3. redna seja dne 18. 12. 2014

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

3. redna seja občinskega sveta OŠ-V dne 18. 12. 2014

Številka: 01101-16/2014-1
Šempeter pri Gorici, 10. december 2014

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem

3. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 18. decembra 2014, ob 16. uri
v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba
, Trg Ivana Roba 3a,
(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici (vabilo).

Sprejem zapisnika 2. redne seje (predlog).


Dnevni red:

1. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
gradivo:
odgovori na pobude in vprašanja prejšnje seje

2. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter-Vrtojba – druga obravnava
gradivo:
- obrazložitev, odlok in predlog sklepa
- v veljavi: Odlok o dodeljevanju o finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter-Vrtojba (UL RS št. 67/2011, 107/2013, 21/2014) Neuradno prečiščeno besedilo

3. točka: Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2015 in Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2016 – druga obravnava
gradivo:
  _A_ODLOK PRORAČUNA 2015
  _B_ODLOK PRORAČUNA 2016
  _C_SPLOŠNI DEL 2015 IN 2016
  _D_obrazložitev-splošni del 2015
  _E_obrazložitev-splošni del 2016
  _F_POSEBNI DEL 2015 IN 2016
  _G_obrazložitve POSEBNI DEL 2015_2016
  _H_Predlogi spremembe proračuna
  _I_NRP
  _J_OBRAZLOŽITEV NRP
  _K_Kadrovski načrt 2015-2016
  _L_Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 2015_2016
  _M_sklep_proracuna za 2015 in 2016

4. točka: Sklep o financiranju političnih strank
gradivo:
- Obrazložitev in predlog sklepa

5. točka: Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda Ljudska univerza Nova Gorica (LUNG)
gradivo:
- obrazložitev in predlog KMVVI

6. točka: Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šempeter-Vrtojba
gradivo:
- obrazložitev in predlog KMVVI

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.


ŽUPAN
mag. Milan Turk

Vabljeni: - člani občinskega sveta, - Občinska uprava, - Predstavniki medijev
 Sprejeti akti 3. redne seje:


Zapisnik 2. seje.

2. točka:
Sklep št.: 01101-17/2014-1
Opravljena je bila druga obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter-Vrtojba.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter-Vrtojba.

3. točka:
Sklep št.: 01101-17/2014-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2015, vključno s pripadajočimi prilogami.
_B_SPLOŠNI DEL 2015
_C_obrazložitev splošni del 2015
_D_POSEBNI DEL 2015
_E_obrazložitve posebni del 2015
_F_NRP
_G_obrazložitev NRP 2015-2018
_H_Kadrovski načrt
_I_Sklep o načrtu ravnavnja z nepremičnim premoženjem za leto 2015, objava v UL RS št. 2/20154. točka:
Sklep št.: 01101-17/2014-6
Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Šempeter-Vrtojba
1. Političnim strankam, ki so kandidirale kandidate oz. kandidatke na zadnjih volitvah za občinski svet, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Šempeter-Vrtojba sorazmerno številu glasov, ki jih je posamezna politična stranka dobila na volitvah.
2.Politična stranka pridobi sredstva iz proračuna, če je dobila najmanj 50 % glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta.
3.Višina zneska za financiranje političnih strank ne sme presegati 0,6% sredstev (primerna poraba), ki jih ima občina opredeljene po predpisih o financiranju občin in s katerimi občina lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.
4.Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje političnih strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto.
5.Sredstva se političnim strankam nakazujejo štirikrat letno, in sicer ob koncu vsakega četrtletja na njihove račune.
6.Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o financiranju političnih strank v Občini Šempeter-Vrtojba, št. 01101-2/2011-20 z dne, 7. 2. 2011.
7.Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


5. točka:
Sklep št.: 01101-17/2014-7
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Boruta Šinigoja, stanujočega v Vrtojbi, 5290 Šempeter pri Gorici, za predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda Ljudska univerza Nova Gorica.
2. Mandat članom sveta traja 4 leta.


6. točka:
Sklep št.: 01101-17/2014-8
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šempeter-Vrtojba naslednje člane:
1. Tanjo Arčon,Vrtojba - predsednica
2. Rut Jarc,Vrtojba
3. Silva Kokota,Šempeter pri Gorici
4. Franca Vidmarja, Šempeter pri Gorici
5. Vasjo Arčona, Vrtojba
6. Tadeja Cijana, Vrtojba
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni