18. redna seja OS dne 19. 5. 2016

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

18. redna seja občinskega sveta OŠ-V dne 19. 5. 2016

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem

18. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 19. 5. 2016, ob 16. uri v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba,
Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Dnevni red:

1. točka: Predlog zapisnika 17. seje občinskega sveta, ki je bila dne 21. 4. 2016
- gradivo a


2. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


3. točka: Poročilo o delu javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica za leto 2015 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c

poročevalec: Nada Uršič Debeljak – direktorica javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica
obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport


4. točka: Poročilo o varnostni problematiki v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2015 – informacija
- gradivo a
- gradivo b

poročevalec: Sejad Jušić – komandir Policijske postaje Nova Gorica


5. točka: Poročilo o delu javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica za leto 2015 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c

poročevalec: Irena Škvarč – direktorica javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka
obravnava stalnega delovnega telesa:
Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport


6. točka: Poročilo o delu javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica za leto 2015 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c

poročevalec: Edvard Vrabič – ravnatelj javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica
obravnava stalnega delovnega telesa:
Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport


7. točka: Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2015 – informacija
- gradivo a
- gradivo b

poročevalec: Marko Baša – E3, energetika, energija, ekonomija, d.o.o.


8. točka: Poročilo o delu Regijske razvojne agencije Severne Primorske v letu 2015 – informacija
- gradivo a
- gradivo b

poročevalec: Črtomir Špacapan – direktor Regijske razvojne agencije Severne primorske d.o.o. Nova Gorica


9. točka: Predstavitev prostorske zasnove za sv. Ot – informacija
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c

poročevalec: arhitekt Jelko Valenčak

10. točka: Določitev cene storitev in tarife obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki in Pravilnik za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Šempeter-Vrtojba – skrajšani postopek
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c

poročevalec: direktor družbe Komunala Nova Gorica d.d. Darko Ličen in župan OŠ-V mag. Milan Turk 
obravnava stalnega delovnega telesa
:
Odbor za gospodarski razvoj in Odbor za okolje in prostor


11. točka: Sklep o ugotovitvi javnega interesa za oddajo v najem dela nepremičnine s parc. št. 2794 k. o. Vrtojba
- gradivo a
poročevalec: tajnik občine mag. Peter Ptičak


12. točka: Rebalans proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2016 – skrajšani postopek
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
- gradivo f
- gradivo g

poročevalec: računovodja Katja Nardin in tajnik občine mag. Peter Ptičak


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

ŽUPAN
mag. Milan Turk

Zasedanje stalnih delovnih telestorek, 17. 5. 2016


  • 13. seja Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport ob 16:30 v svetniški pisarni OŠ-V - vabilo
  • 17. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ob 16:30 v sejni sobi OŠ-V - vabilo
  • skupna 15. seja Odbora za okolje in prostor in 15. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 18. uri v sejni sobi OŠ-V - vabilo
 Sprejeti akti 18. redne seje


1. točka

zapisnik 17. redne seje dne 21. 4. 2016 št.: 01101-11/2016-1

 

2. točka:

sklepa ni bilo.

 

3. točka:

sklep št.: 01101-11/2016-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica za leto 2015.


4. točka:
sklep št.: 01101-11/2016-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o Poročilu o varnostni problematiki v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2015.


5. točka:

sklep št.: 01101-11/2016-4
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica za leto 2015.


6. točka:
sklep št.: 01101-11/2016-5
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica za leto 2015.7. točka:

sklep št.: 01101-11/2016-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu koncesionarja, družbe E3 d.o.o., za izvajanje izbirne gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2015.


8. točka:
sklep št.: 01101-11/2016-7
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o poročilu o delu Regijske razvojne agencije Severne Primorske za leto 2015.9. točka:

sklep št.: 01101-11/2016-8
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o prostorski zasnovi območja sv. Ot.


10. točka:
Točka je bila izglasovano umaknjena iz dnevnega reda.11. točka:

Sklep o ugotovitvi javnega interesa za oddajo v najem dela nepremičnine s parc. št. 2794 k. o. Vrtojba št.: 01101-11/2016-12
1. Ugotovi se javni interes za oddajo v najem dela nepremičnine s parc. št. 2794 k. o. Vrtojba, za potrebe izvajanja gostinske dejavnosti.
2. Del nepremičnine za potrebe izvajanja gostinske dejavnosti se bo oddalo v najem najugodnejšemu ponudniku, ki bo izbran v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
3. Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu Občine Šempeter-Vrtojba.

12. točka:
sklep št.: 01101-11/2016-13
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2016, vključno s pripadajočimi prilogami.

 

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni