Šempeter-Vrtojba.
2. Odgovorna urednica je imenovana za mandatno dobo, ki je enaka mandatni dobi občinskega sveta.
3. Sklep prične veljati takoj.

Sklep št.: 01101-14/2014-11
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba za člane uredniškega odbora javnega Glasila Občine Šempeter-Vrtojba imenuje:
    1. Lavra Fon, Šempeter pri Gorici
    2. Dora Levpušček, Šempeter pri Gorici
    3. Sara Krošelj, Vrtojba
    4. Tanja Peloz, Vrtojba
    5. Tomaž Petarin, Miren.
2. Uredniški odbor je imenovan za mandatno dobo, ki je enaka mandatni dobi občinskega sveta.
3. Sklep prične veljati takoj.

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni