11. redna seja Občinskega sveta OŠ-V dne 22. 10. 2015

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

11. redna seja Občinskega sveta OŠ-V dne 22. 10. 2015

Številka: 01101-17/2015-1

Šempeter pri Gorici, 14. oktober 2015


Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem

 

11. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,

ki bo v četrtek, 22. 10. 2015, ob 16. uri v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba,

Trg Ivana Roba 3a, (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Dnevni red:


1. Predlog zapisnika 10. redne seje dne 17. 9. 2015

2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter-Vrtojba (OPN) – obravnava in sprejem

4. Letno poročilo o opravljanju javne dejavnosti oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2014 – informacija

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške – prva obravnava

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter - Vrtojba« – prva obravnava

7. Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba

8. Omrežje kolesarskih povezav na območju občine Šempeter-Vrtojba – informacija

9. Predlog imenovanja petih (5) kandidatov za sodnike porotnike


10. dodatna točka: Soglasje k pristopu Občine Ajdovščina k organu skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče – Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava

11. dodatna točka: Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 3588/7 k.o. 2316-Vrtojba

 


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

 


ŽUPAN

mag. Milan TurkVabljeni: Maja Šinigoj – Locus d.o.o., Mojca Magajne – Konstruktor Magajne d.o.o., Miran Lovrič – Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, Tatjana Gregorčič – Javni sklad malega gospodarstva Goriške,

Zasedanja stalnih delovnih teles

 

  • 11. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja dne 20. 10. 2015 ob 16:30 v svetniški pisarni - vabilo
  • 7. seja Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport dne 19. 10. 2015, ob 17:00 v svetniški pisari - vabilo
  • 9. seja Odbora za okolje in prostor dne 20. 10. 2015 ob 16:30 v sejni sobi - vabilo
  • 9. seja Odbora za gospodarski razvoj dne 20. 10. 2015 ob 17:15 v sejni sobi - vabilo
 


Sprejeti akti 11. redne seje:


1. točka:
Zapisnik 10. seje št: 01101-18/2015-1

3. točka:
Sklep št.: 01101-18/2015-2
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 2 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šempeter-Vrtojba.
2. Ta sklep prične veljati takoj.

4. točka:
Sklep št.: 01101-18/2015-4
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu izvajalca obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v letu 2014.


5. točka:
Sklep št.: 01101-18/2015-5
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je opravil prvo obravnavo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.


6. točka:
Sklep št.: 01101-18/2015-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je opravil prvo obravnavo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba«.


7. točka:
Sklep št.: 01101-18/2015-7
1. Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2015.
2. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel župan.
3. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4. Sklep začne veljati takoj.
  • Sklep spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2015, objava Uradni list RS, št.: 81/2015

8. točka
:

(obravnavana zaporedoma kot 9.)
Sklep št.: 01101-18/2015-9
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o omrežju kolesarskih povezav na območju Občine Šempeter-Vrtojba.


9. točka
(obravnavana zaporedoma kot 11.):
Sklep št.: 01101-18/2015-11
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba predlaga za sodnika porotnika Dolores Žigon Klaut, stanujočo v Šempetru pri Gorici.
Sklep prične veljati takoj in velja za Poziv predstavniškim organom občin in drugim pristoj¬nim predlagateljem na območju Okrožnega sodišča v Novi Gorici, da predlagajo kandidate za 100 sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Novi Gorici (Uradni list RS 67/2015) in za morebitni prvi naslednji poziv.


10. točka:
Sklep št.: 01101-18/2015-10
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba soglaša, da Občina Ajdovščina pristopi k organu skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče – Vogrsko, Miren – Kostanjevica in Vipava.


11. točka (obravnavana zaporedoma
kot 8.):
Sklep št.: 01101-18/2015-8
SKLEP o ukinitvi javnega dobra
1. Ukine se javno dobro na nepremičnini s parc. št. 3588/7 k. o. 2316 - Vrtojba, ker v naravi ne služi več kot javno dobro.
2. Lastninska pravica na parceli iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane lastnina Občine Šempeter-Vrtojba.
3. Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
UKINITEV JAVNEGA DOBRA NI BILA IZVEDENA (odločba GURS o parcelaciji)
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni