6. redna seja dne 19. 3. 2015

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

6. redna seja občinskega sveta O Š-V dne 19. 3. 2015

Številka: 01101-7/2015-1
Šempeter pri Gorici, 9. marec 2015


Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem

6. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 19. marca 2015, ob 16. uri v sejni sob
i Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Dnevni red:

1. točka: Sprejem zapisnika 5. redne seje OS, ki je bila dne 19. 2. 2015

2. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

3. točka: Projekt ALTERENERGY - Akcijski načrt za trajnostno energijo občine Šempeter-Vrtojba

4. točka: Poročilo o delu javnega zavoda Zdravstveni dom – osnovno varstvo za leto 2014 – informacija

5. točka: Soglasje k letnemu programu in finančnemu načrtu Zavoda KŠTM Šempeter-Vrtojba za leto 2015 in poročilo o delu v letu 2014

Poročilo
Plan dela

6. točka: Spremembe izhodiščnih tarif za najemen grobnih prostorov na pokopališčih v Šempetru pri Gorici in Vrtojbi

7. točka: Predlog stališča do pripomb na dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev OPPN Mestno središče v Šempetru – obravnava in sprejem

8. točka: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah OPPN Mestno središče v Šempetru – obravnava in sprejem

9. točka: Odlok o uporabi javnih površin v Občini Šempeter-Vrtojba – prva obravnava

10. točka: Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter-Vrtojba – skrajšani postopek

11. točka: Odlok o gospodarskih javnih službah – prva obravnava

12. (dodatna) točka: Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.


ŽUPAN
mag. Milan Turk


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- Občinska uprava
- GOLEA – Boštjan Mljač, Aleš Bajec – KŠTM Šempeter-Vrtojba, v.d. direktor Sonja Komel
- Predstavniki medijev
 
Sprejeti akti 6. redne seje:


1. točka:
Sklep št: 01101-8/2015-1
zapisnik 5. redne seje dne 19. 2. 2015

3. točka
Sklep št: 01101-8/2015-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba potrdi Akcijski načrt za trajnostno energijo Občine Šempeter.

4. točka
Sklep št: 01101-8/2015-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu za leto 2014 Javnega zavoda Zdravstveno dom – Osnovno varstvo Nova Gorica.

5. točka
Sklep št: 01101-8/2015-4
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k letnemu programu in finančnemu načrtu za leto 2015 Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba.

6. točka
Sklep št: 01101-8/2015-5
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba potrjuje spremembo izhodiščnih tarif za najem grobnih prostorov na pokopališčih v Šempetru pri Gorici in Vrtojbi. Od leta 2015 dalje so letne tarife za najem grobnih prostorov sledeče:
1. Enojni grob ………………… 19,00 EUR z vključenim DDV.
2. Dvojni grob ………………… 31,50 EUR z vključenim DDV.
3. Otroški grob ……………….. 11,00 EUR z vključenim DDV.
4. Žarne niše ………………….. 27,50 EUR z vključenim DDV.

7. točka
Sklep št: 01101-8/2015-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba Občinski svet sprejme predlog stališča do pripomb na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Mestno središče v Šempetru.

8. točka
Sklep št: 01101-8/2015-7
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta Mestno središče v Šempetru.

9. točka
Sklep št: 01101-8/2015-9
Opravljeni sta bili prva in druga obravnava Odloka o rabi javnih površin v Občini Šempeter-Vrtojba.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o rabi javnih površin v Občini Šempeter-Vrtojba.

10. točka
Sklep št: 01101-8/2015-11
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter-Vrtojba

11. točka
Sklep št: 01101-8/2015-13
Opravljeni sta bili prva in druga obravnava Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter–Vrtojba.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter–Vrtojba.

12. točka
Sklep št: 01101-8/2015-15
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k imenovanju Aleša Markočiča, roj. 1973, stanujočega v Novi Gorici, za direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica za mandatno obdobje 4 let.
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni