2. IZREDNA seja dne 15. 12. 20152

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

2. IZREDNA seja dne 15. 12. 2015

Župani Občine Ajdovščina, Občine Brda, Občine Kanal ob Soči, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Vipava in Mestne občine Nova Gorica sklicujejo izredne seje svojih občinskih svetov, ki bodo potekale skupaj, v Grajski kleti v Vipavskem Križu.

Na osnovi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 - uradno prečiščeno besedilo, 27/2008 - odl. US, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010 - odl. US, 40/2012 - ZUJF in 14/2015 - ZUUJFO), 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/2015), 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006, 24/2010), Poslovnika občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006, 24/2010), 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/2003, 17/2006 in Uradni list RS, št. 70/2007 in 51/2008), 20. in 22. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 76/2008), 19. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/2007, 69/2014, 93/2014), 22. člena Poslovnika Občine Miren -Kostanjevica (Uradni list RS, št. 43/2008, 71/2014), 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/2013), 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014), 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/2012) in 24. člena Poslovnika Mestnega sveta občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/2012)

SKLICUJEMO

- 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina,
- 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Brda,
- 4. izredno sejo Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči,
- 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica,
- 2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba,
- 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Vipava,
- 4. izredno sejo Mestnega sveta občine Nova Gorica,

ki bo v torek, 15. decembra 2015, ob 16. uri, v Grajski kleti, Vipavski Križ 11, 5270 Ajdovščina.  (VABILO)


PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Financiranje občin in višina povprečnine za leti 2016 in 2017;
2. Predstavitev projekta Revitalizacija reke Vipave;
3. Predstavitev blagovne znamke Vipavska dolina.


Župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin, l. r.
Župan Občine Brda Franc Mužič, l. r
Župan Občine Kanal ob Soči Andrej Maffi, l. r.
Župan Občine Miren - Kostanjevica Mauricij Humar, l. r.
Župan Občine Šempeter – Vrtojba mag. Milan Turk, l. r.
Župan Občine Vipava mag. Ivan Princes, l. r.
Župan Mestne občine Nova Gorica Matej Arčon, l. r.

Poročevalci:
- K 1. točki župan Občine Ajdovščina, Tadej Beočanin,
- K 2. točki župan Občine Miren - Kostanjevica, Mauricij Humar,
- K 3. točki Tanja Krapež, Razvojna agencija ROD Ajdovščina.

Vabljeni:
- poslanci državnega zbora: Eva Irgl, Jernej Vrtovec, Matjaž Nemec, Mirjam Bon Klanjšček, Tanja Cink
- državni svetnik Tomaž Horvat
- Občina Renče - Vogrsko: župan Aleš BucikSprejeti akti 2. izredne seje


1. točka:

Sklep št.: 01101-23/2015-1

Občinski svet Občine Ajdovščina, Občinski svet Občine Brda, Občinski svet Občine Kanal ob Soči, Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica, Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba, Občinski svet Občine Vipava in Mestni svet Mestne občine Nova Gorica:

  • odločno nasprotujejo 54. členu, 55. členu in 56. členu Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, v katerih ta določa višino finančnih sredstev za občine in

  • ugotavljajo, da Vlada RS in Državni zbor RS s tako dodeljeno višino finančnih sredstev ogrožata smisel in obstoj lokalne samouprave in še dodatno siromašita prebivalke in prebivalce občin, ki so zaradi socialne in ekonomske krize že tako zelo prizadeti in da državna raven deluje v nasprotju s pravili pravne države, saj že nekaj let določa višino povprečnine v nasprotju z Zakonom o financiranju občin,

  • zaradi česar zahtevajo:

1. da se 54. člen Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2016 in 2017 spremeni tako, da se glasi:

»Višina povprečnine za leto 2016 znaša 536,00 evra na prebivalca. Višina povprečnine za leto 2017 znaša 536,00 evra na prebivalca.«.

 

2. da se 55. člen Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2016 in 2017 črta.

 

3. da se 56. člen Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2016 in 2017 spremeni tako, da se glasi:

 

»V letu 2016 se del sredstev za sofinanciranje investicij občin zagotavlja v višini 4% skupne primerne porabe občin, ob upoštevanju, da 1 % teh sredstev predstavlja nadomestilo dela sredstev za sofinanciranje investicij iz leta 2015.

V letu 2017 se del sredstev za sofinanciranje investicij občin zagotavlja v višini 4% skupne primerne porabe občin. Delež sredstev, ki ga bo občina porabila za namene vračila obveznosti po 23. členu ZFO-1 se ne uvršča v načrt razvojnih programov državnega proračuna, pri čemer se za pridobitev osnove za sklenitev pogodbe o sofinanciranju smiselno uporabijo določbe četrtega in petega odstavka 23. člena ZFO-1. Sredstva investicijskega transfera se lahko v skladu s 23. in 21. členom ZFO-1 uporabijo tudi za plačilo tistih stroškov projektov strukturne in kohezijske politike Evropske unije, ki so nujno potrebni za izvedbo projekta, vendar jih organ upravljanja ne pripozna kot upravičene stroške. Med te stroške pa sodi tudi nepovračljiv davek na dodano vrednost, plačan v zvezi z njimi.«.

 

2. točka:

Sklep št.: 01101-23/2015-2

Občinski svet Občine Ajdovščina, Občinski svet Občine Brda, Občinski svet Občine Kanal ob Soči, Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica, Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba, Občinski svet Občine Vipava in Mestni svet Mestne občine Nova Gorica so se seznanili s projektom Revitalizacija reke Vipave.

 

3. točka:

Sklep št.: 01101-23/2015-3

Občinski svet Občine Ajdovščina, Občinski svet Občine Brda, Občinski svet Občine Kanal ob Soči, Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica, Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba, Občinski svet Občine Vipava in Mestni svet Mestne občine Nova Gorica so se seznanili z blagovno znamko Vipavska dolina.

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni