4. redna seja dne 22. 1. 2015

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

4. redna seja Občinskega sveta OŠ-V dne 22. 1. 2015

Številka: 01101-1/2015-1
Šempeter pri Gorici, 12. januar 2015

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem

4. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 22. januarja 2015, ob 16. uri
v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba
, Trg Ivana Roba 3a,
(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Sprejem zapisnika 3. redne seje.

Dnevni red:

1. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

2. točka: Poročilo o izvedenih aktivnostih iz LEK v letu 2014 in plan aktivnosti za leto 2015 – informacija
- gradivo a
- gradivo b


3. točka: Poročilo o poteku projekta Centralna čistilna naprava ob Vrtojbici - informacija
- gradivo a
- gradivo b

4. točka: Odpis terjatev
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c

5. točka: Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter-Vrtojba – prva obravnava
- gradivo a

6. točka: Letni program športa v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2015
- gradivo a

7. točka: Plan dela občinskega sveta v letu 2015
- gradivo a

8. točka: Informacija o prodaji nepremičnin Zavoda ZIC na dražbi
- ustna informacija


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

ŽUPAN
mag. Milan Turk


Vabljeni:
- člani občinskega sveta, občinska uprava, Boštjan Mljač - Goriška Lokalna energetska agencija - GOLEA, Mitja Gorjan – Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., predstavniki medijev
 Sprejeti akti 4. redne seje:


Zapisnik 3. seje.


2. točka:
Sklep št.: 01101-2/2015-2
Potrdi se Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih.


3. točka:
Sklep št.: 01101-2/2015-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je seznanjen s predstavitvijo in informacijo o investiciji v Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče (CČN Nova Gorica)«


4. točka:
Sklep št.: 01101-2/2015-4
Na podlagi sklepa o odpisu inventarne komisije o odpisu terjatev na dan 31. 12. 2014 se odpiše naslednjo terjatev:
GO AVTO Podjetje za transportne in agencijske storitve d.o.o. znesek 2.400,00 EUR


5. točka:
Sklep št.: 01101-2/2015-5
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je opravil prvo obravnavo Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter-Vrtojba.
Upoštevajoč podane pripombe se pripravi Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter-Vrtojba za drugo obravnavo.


6. točka:
Sklep št.: 01101-2/2015-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme se Letni program športa v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2015.


7. točka:
Sklep št.: 01101-2/2015-8

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme plan dela občinskega sveta za leto 2015.

 

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni