5. redna seja OS dne 19. 2. 2015

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

5. redna seja Občinskega sveta OŠ-V dne 19. 2. 2015

Številka: 01101-5/2015-1

Šempeter pri Gorici, 11. februar 2015

 


Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem


5. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,

ki bo v četrtek, 19. februarja 2015, ob 16. uri v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

 

Dnevni red:


1. točka: Sprejem zapisnika 4. redne seje občinskega sveta dne 22. 1. 2015 in 1. izredne seje občinskega sveta dne 5. 2. 2015

 

2. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov3. točka: Sklep o določitvi nove cene storitev pomoči na domu v letu 2015


4. točka: Plan rednega vzdrževanja lokalnih cest v letu 2015


5. točka: Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava v letu 2014 – informacija


6. točka: Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter-Vrtojba – druga obravnava


7. točka: Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Nadzornem svetu javnega sklada malega gospodarstva GoriškeSejo se za namen pisanja zapisnika snema.


ŽUPAN

mag. Milan Turk

 

 

Vabljeni:

- člani občinskega sveta

- Občinska uprava

- Jelka Humar – direktorica Centra za socialno delo Nova Gorica, Vanči Premrl - CPG Nova Gorica d.d., Tadej Mori – inšpektor svetnik Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava

- Predstavniki medijev

 Sprejeti akti 5. redne seje:


1. točka:
Sklep št: 01101-6/2015-1
zapisnik 4. redne seje dne 22. 1. 2015
Sklep št. 01101-6/2015-2
zapisnik 1. izredne seje dne 5. 2. 2015


3. točka
Sklep št: 01101-6/2015-3
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k predlagani ekonomski ceni socialno varstvene storitve, pomoč družini na domu Centra za socialno delo Nova Gorica, v višini 17,50 EUR za efektivno uro.
2. Subvencionirana cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnika znaša 3,10 EUR na uro.
3. Cena storitve pomoč družini na domu, na uro, opravljene na dan nedelje, se poveča za 40 %, na dan državnega praznika ali dela prostega dne pa za 50 %.
4. Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2015 dalje.

Objavljeno v UL RS, št. 16/15 z dne 6. 3. 2015


4. točka
Sklep št: 01101-6/2015-4
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o planu rednega vzdrževanja lokalnih cest v letu 2015, koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Šempeter-Vrtojba Cestno podjetje Nova Gorica d.d.

5. točka.
Sklep št: 01101-6/2015-5
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo letnem Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava v letu 2014.


6. točka.
Sklep ni bil saprejet.


7. točka
Sklep št: 01101-6/2015-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Nevenko Gorjup, stanujočo v Vrtojbi, 5290 Šempeter pri Gorici, za predstavnico Občine Šempeter-Vrtojba v Nadzornem svetu javnega sklada malega gospodarstva Goriške.

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni