14. redna seja Občinskega sveta OŠ-V dne 21. 1. 2016

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

14. redna seja Občinskega sveta OŠ-V dne 21. 1. 2016

Številka: 01101-1/2016-1

Šempeter pri Gorici, 13. januar 2016

 

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem

 
14. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,

ki bo v četrtek, 21. januarja 2016, ob 16. uri
v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba,
Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Dnevni red:


1. točka: Predlog zapisnika 13. redne seje, ki je bila dne 17. 12. 2015

- gradivo a
- gradivo b

2. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


3. točka: POSZ za OPPN Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti – prva obravnava

- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d

4. točka: Plan rednega vzdrževanja lokalnih cest v letu 2016 - informacija
-
gradivo a
- gradivo b

5. točka:
Poročilo o izvedenih aktivnostih iz LEK v letu 2015 in Letni izvedbeni načrt za leto 2016 za Občino Šempeter-Vrtojba

- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c


6. točka: Letni program športa v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2016

- gradivo a

7. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom – Osnovno varstvo Nova Gorica druga obravnava

- gradivo a
- gradivo b


8. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom – Zobozdravstveno varstvo Nova Goricadruga obravnava

- gradivo a
- gradivo b

9. točka: Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2016druga obravnava IN Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017prva obravnava

  • 2016

- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d

- gradivo e
- gradivo f
- gradivo g
- gradivo h
- gradivo i
- gradivo j
- gradivo k

  • 2017

- gradivo l
- gradivo m
- gradivo n
- gradivo o
- gradivo p
- gradivo r


10. točka: Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svet knjižnice Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
- gradivo a
- gradivo b

- gradivo c

11. točka: Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v komisijo za vrednotenje in izbor vlog prispelih na javni razpis dolgoročnih investicijskih posojil JSMGG
- gradivo a
- gradivo b

Če se seje iz upravičenih razlogov ne boste mogli udeležiti, prosimo, da to sporočite na tel: 05 335 1000 ali e-pošto info@sempeter-vrtojba.si.

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.


ŽUPAN

mag. Milan TurkVabljeni:

- člani občinskega sveta

- Občinska uprava

- Gvido Modrijan – STRUCTURA d.o.o., Dragan Murovec – CPG d.d., direktor Rajko Leban - GOLEA

- predstavniki medijev

 

 


Sprejeti akti 14. redne seje


1. točka:
Zapisnik 13. seje št.: 01101-2/2016-1
Zapisnik 1. skupne seje sedmih občinskih svetov, ki je bila 15.12.2015 št. 01101-2/2016-2

3. točka:
Sklep št.: 01101-2/2016-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je opravil prvo obravnavo Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti.
Upoštevajoč podane pripombe se pripravi Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti za sprejem v drugi obravnavi.

4. točka:
Sklep št.: 01101-2/2016-4
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o planu rednega vzdrževanja lokalnih cest v letu 2016, koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Šempeter-Vrtojba Cestnega podjetja Nova Gorica d.d..

5. točka:
Sklep št.: 01101-2/2016-5
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba potrdi Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2015 ter Letni izvedbeni načrt za leto 2016 za Občino Šempeter-Vrtojba.
2. Sklep prične veljati takoj.

6. točka:
Sklep št.: 01101-2/2016-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Letni program športa v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2016, objavljeno v UL RS št.: 9/2016 dne, 12. 2. 2016

7. točka:
Sklep št.: 01101-2/2016-7
Opravljena je bila druga obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica.

8. točka:
Sklep št.: 01101-2/2016-8
Opravljena je bila druga obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica.


9. točka:
Sklep št.: 01101-2/2016-15
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2016, vključno s pripadajočimi prilogami in sprejetim uskladitvenim amandmajem.
2. Sklep prične veljati takoj
- Splošni del
- Posebni del
- Načrt razvojnih programov 2016-2019
- Obrazložitev proračuna za leto 2016

- Sklep o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2016, objavljeno v Uradnem listu RS št.: 6/2016 dne 29. 1. 2016
- Sklep o letnem programu prodaje finančnega premoženja Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2016, objavljeno v Uradnem listu RS št.: 6/2016 dne 29. 1. 2016


10. točka:
Sklep št.: 01101-2/2016-13
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Boruta Šinigoja, 1965, stanujočega v Vrtojbi, 5290 Šempeter pri Gorici, za predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica.
2. Mandat članom sveta traja 5 leta.
3. Sklep prične veljati takoj.

11. točka:
Sklep št.: 01101-2/2016-14
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba predlaga Karmen Gerbec, 1960, stanujočo v Šempetru pri Gorici, 290 Šempeter pri Gorici, za predstavnico Občine Šempeter-Vrtojba v komisijo za vrednotenje in izbor vlog prispelih na javni razpis dolgoročnih investicijskih posojil Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.
2. Sklep prične veljati takoj.
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni