8. redna seja dne 21. 5. 2014

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

8. redna seja občinskega sveta OŠ-V dne 21. 5. 2015

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem

8. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 21. maj 2015, ob 16. uri v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba,
Trg Ivana Roba 3a, (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Dnevni red:


1. Predlog zapisnika 7. redne seje dne 23. 4. 2015
- gradivo a

2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
- gradivo a

3. Soglasje k letnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2014 in soglasje k poslovnemu in finančnemu načrtu za leto 2015
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
- gradivo f
- gradivo g
- gradivo h
- gradivo i


4. Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2014 – informacija
- gradivo a
- gradivo b


5. Poročilo o varnostni problematiki v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2014 - informacija
- gradivo a
- gradivo b


6. Poročilo o delu Regijske razvojne agencije Severne Primorske v letu 2014 informacija
- gradivo a
- gradivo b


7. Obravnava in sprejem predloga odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza, spremembe in dopolnitve 2014
- gradivo a
-
gradivo b

8. Predlog stališča do pripomb na predlog OPPN Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti – obravnava in sprejem
- gradivo a
- gradivo b


9. Odlok o zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba – prva obravnava
- gradivo a


10. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba – prva obravnava
- gradivo a

11. dodatna točka: Soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom – Osnovno varstvo Nova Gorica
- gradivo a

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.


ŽUPAN
mag. Milan Turk


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- Občinska uprava
- Črtomir Špacapan – direktor RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, Tatjana Gregorčič – v. d. direktorica, Sejad Jušić – komandir Policijske postaje Nova Gorica, Marko Vetrih - E3 d.o.o.
 

Sprejeti akti 8. redne seje:


1. točka:

Sklep št.: 01101-12/2015-1

Občinski svet OŠ-V sprejme zapisnik 7. redne seje občinskega sveta OŠ-V z dne 23. 4. 2015

3. točka:

Sklep št.: 01101-12/2015-2

1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k »Letnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2014«.
2. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k »Poslovnemu in finančnemu načrtu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2015«.


4. točka:

Sklep št.: 01101-12/2015-3

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu koncesionarja, družbe E3 d.o.o., za izvajanje izbirne gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2014.

5. točka:

Sklep št.: 01101-12/2015-4

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu o varnostni problematiki v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2014.

6. točka:

Sklep št.: 01101-12/2015-5

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o poročilu o delu Regijske razvojne agencije Severne Primorske v letu 2014.

7. točka:

Sklep št.: 01101-12/2015-6

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza, spremembe in dopolnitve 2014.
8. točka:

Sklep št.: 01101-12/2015-8

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme predlog stališča do pripomb na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti, vključno s sprejetim amandmajem.

9. točka:

Sklep št.: 01101-12/2015-9

1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je opravil prvo obrvnavo Odloka o zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba.
2. Upoštevajoč podane pripombe se pripravi Odlok o o zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba, za sprejem v drugi obravnavi.


10. točka:

Sklep št.: 01101-12/2015-10

1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je opravil prvo obrvnavo Odloka o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba.
2. Upoštevajoč podane pripombe se pripravi Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba, za sprejem v drugi obravnavi.


11. točka:

Sklep št.: 01101-12/2015-11

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k imenovanju Petre Kokoravec, dr. med., roj. 17. 6. 1976 iz Grgarja, za direktorico Zdravstvenega doma – Osnovno varstvo Nova Gorica, za štiriletno mandatno obdobje.

 

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni