9. redna seja dne 18. 6. 2015

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

9. redna seja občinskega sveta OŠ-V dne 18. 6. 2015

Številka: 01101-13/2015-1
Šempeter pri Gorici, 9. junij 2015

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem


9. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 18. junija 2015, ob 16. uri v sejni sobi
Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Dnevni red:

1. Predlog zapisnika 8. redne seje dne 21. 5. 2015
- gradivo a

2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
- gradivo a

3. Poročilo o delu Primorskega tehnološkega parka d.o.o. v letu 2014 – informacija
- gradivo a
- gradivo b

4. Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2014 – informacija
- gradivo a
- gradivo b

5. Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališč v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2014 – informacija
- gradivo a
- gradivo b

6. Poročilo o delu izvajalca gospodarske javne službe zbiranja in odvoza odpadkov v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2014 – informacija
- gradivo a
- gradivo b

7. Poročilo o delu javnega zavoda Zdravstveni dom – zobozdravstveno varstvo v letu v 2014 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c


8. Poročilo o delu Goriške knjižnice Franceta Bevka za leto 2014 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c

9. Sklep o določitvi števila oddelkov v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici - vrtec za šolsko leto 2015/2016
- gradivo a
- gradivo b

10. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica – uradno prečiščeno besedilo – skrajšani postopek
- gradivo a

11. Soglasje k statutu javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica
- gradivo a

12. Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju občine Šempeter-Vrtojba – prva obravnava
- gradivo a

13. Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic v šolskem letu 2015/2016
- gradivo a

14. Občinski program varnosti
- gradivo a
- gradivo b

15. Osnutek koncesijske pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter-Vrtojba
- gradivo a

16. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šempeter-Vrtojba za programsko obdobje 2015 – 2020 – druga obravnava
- gradivo a

17. Sklep o spremembi datuma izvedbe slavnostne seje
- gradivo a

18. Priznanja in nagrade Občine Šempeter-Vrtojba
- gradivo a

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

ŽUPAN
mag. Milan Turk

Vabljeni:
- člani občinskega sveta in občinska uprava
- Primorski tehnološki park d.o.o. – direktorica Tanja Kožuh, Komunala Nova Gorica d.d. – direktor Andrej Miška, Zdravstveni dom – Zobozdravstveno varstvo – Miranda Potočnik in direktor Darko Tomšič, Goriške knjižnice Franceta Bevka – direktorica Irena Škvarč, Osnovna šola Ivana Roba – pomočnica ravnatelja za vrtce Larisa Ambrož, Goriška Lekarna Nova Gorica – direktorica Ester Košiček

Zasedanja stalnih delovnih teles

 

  • 9. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja dne 17. 6. 2015 ob 16:30 v svetniški pisarni - vabilo

  • 5. seja Odbora za DD - sociala in zdravstvo dne 16. 6. 2015 ob 17:00 v sejni sobi - vabilo

  • 5. seja Odbora za DD - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport 17. 6. 2015 ob 17:00 v sejni sobi - vabilo

  • seja odbora za Gospodarski razvoj in Odbora za okolje in prostor dne 16. 6. 2015 od 17:30 dalje

 Sprejeti akti 9. redne seje:


1. točka:
Zapisnik 8. seje št.: 01101-14/2015-1

3. točka:
Sklep št.: 01101-14/2015-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o delu Primorskega tehnološkega parka d.o.o. v letu 2014.

4. točka:
Sklep št.: 01101-14/2015-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Šempeter-Vrtojba, družbe Komunala Nova Gorica d.d., v letu 2014.

5. točka:
Sklep št.: 01101-14/2015-4
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališč v občini Šempeter-Vrtojba, družbe Komunala Nova Gorica d.d., v letu 2014.

6. točka:
Sklep št.: 01101-14/2015-5
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo delu izvajalca gospodarske javne službe zbiranja in odvoza odpadkov v občini Šempeter-Vrtojba, družbe Komunala Nova Gorica d.d., v letu 2014.

7. točka:
Sklep št.: 01101-14/2015-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o delu javnega zavoda Zdravstveni dom – zobozdravstveno varstvo v letu v 2014.

8. točka:
Sklep št.: 01101-14/2015-7
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu Goriške knjižnice »Franceta Bevka« za leto 2014.

9. točka:
Sklep št.: 01101-14/2015-8
Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca
1.
V Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec se v šolskem letu 2015/2016 oblikuje 13 oddelkov za programe predšolske vzgoje v Vrtojbi in Šempetru pri Gorici ter 3 oddelke za programe predšolske vzgoje na Vogrskem.
V primeru najmanj 6 vključenih otrok prvega starostnega obdobja med letom, se oblikuje dodatni oddelek v vrtcu v Vrtojbi.
2.
Sredstva za kritje razlike med mesečnimi plačili in vsemi dejanskimi mesečnimi stroški v oddelkih Vrtca na Vogrskem, na podlagi dogovora med Občino Renče - Vogrsko, Občino Šempeter-Vrtojba in Osnovno šolo Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec, bo zagotavljala Občina Renče-Vogrsko.
Če Občina Renče-Vogrsko ne bo zagotovila potrebnih sredstev, se oddelki v enoti Zvezdica na Vogrskem, v letu 2015/2016, ne bodo oblikovali.


10. točka:
Sklep št.: 01101-14/2015-9
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1), objavljeno v UL RS št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015

11. točka:
Sklep št.: 01101-14/2015-11
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k statutu javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica, ki ga je sprejel svet zavoda dne 18. 5. 2015.

12. točka:
Sklep št.: 01101-14/2015-12
Opravljena je bila prva obravnava odloka o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju občine Šempeter-Vrtojba
Upoštevajoč podane pripombe se pripravi Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju občine Šempeter-Vrtojba za sprejem v drugi obravnavi.


13. točka:
Sklep št.: 01101-14/2015-13
Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic
1. Občina Šempeter-Vrtojba zagotavlja v šolskem letu 2015/2016, od 1. septembra 2015 dalje, subvencioniranje mesečnih dijaških vozovnic za dijake s stalnim bivališčem v Občini Šempeter-Vrtojba, v višini 40 % od končne cene vozovnice, ki jo dijak plača javnemu prevozniku.


14. točka:
Sklep št.: 01101-14/2015-13
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme občinski program varnosti Občine Šempeter-Vrtojba.
Sklep št.: 01101-14/2015-14
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Oceno izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2014.

15. točka:
Sklepa ni bilo.

16. točka:
Sklep št.: 01101-14/2015-15
Opravljena je bila druga obravnava Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šempeter-Vrtojba za programsko obdobje 2015 – 2020.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šempeter-Vrtojba za programsko obdobje 2015 – 2020.

17. točka:
Sklep št.: 01101-14/2015-17
Osrednja prireditev v počastitev občinskega praznika – slavnostna seja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba, bo v petek, 17. julija 2015.

18. točka:
Sklep št.: 01101-14/2015-18
                              1.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba podeljuje naslednja priznanja in nagrade v letu 2015:
A. – Za trajno pomembne uspehe pri razvoju Občine Šempeter-Vrtojba, njenemu uveljavljanju ugleda v domovini in v svetu:
1. ZLATO PRIZNANJE – ga. Mirjam Mužina
2. SREBRNO PRIZNANJE – Združenje borcev za vrednote NOB, Krajevna organizacija Vrtojba
3. BRONASTO PRIZNANJE – g. Zdenko Šibav
B. – Za izredne uspehe na področju gospodarstva in negospodarstva:
1. DIPLOMA – g. Simon Ferfolja
2. DIPLOMA – g. župnik Anton Gleščič
                            2.
Priznanja in nagrade bodo podeljene ob občinskem prazniku na slavnostni seji občinskega sveta, ki bo 17. julija 2015.
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni