7. redna seja OS 23.4.2015

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

7. redna seja Občinskega sveta OŠ-V dne 23. 4. 2015

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem

7. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 23. aprila 2015, ob 16. uri v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba,

Trg Ivana Roba 3a, (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


DNEVNI RED:

1. točka: Sprejem zapisnika 6. redne seje OS, ki je bila dne 19. 3. 2015

2. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

3. točka: Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2014 – informacija

4. točka: Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje izbirne gospodarske javne službe mestnega prometa v letu 2014 – informacija

5. točka: Linije javnega linijskega prevoza v mestnem prometu v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter-Vrtojba

6. točka: Poročilo o delu Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici za leto 2014 – informacija

7. točka: Poročilo o delu javnega zavoda Goriška lekarna za leto 2014 – informacija

8. točka: Poročilo o delu Glasbene šole Nova Gorica za leto 2014 – informacija

9. točka: Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šempeter-Vrtojba za programsko obdobje 2015–2020 – prva obravnava

10. točka: Poročilo o izvedenih investicijah v letu 2014 – informacija

11. točka: Sklepi o ukinitvi javnega dobra na:
a) parc. št. 3416/9 k.o. Šempeter;
b) parc. št. 1358/1 in 1075 obe k.o. Vrtojba;
c) parc. št. 3430/2 k.o. Šempeter;
d) parc. št. 488/5 k.o. Šempeter.

12. točka: Sklep o spremembi Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Šempeter-Vrtojba

13. točka: Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014

14. točka: Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2014dodatni  točki:

15. točka: Soglasje lokalne skupnosti o opravljanju igralniške dejavnosti
16. točka: Obrazloženo mnenje o kandidatih za ravnatelja javnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici
  • gradivo a

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

ŽUPAN
mag. Milan Turk


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- Občinska uprava
- Sandi Brataševec - vodja komercialnega sektorja Avrigo d.o.o., Vanči Premrl in Kristjan Mugerli - CPG d.d, Matej Živec - svetovalec za gospodarske javne službe iz MONG, Dušan Fajfar - IGEA d.o.o., Slavica Bragato - Osnovna šola Ivana Roba, Ester Košiček – Goriška lekarna Nova Gorica, Glasbena šola, Sandi Vrabec in računovodja Bojana Hladnik – Glasbena šola Nova Gorica in predstavniki medijev
 Sprejeti akti 7. redne seje:


1. točka:

Sklep št: 01101-9/2015-1

Sprejme se zapisnik 6. redne seje

dodatna 15. točka:
Sklep št.: 01101-9/2015-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje družbi HIT hoteli, igralnice, turizem d.d., Delpinova 7/a, 5000 Nova Gorica, soglasje za opravljanje igralniške dejavnosti v igralnici na naslovu Mednarodni prehod 4, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici.

3. točka:
Sklep št.: 01101-9/2015-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest v občini Šempeter-Vrtojba Cestno podjetje Nova Gorica, v letu 2014.

4. točka:

Sklep št: 01101-9/2015-4

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu koncesionarja za izvajanje izbirne gospodarske javne službe mestnega prometa Avrigo d.o.o., v letu 2014.

5. točka:
Sklep št.: 01101-9/2015-5
Linije javnega linijskega prevoza v mestnem prometu v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter - Vrtojba so sledeče:
Linija 1: Šempeter – Nova Gorica – Solkan H. Sabotin
Linija 2: Solkan – Nova Gorica – Šempeter
Linija 3: Šempeter - Nova Gorica – Nova Gorica center
Linija 4: Nova Gorica – Kromberk
Linija 5: Šempeter – Vrtojba.
2.
Potrdijo se linije javnih linijskih prevozov v mestnem prometu v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter – Vrtojba kot so opredeljene v dokumentu »Linije javnega linijskega prevoza v mestnem prometu v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter – Vrtojba«, št. 007-7/2014-5 oz. 37101-3/2015-1 z dne 1. 4. 2015.
3.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga v enakem besedilu sprejmeta občinska sveta obeh občin, uporabljati pa se začne z dnem, ki bo v koncesijski pogodbi določen kot dan pričetka izvajanja koncesije.


6. točka:
Sklep št.: 01101-9/2015-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu za leto 2014, Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici.

7. točka:

Sklep št: 01101-9/2015-7

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu za leto 2014 Javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica.

8. točka:
Sklep št.: 01101-9/2015-8
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu za leto 2014 Javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica.

9. točka:
Sklep št.: 01101-9/2015-9
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je opravil prvo obravnavo Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šempeter-Vrtojba za programsko obdobje 2015 – 2020.
Upoštevajoč podane pripombe se pripravi Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šempeter-Vrtojba za programsko obdobje 2015 – 2020 za sprejem v drugi obravnavi.

10. točka:

Sklep št: 01101-9/2015-10

Občinski svet svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu za leto 2014, o izvedenih investicijah v Občini Šempeter-Vrtojba.

11. točka:
Občinski svet

  • SKLEP št. 01101-9/2015-13 o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 3416/9 k. o. 2315 – Šempeter, UL RS št.: 33/1_ z dne 11. 5. 2015, objavljeno v UL RS št. 33/2015
  • SKLEP št. 01101-9/2015-1_ o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 1358/1 in 1075 obe k. o. 2316 – Vrtojba, UL RS št.: 33/15 z dne 11. 5. 2015, objavljeno v UL RS št. 33/2015
  • SKLEP št. 01101-9/2015-13 o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 3430/2 k. o. 2315 – Šempeter, UL RS št.: 33/15 z dne 11. 5. 2015, objavljeno v UL RS št. 33/2015
  • SKLEP št. 01101-9/2015-1_ o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 488/5 k. o. 2315 – Šempeter, UL RS št.: 33/15 z dne 11. 5. 2015, objavljeno v UL RS št. 33/2015


12. točka:
Sklep št.: 01101-9/2015-15
Sklep o spremembi sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 33/2015 z dne 11. 5. 2015
za lokalne volitve 2014 v Občini Šempeter-Vrtojba
1.V Sklepu o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, štev 49/2014) se 1. stavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,06 EUR za vsak dobljeni glas.
2. Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.


13. točka:

Zaključni račun 2014

Sklep št.: 01101-9/2015-16
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014, vključno s pripadajočimi prilogami.

- realizacija splošni del
- realizacija posebni del
- realizacija NRP
- obrazložitve zaključnega računa 2014


14. točka:
Sklep št.: 01101-9/2015-18
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014.


16. dodatna točka:

Sklep št: 01101-9/2015-19

Občinski svet Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba podaja pozitivno mnenje o naslednjih kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici, Ulica Andreja Gabrščka 1, 5290 Šempeter pri Gorici:
1. Nadja Pahor Bizjak
2. Primož Hvala Kamenšček
3. Rosana Pahor
4. Darja Hauptman
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba podaja negativno mnenje o naslednjih kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici, Ulica Andreja Gabrščka 1, 5290 Šempeter pri Gorici:
1. Slavica Bragato
2. Leonida Gregorič
3. Tatjana Krapše
4. Mykhaylo Madan
5. Zvonka Štolfa

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni