17. redna seja OS dne 21. 4. 2016

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

17. redna seja občinskega sveta OŠ-V dne 21. 4. 2016

Številka: 01101-8/2016-1
Šempeter pri Gorici, 13. april 2016

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem

17. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v
četrtek, 21. 4. 2016, ob 16. uri v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Dnevni red:

1. točka: Predlog zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta, ki je bila dne, 17. 3. 2016

 - gradivo a

2. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
- gradivo a

3. točka: Poročilo o delu Zdravstvenega doma – zobozdravstveno
varstvo Nova Gorica za leto 2015
– informacija
- gradivo a
- gradivo b

4. točka: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Javni zavod za turizem Goriške« - prvo branje
- gradivo a

5. točka: Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje izbirne gospodarske javne službe mestnega prometa v letu 2015 – informacija
- gradivo a
- gradivo b

6. točka: Sklep o dodatnih zaposlitvah za izvajanje storitve pomoč družini na domu
- gradivo a
- gradivo b

7. točka: Sklep o določitvi števila oddelkov v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici za šolsko leto 2016/2017
- gradivo a
- gradivo b

8. točka: Statut Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba
- gradivo a

9. točka: Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina
- gradivo a
- gradivo b

10. točka: Ustanovitev brezplačne služnostne pravice v javnem interesu na nepremičnini s parcelno številko 3051/16 k.o. Šempeter
- gradivo a

11. točka: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec – skrajšani postopek
- gradivo a
- gradivo b

12. točka: Seznanitev z odločitvijo o zavrnitvi vseh ponudb v postopku javnega naročila: "Izvajanje gospodarske javne službe javnih linijskih prevozov v mestnem prometu v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter-Vrtojba"
- gradivo a

13. točka: Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter- Vrtojba za leto 2015
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e

14. točka: Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2015
- gradivo a

15. točka: Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2016
- gradivo a

16. točka: Predlog kandidata za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste
- gradivo a

17. točka: Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda Glasbena šola Nova Gorica
- gradivo a

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

ŽUPAN
mag. Milan Turk

Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- Občinska uprava
- mag. Darko Tomšič – direktor javnega zavoda Zdravstveni dom zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, Andrej Markočič – vodja kabineta župana Mestne občine Nova Gorica, Alenka Blaško – predsednica Sveta zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter – Vrtojba, Sandi Brataševec – Avrigo d.o.o., Bernarda Pirih – Dom upokojencev Nova Gorica, mag. Primož Hvala Kamenšček – ravnatelj Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici, Matejka Kandus – vodja Vrtca
- predstavniki medijev

Zasedanje stalnih delovnih telesponedeljek, 18. 4. 2016


  • 14. seja Odbora za okolje in prostor dne 18. 4. 2016 ob 16. uri v svetniški pisarni OŠ-V - vabilo
  • 11. seja Odbora za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo dne 18. 4. 2016 ob 16.30 v sejni sobi OŠ-V - vabilo


torek, 19. 4. 2016


  • 14. seja Odbora za gospodarski razvoj dne 19. 4. 2016 ob 18. uri v sejni sobi OŠ-V - vabilo
  • 12. seja Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport dne 19. 4. 2016, ob 18. uri v svetniški pisarniOŠ-V- vabilo


sreda, 20. 4. 2016

  • 16. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja dne 20. 4. 2016 ob 16.30 v svetniški pisarni OŠ-V - vabilo
  • 1. seja Statutarno pravne komisije dne 20. 4. 2016 ob 18. uriv sejni sobiOŠ-V -vabilo
 


Sprejeti akti 17. redne seje


1. točka:

Zapisnik 16. redne seje občinskega sveta OŠ-V, št.: 01101-9/2016-1:

sklepa ni bilo.

 

3. točka:

sklep št.: 01101-9/2016-2

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu javnega zavoda Zdravstveni dom – Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica za leto 2015.

 

4. točka:

ni bilo realizirano.

 

5. točka:

sklep št.: 01101-9/2016-3

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu koncesionarja za izvajanje izbirne gospodarske javne službe mestnega prometa Avrigo d.o.o. za leto 2015.

6. točka:
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči na domu, št.: 01101-9/2016-4
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje Domu upokojencev Nova Gorica k zaposlitvi ene oskrbovalke/oskrbovalca za izvajanje storitve pomoč družini na domu v Občini Šempeter-Vrtojba, od 1. 5. 2016 dalje.
2. Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

7. točka:
Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca v šolskem letu 2016/2017 št.: 01101-9/2016-5
1. V Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec se v šolskem letu 2016/2017 oblikuje 14 oddelkov za programe predšolske vzgoje v Vrtojbi in Šempetru pri Gorici ter 3 oddelke za programe predšolske vzgoje na Vogrskem.
2. Sredstva za kritje razlike med mesečnimi plačili in vsemi dejanskimi mesečnimi stroški v oddelkih Vrtca na Vogrskem, bo zagotavljala Občina Renče-Vogrsko.
V kolikor Občina Renče-Vogrsko ne bo zagotovila potrebnih sredstev, se program predšolske vzgoje v enoti Zvezdica na Vogrskem v letu 2016/2017, ne bo izvajal.
8. točka:
sklep št.: 01101-9/2016-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec.

9. točka:
sklep št.: 01101-9/2016-8
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k Statutu Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinsko dejavnost Šempeter-Vrtojba, ki je bil sprejet na korespondenčni seji Sveta Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba dne, 21. 4. 2016.

10. točka:
sklep št.: 01101-9/2016-9
     Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je opravil prvo obravnavo Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče- Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina.
     Upoštevajoč podane pripombe se pripravi Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče- Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina za sprejem v drugi obravnavi.

11. točka:
>Sklep o ustanovitvi brezplačne služnostne pravice v javnem interesu na nepremičnini s parc. št. 3051/16 k.o. Šempeter št.: 01101-9/2016-10
1. Ugotovi se javni interes za ustanovitev brezplačne služnostne pravice na nepremičnini s parc. št. 3051/16 k.o. Šempeter, za potrebe postavitve polnilne postaje za električna vozila.
2. Služnostna pravica iz prvega čelna tega sklepa se podeli služnostnemu upravičencu:
GORIŠKA LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA, Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica, za določen čas do 31. 12. 2021.
3. Pogoji in obveznosti bodo določeni s pogodbo med lastnikom nepremičnine in služnostnim upravičencem.
4. Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu občine Šempeter-Vrtojba.

12. točka:
sklep št.:01101-9/2016-11
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba se je seznanil z odločitvijo, da se v skladu z določili tretjega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju v postopku javnega naročila »Izvajanje gospodarske javne službe javnih linijskih prevozov v mestnem prometu v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter-Vrtojba« št. objave na Portalu javnih naročil JN7983/2015 z dne 11. 11. 2015 ter popravki JN8334/2015 z dne 25. 11. 2015, JN8998/2015 z dne 22. 12. 2015 in JN393/2015 z dne 19. 1. 2016 in v dodatku Uradnega lista Evropskih skupnosti, št. objave 221-402894 z dne 14. 11. 2015, zavrne vse ponudbe.

13. točka:
sklep št.: 01101-9/2016-12
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o zaključnem računu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2015, vključno s pripadajočimi prilogami.
14. točka:
sklep št.: 01101-9/2016-14
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2015.

15. točka:
sklep št.: 01101-9/2016-15
1. Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2016.
2. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel župan.
3. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4. Sklep začne veljati takoj.
Objava v Uradnem listu RS št.: 35/16z dne 13. 5. 2016

16. točka:
ni bilo realizirano.

17. točka:
sklep št.: 01101-9/2016-16
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Silva Kokota, stanujočega v Šempetru pri Gorici, za predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu zavoda Glasbene šole Nova Gorica za dobo 4 let.
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni