13. redna seja Občinskega sveta OŠ-V dne 17. 12. 2015

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

13. redna seja Občinskega sveta OŠ-V dne 17. 12. 2015

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem

13. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 17. 12. 2015, ob 16. uri v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba
,
Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici. (VABILO)

Dnevni red:


1. točka: Predlog zapisnika 11. redne seje, ki je bila dne 20. 10. 2015 in predlog zapisnika 12. redne seje, ki je bila dne 19. 11. 2015
- gradivo a
- gradivo b2. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
- gradivo a


3. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške – druga obravnava
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c


4. točka: Sklep o določitvi nove cene za programe vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici, za šolsko leto 2015/2016
- gradivo a


5. točka: Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba – prva obravnava
- gradivo a


6. točka: Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2016 – prva obravnava IN Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017 – prva obravnava

Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2016
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
- gradivo f
- gradivo g
Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017
- gradivo h
- gradivo i
- gradivo j
- gradivo k
- gradivo l
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 2016 in 2017
- gradivo m
- gradivo n


7. točka: Sklep o začasnem financiranju - informacija
- gradivo a
- gradivo b

- gradivo c


8. točka: Sklep o odpustu dolgov
- gradivo a


9. točka: Plan dela Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2016
- gradivo a


dodatna točka
: Predstavitev aktivnosti EZTS GO
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo cSejo se za namen pisanja zapisnika snema.

ŽUPAN
mag. Milan Turk


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- Občinska uprava
- Javni sklad malega gospodarstva Goriške (Tatjana Gregorčič, univ.dipl.ekon. podsekretar - vodja službe za gospodarstvo na MONG in v.d. direktorice JSMGG in Martina Remec Pečenko, načelnica oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne službe na MONG)
- Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici (ravnatelj Primož Hvala Klemenšček in računovodja Klavdija Trobec Štrukelj)
- EZTS GO: direktorica g.o Sandra Sodini
- predstavniki medijev

Zasedanja stalnih delovnih teles


  • Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport dne 16. 12. 2015, ob 16:00 v svetniški pisarni Občine Šempeter-Vrtojba
  • Odbor za okolje in prostor dne 16. 12. 2015, ob 16.45 v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba
  • Odbor za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo dne 16. 12. 2015, ob 17:00 v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba
  • Odbor za gospodarski razvoj dne 16. 12. 2015, ob 17:00 v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba
 
Sprejeti akti 13. redne seje:


1. točka:
Sprejet je bil
- Zapisnik 11. redne seje, ki je bila dne 20. 10. 2015 s pripombo, št.:
01101-24/2015-1
- Zapisnik 12. redne seje, ki je bila dne 19. 11. 2015, št.:
01101-24/2015-2

4. točka:
Sklep št.: 01101-24/2015-3
Opravljena je bila druga obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.

  • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, št.: 01101-24/2015-4, objavljeno v Uradnem listu RS št.: 21/2016 z dne 18. 3. 2016

5. točka:
Sklep št.: 01101-24/2015-5

Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2015/2016

  1.Cene programov vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec od 1. 2. do 31. 8. 2016 znašajo:

Program 1. 2.–31. 8. 2016
1. starostno obdobje celodnevni – 1 do 3 leta 425,64 EUR
1. starostno obdobje poldnevni s kosilom – 1 do 3 leta 324,79 EUR
2. starostno obdobje celodnevni – 3 do 6 let 283,44 EUR
2. starostno obdobje poldnevni s kosilom – 3 do 6 let 224,62 EUR
2. starostno obdobje poldnevni brez kosila – 3 do 6 let 199,83 EUR
Kombinirani 335,82 EUR
   2. Cena živil za celodnevne in poldnevne programe s kosilom znaša 39,75 EUR na otroka, kar je 1,81 EUR dnevno. Cena živil za poldnevni program brez kosila znaša mesečno 14,96 EUR, kar je 0,68 EUR dnevno. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil.

  3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. februarja 2016, za šolsko leto 2015/2016..


6. točka:
Sklep št.: 01101-24/2015-7
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je opravil splošno razpravo o predlogu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2016.
O predlogu proračuna se opravi javna razprava, ki mora trajati najmanj 15 dni.
Vpogled v predlog proračuna je zagotovljen na način, da se sklep o javni razpravi in predlog proračuna objavi na spletnih straneh občine in zainteresiranim zagotovi dostop do predloga v prostorih občine.
Način in rok za vlaganje pripomb in predlogov občanov k predlogu občinskega proračuna občina objavi na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način.
Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pošljejo županu.
Najkasneje v petnajstih dneh po končani javni razpravi o predlogu proračuna pripravi župan dopolnjeni odlok o proračunu občine ter skliče sejo občinskega sveta, na kateri se bosta obravnavala.

8. točka:

Sklep št.: 01101-24/2015-
Sklep o začasnem financiranju Občine Šempeter-Vrtojba v obdobju januar – marec 2016, objavljeno v Uradnem listu RS št.: 106/2015 z dne 30. 12. 2015

9. točka:
Sklep št.: 01101-24/2015-
Sklep o odpustu dolgov, objavljeno v Uradnem listu RS št.: 1/2015 z dne 15. 1. 2016


10. točka:
Sklep št.:
01101-24/2015-8
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme plan dela občinskega sveta za leto 2016.


 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni