10. redna seja dne 17. 9. 2015

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

10. redna seja občinskega sveta OŠ-V dne 17. 9. 2015

Številka: 01101-15/2015-1
Šempeter pri Gorici, 9. september 2015

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem


10. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 17. 9. 2015, ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba,
Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Dnevni red:

1. Predlog zapisnika 9. redne seje dne 18. 6. 2015

2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

3. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti – obravnava in sprejem

4. Predlog stališč do probud, podanih na dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev št. 2 OPN Občine Šempeter-Vrtojba - obravnava in sprejem

5. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Caufovo v Vrtojbi, spremembe in dopolnitve 2015 – obravnava in sprejem

6. Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju občine Šempeter-Vrtojba – druga obravnava

7. Sklep o določitvi nove cene za programe vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici za šolsko leto 2015/2016
8. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

9. Polletna realizacija proračuna 2015

10. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2015 – skrajšani postopek

11. Sprememba Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter-Vrtojba – skrajšani postopek

12. Poročilo o razpisih za spodbujanje kmetijstva za leto 2014 informacija

13. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Sosvetu za zagotavljanje večje varnosti občanov Občine Šempeter-Vrtojba

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.


ŽUPAN
mag. Milan Turk

Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- Občinska uprava
- arh. Emil Bratina in Tomaž Mohorko Projekt d.d., Maja Šinigoj – Locus d.o.o.

Zasedanja stalnih delovnih teles

 

  • 10. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja dne 15. 9. 2015 ob 16:30 v svetniški pisarni - vabilo
  • 6. seja Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport, dne 15. 9. 2015, ob 17:00 v sejni sobi - vabilo
  • 6. sejo Odbora za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo, dne 15. 9. 2015, ob 19:00 v sejni sobi - vabilo
  • 8. seja Odbora za gospodarski razvoj dne 16. 9. 2015 ob 17:30 v sejni sobi - vabilo
  • 8. seja Odbora za okolje in prostor dne 16. 9. 2015 ob 19:00 v sejni sobi - vabilo
 


Sprejeti akti 9. redne seje:


1. točka:
Zapisnik 9. seje št.: 01101-16/2015-1

3. točka:
Sklep št.: 01101-16/2015-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti.

4. točka:
Sklep št.: 01101-16/2015-4 in stališča
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme predlog stališč do pobud, podanih na dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev št. 2 OPN Občine Šempeter-Vrtojba.


5. točka:
Sklep št.: 01101-16/2015-5
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Caufovo v Vrtojbi, spremembe in dopolnitve 2015.

6. točka:
Sklep št.: 01101-16/2015-7
Opravljena je bila druga obravnava Odloka o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju občine Šempeter-Vrtojba.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju občine Šempeter-Vrtojba.

7. točka:
Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2015/2016 št.: 01101-16/2015-9
1. Cene programov vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec od 1. septembra 2015 znašajo:
Program 2015/2016 EUR
1. starostno obdobje celodnevni - 1 do 3 leta 422,34 EUR
1. starostno obdobje poldnevni s kosilom - 1 do 3 leta 321,30 EUR
2. starostno obdobje celodnevni - 3 do 6 let 281,51 EUR
2. starostno obdobje poldnevni s kosilom - 3 do 6 let 222,57 EUR
2. starostno obdobje poldnevni brez kosila - 3 do 6 let 197,78 EUR
Kombinirani 333,41 EUR
2. Cena živil za celodnevne in poldnevne programe s kosilom znaša 39,75 EUR na otroka, kar je 1,81 EUR dnevno. Cena živil za poldnevni program brez kosila znaša mesečno 14,96 EUR, kar je 0,68 EUR dnevno. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. septembra 2015 za šolsko leto 2015/2016.

8. točka:
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Šempeter-Vrtojba št.: 01101-16/2015-10
1. Pri nepremičninah s parc. št.
- 3091/11, 3321/2 in 3315/4 vse k.o. 2315- Šempeter;
- 2667 k.o. 2315-Šempeter;
- 3140/2, 3140/3, 3141/2, 3141/3, 3144/2, 3144/3, 3145/2, 3145/3, 3147/3, 3255/2, 3255/3, 3254/2, 3254/3, 3253/2, 3253/3, 3252/3, 3252/5, 3252/6, 3252/4, 3251/3, 3251/2, 3250/4, 3250/2, 3249/8, 3249/9, 3249/10, 3249/11 vse k.o. 2315-Šempeter;
- 2659/2, 2659/3, 2659/4 in 2760/4 vse k.o. 2315-Šempeter;
se vzpostavi status grajenega javnega dobra v lasti Občine Šempeter-Vrtojba.
2. Navedene nepremičnine pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenih nepremičninah zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Šempeter-Vrtojba.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


9. točka:
Sklep št.: 01101-16/2015-11
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o polletni realizaciji proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2015

10. točka:
Sklep št.: 01101-16/2015-15
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2015, vključno s pripadajočimi prilogami.

11. točka:
Sklep št.: 01101-16/2015-23
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o dopolnitvi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter-Vrtojba.

12. točka:
Sklep št.: 01101-16/2015-25
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o poročilu o razpisih za spodbujanje kmetijstva za leto 2014-

13. točka:
Sklep št.:01101-16/2015-26
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba v Sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Roka Filipiča, stanujočega v Vrtojbi.
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni