12. redna seja Občinskega sveta OŠ-V dne 19. 11. 2015

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

12. redna seja Občinskega sveta OŠ-V dne 19. 11. 2015

Številka: 01101-19/2015-1
Šempeter pri Gorici, 9. november 2015

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem

12. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 19. 11. 2015, ob 16. uri v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici. (vabilo)


Dnevni red:

1. Predlog zapisnika 11. redne seje dne 22. 10. 2015

 - gradivo a


2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

- gradivo a
 

3. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica

- gradivo a
- gradivo b


4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom – Osnovno varstvo– prva obravnava

- gradivo a
- gradivo b


5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom – Zobozdravstveno varstvo – prva obravnava

- gradivo a
- gradivo b


6. Odlok o
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter - Vrtojba« – druga obravnava

- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d

7. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2015 – skrajšani postopek
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e

 

8. Dodaten poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike

- gradivo a
- gradivo b


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.


ŽUPAN
mag. Milan Turk


Vabljeni:

- člani občinskega sveta

- Občinska uprava

- Nata Uršič Debeljak – direktorica LUNG

Zasedanja stalnih delovnih teles


* dopisna 12. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

* 8. seja Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport, dne 17. 11. 2015 ob 17:30 v svetniški pisarni - vabilo

* 7. seja Odbora za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo, dne 17. 11. 2015 ob 19:00 v sejni sobi - vabilo

* 10. seja Odbora za gospodarski razvoj dne 18. 11. 2015 ob 17:30 v sejni sobi - vabilo

 Sprejeti akti 12. redne seje:


1. točka:
Točka je bila umaknjena iz dnevega reda.

2. točka:
Sklepa ni bilo.

3. točka:
Sklep št.: 01101-20/2015-1
1. Javni zavod Ljudska univerza Nova Gorica, presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 191.151,04 EUR razporedi na naslednji način:
 v letu 2015 v višini 20.900,20 EUR za materialne stroške in investicijsko vzdrževanje,
 v letu 2016 v višini 42.230,20 EUR za materialne stroške in investicijsko vzdrževanje,
 v višini 128.020,64 EUR – nerazporejena sredstva,
kot izhaja iz Plana porabe presežka prihodkov nad odhodki z dne 25. 9. 2015, ki je priloga tega sklepa.
2. Sklep prične veljati takoj.

4. točka:
Sklep št.: 01101-20/2015-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je opravil prvo obravnavo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom - Osnovno varstvo Nova Gorica.
Upoštevajoč podane pripombe se pripravi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom - Osnovno varstvo Nova Gorica za sprejem v drugi obravnavi.


5. točka:
Sklep št.: 01101-20/2015-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je opravil prvo obravnavo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom - Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica.
Upoštevajoč podane pripombe se pripravi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom - Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica za sprejem v drugi obravnavi.

6. točka:
Amandma št 1:
Sklep št:
01101-20/2015-4
Amandma št 2:
Sklep št:
01101-20/2015-5

Sklep št:
01101-20/2015-6
Opravljena je bila druga obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba«.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba«, vključno z izglasovanimi amandmaji.

7. točka:
Sklep št.: 01101-20/2015-8
8. točka:
Sklep št.: 01101-20/2015-14
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba predlaga za sodnika porotnika Miroslava Vodopivca, stanujočega v Šempetru pri Gorici.
Sklep prične veljati takoj in velja za Dodaten poziv predstavniškim organom občin in drugim pristojnim predlagateljem na območju Okrožnega sodišča v Novi Gorici, da predlagajo kandidate za 100 sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Novi Gorici (Uradni list RS 81/2015).

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni