19. redna seja OS dne 16. 6. 2016

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

19. redna seja občinskega sveta OŠ-V dne 16. 6. 2016

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem

19. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 16. 6. 2016, ob 16. uri v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba,
Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici. - VABILO


Dnevni red:


1. točka: Predlog zapisnika 18. seje občinskega sveta, ki je bila dne 19. 5. 2016
- gradivo a


2. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
- gradivo a


3. točka: Soglasje statutu Javnega zavoda Zdravstveni dom - Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c

poročevalec: Ksenija Ušaj - višja svetovalka za družbene dejavnosti
obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo


4. točka: Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic v šolskem letu 2016/2017
- gradivo a
poročevalecKsenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti


5. točka: Stališča do pobud drugih oseb za spremembo namenske rabe v sklopu sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter-Vrtojba obravnava in potrditev
- gradivo a
- gradivo b

poročevalecBlanka Šuler in Maja Šinigoj – Locus d.o.o.
obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor


6. točka: Soglasje k letnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2015 in soglasje k poslovnemu in finančnemu načrtu za leto 2016
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
poročevalec: Mateja Mislej – v.d. direktorja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj


7. točka: Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2015 – informacija
- gradivo a
- gradivo b

poročevalecSilva Jug Bergant - vodja PE Komunala NG d.d.
obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj in Odbor za okolje in prostor


8. točka: Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališč v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2015 – informacija
- gradivo a
- gradivo b

poročevalec: Silva Jug Bergant - vodja PE, Boštjan Miljavec
Komunala NG d.d.
obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj in Odbor za okolje in prostor


9. točka: Poročilo o delu izvajalca gospodarske javne službe zbiranja in odvoza odpadkov v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2015 – informacija
- gradivo a
- gradivo b

- gradivo c
- gradivo d

poročevalec
:
-
obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj in Odbor za okolje in prostor


10. točka: Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljišču parc. št. 3588/8 in 3588/9 obe k.o. 2316-Vrtojba in Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 3139/8 k. o. Vrtojba
- gradivo a
- gradivo b

poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor
 

11. točka: Priznanja in nagrade Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2016
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
poročevalecMonika Gorjan Zavadlav - Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
obravnava stalnega delovnega telesa: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

ŽUPAN
mag. Milan Turk

Zasedanje stalnih delovnih telesPonedeljek, 13. 6. 2016

  • 18. dopisna seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja - vabilo
  • 16. seja Odbora za okolje in prostor ob 16:30 v sejni sobi - vabilo
  • 16. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 17:30 v sejni sobi - vabilo
Torek, 14. 6. 2016
  • 13. seja Odbora za družbene dejavnosti - sociala in zdravstvo ob 17. uri v sejni sobi - vabilo
 


Sprejeti akti 19. redne seje


1. točka

zapisnik 18. redne seje dne 19. 5. 2016 št.: 01101-13/2016-1

 

2. točka:

sklepa ni bilo.

 

3. točka:

sklep št.: 01101-13/2016-2
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k spremembam Statutu javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, ki jih je sprejel Svet zavoda dne 29. 4. 2016.
Statut prične veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmejo vse občine soustanoviteljice.
2. Sklep prične veljati takoj.


4. točka:
Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic št: 01101-13/2016-3
1. Občina Šempeter-Vrtojba zagotavlja v šolskem letu 2016/2017, od 1. septembra 2016 dalje, subvencioniranje mesečnih dijaških vozovnic za dijake s stalnim bivališčem v Občini Šempeter-Vrtojba, v višini 40% od končne cene vozovnice, ki jo dijak plača javnemu prevozniku.


5. točka:

NI BILO REALIZIRANO.


6. točka:
sklep št.: 01101-13/2016-5
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme »Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2015«.
2. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme »Poslovni in finančni načrt Javnega sklada za malo gospodarstvo Goriške za leto 2016«.
3. Sklep prične veljati takoj.7. točka:

sklep št.: 01101-13/2016-6
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Šempeter-Vrtojba, družbe Komunala Nova Gorica d.d., v letu 2015.
2. Sklep prične veljati takoj.


8. točka:
sklep št.: 01101-13/2016-7
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališč v občini Šempeter-Vrtojba, družbe Komunala Nova Gorica d.d., v letu 2015.
2. Sklep prične veljati takoj.


9. točka:

sklep št.: 01101-13/2016-8
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo delu izvajalca gospodarske javne službe zbiranja in odvoza odpadkov v občini Šempeter-Vrtojba, družbe Komunala Nova Gorica d.d., v letu 2015.
2. Sklep prične veljati takoj.


10. točka:
Sklep o ukinitvi javnega dobra št. : 01101-13/2016-9
1. Ukine se javno dobro na nepremičnini s parc. št. 3588/8 in 3588/9 k. o. 2316 - Vrtojba, ker v naravi ne služi več kot javno dobro.
2. Lastninska pravica na parc. št. iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane lastnina Občine Šempeter-Vrtojba.
3. Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Sklep o ukinitvi javnega dobra št.: 01101-13/2016-10
1. Ukine se javno dobro na nepremičnini s parc. št. 3139/8 k. o. 2316 - Vrtojba, ker v naravi ne služi več kot javno dobro.
2. Lastninska pravica na parceli iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane lastnina Občine Šempeter-Vrtojba.
3. Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


11. točka:

Sklep št.: 01101-13/2016-11
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba podeljuje naslednja priznanja in nagrade v letu 2016:
A. – Za trajno pomembne uspehe pri razvoju Občine Šempeter-Vrtojba, njenemu uveljavljanju ugleda v domovini in v svetu:
1. ZLATO PRIZNANJE – Peter Podgornik
2. SREBRNO PRIZNANJE – Jurij Križnič
3. BRONASTO PRIZNANJE – Matjaž Humar
B. – Za izredne uspehe na področju gospodarstva in negospodarstva:
DIPLOMA – Enej Leban
DIPLOMA – Avtoprevozništvo tuzemski in inozemski promet Boris Zucchiati s.p.
DIPLOMA – Marija Nemec
2. Priznanja in nagrade bodo podeljene ob občinskem prazniku na slavnostni seji občinskega sveta, ki bo 22. julija 2016.

 

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni