20. redna seja OS dne 22. 9. 2016

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

20. redna seja občinskega sveta OŠ-V dne 22. 9. 2016

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem

20. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 22. 9. 2016, ob 16. uri v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Dnevni red:

1. Predlog zapisnika 19. seje občinskega sveta, ki je bila 16. 6. 2016
- gradivo a

2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
- gradivo a

3. Stališča do pobud drugih oseb za spremembo namenske rabe v sklopu sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
- gradivo b
poročevalec: Blanka Šuler, Maja Šinigoj - Locus d.o.o.
obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor in Odbor za gospodarski razvoj

4. Sklep o določitvi nove cene za programe vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici - vrtec za šolsko leto 2016/2017
- gradivo a
- gradivo b
poročevalec: Primož Hvala Kamenšček - ravnatelj Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici
obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

5. Sklep o določitvi cene storitve pomoči družini na domu za leto 2016
- gradivo a
- gradivo b
poročevalec: Dom upokojencev Nova Gorica
obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - sociala in zdravstvo

6. Soglasje spremembi Statuta Javnega zavoda Zdravstveni dom - Osnovno varstvo Nova Gorica
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c - trenutno veljaven statut
poročevalec: Ksenija Ušaj - višja svetovalka za družbene dejavnosti
obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - sociala in zdravstvo

7. Določitev cene storitev in tarife obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki in Pravilnik za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Šempeter-Vrtojba – skrajšani postopek
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
poročevalec: mag. Peter Ptičak - tajnik občine in Darko Ličen – direktor družbe Komunala Nova Gorica d.d.
obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor  za gospodarski razvoj

8. Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba - prva obravnava
- gradivo a
poročevalec: mag. Peter Ptičak - tajnik občine
obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj

9. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba - prva obravnava
- gradivo a
poročevalec: mag. Peter Ptičak - tajnik občine
obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj

10. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče- Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina in Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava - druga obravnava
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občine
obravnava stalnega delovnega telesa: -

11. Polletna realizacija proračuna 2016
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
poročevalec: Katja Nardin, računovodja
obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj

12. Rebalans proračuna 2016
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
- gradivo f
poročevalec: Katja Nardin, računovodja in Regina Dragpčjević - strokovna sodelavka
obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj

13. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
- gradivo a
poročevalec: Regina Dragoljević - strokovna sodelavka
obravnava stalnega delovnega telesa: -

14. Soglasje k imenovanju direktorja Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
poročevalec: predsednica KMVVI Monika Gorjan Zavadlav
obravnava stalnega delovnega telesa: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

15. Soglasje k imenovanju direktorice Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
- gradivo a
poročevalec: predsednica KMVVI Monika Gorjan Zavadlav
obravnava stalnega delovnega telesa: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

ŽUPAN
mag. Milan Turk

Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- Občinska uprava
- Maja Šinigoj – Locus d.o.o.
- Primož Hvala Kamenšček - ravnatelj Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici
- Bernarda Pirih - Dom upokojencev Nova Gorica
- Darko Ličen - direktor družbe Komunala Nova Gorica d.d.
- predstavniki medijev

Zasedanje stalnih delovnih telesTorek, 20. 9. 2016

  • 19. dopisna seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja - vabilo
  •   17. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 17. uri v Vrtojbi - vabilo
  • 17. seja Odbora za okolje in prostor ob 17. uri v Vrtojbi - vabilo
  • 14. seja Odbora za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport ob 18. uri v svetniški pisarni - vabilo

Sreda 21. 9. 2016
  • 14. seja Odbora za družbene dejavnosti - sociala in zdravstvo ob 17:30 v sejni sobi - vabilo
 
Sprejeti akti 20. redne seje


1. točka

zapisnik  19. redne seje, ki je bila dne 16. 6 . 2016, št.: 01101-15/2016-16


3. točka
Sklep št: 01101-15/2016-17
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba potrdi Stališča do pobud drugih oseb za spremembo namenske rabe v sklopu sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter-Vrtojba (Locus d.o.o., maj 2016).


4. točka
Sklep št: 01101-15/2016-18
Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca za šolsko leto 2016/2017, 
objava v Uradnem listu RS št.: 62/2016 z dne 30. 9. 2016
1. Cene programov vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec od 1. septembra 2016 znašajo:
Program 2016/2017
1. starostno obdobje celodnevni - 1 do 3 leta 437,20 EUR
1. starostno obdobje poldnevni s kosilom - 1 do 3 leta 320,02 EUR
2. starostno obdobje celodnevni - 3 do 6 let 290,72 EUR
2. starostno obdobje poldnevni s kosilom - 3 do 6 let 222,36 EUR
2. starostno obdobje celodnevni - 3 do 4 let 343,17 EUR
2. starostno obdobje poldnevni brez kosila - 3 do 6 let 196,89 EUR
Kombinirani 343,68 EUR
4. Cena živil za celodnevne in poldnevne programe s kosilom znaša 39,75 EUR na otroka, kar je 1,81 EUR dnevno. Cena živil za poldnevni program brez kosila znaša mesečno 14,96 EUR, kar je 0,68 EUR dnevno. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil.
5. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. septembra 2016 za šolsko leto 2016/2017.5. točka
Sklep št: 01101-15/2016-19
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu, objava v Uradnem listu RS št.: 62/2016 z dne 30. 9. 2016
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje Domu upokojencev Nova Gorica k zaposlitvi ene oskrbovalke/oskrbovalca za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoči družini na domu v Občini Šempeter-Vrtojba, od 1. 10. 2016 dalje.
2. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k predlagani ekonomski ceni socialno varstvene storitve, pomoč družini na domu Doma upokojencev Nova Gorica, v višini 16,59 EUR za efektivno uro.
3. Subvencionirana cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnika znaša 3,10 EUR na uro.
4. Cena storitve pomoč družini na domu, na uro, opravljene na dan nedelje, se poveča za 40 %, na dan državnega praznika ali dela prostega dne pa za 50 %.
5. Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2016 dalje.6. točka
Sklep št: 01101-15/2016-20
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k spremembam Statutu javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica, ki jih je sprejel Svet zavoda dne 1. 7. 2016.
  • Statut javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica

7. točka
Sklep svetniške skupine SD št: 01101-15/2016-21
1. Občinski svet občine Šempeter­Vrtojba potrjuje z Elaboratom o oblikovanju cene gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki predlagane cene, ki jih je predlagal izvajalec javnih služb Komunala Nova Gorica d.d. z dne 18.3.2016.
Cene storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki
(brez DDV) so:
1.1. Cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov znaša 0,0351 €/kg.
1.2. Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov znaša 0,1794 €/kg.
2.1. Cena javne infrastrukture zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,0120 €/kg.
2.2. Cena storitve zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,1574 €/kg.
3.1. Cena javne infrastrukture obdelave komunalnih odpadkov znaša 0,0390 €/kg.
3.2. Cena storitve obdelave komunalnih odpadkov znaša 0,0091 €/kg.
4.1. Cena javne infrastrukture odlaganja komunalnih odpadkov znaša 0,0320 €/kg.
4.2. Cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov znaša 0,0061 €/kg.
2.
Ta sklep začne veljati takoj, uporabljati pa se začne s 1.11.2016.


Sklep o sprejemu pravilnika št: 01101-15/2016-22

Občinski svet občine Šempeter-Vrtojba sprejme Pravilnik za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Šempeter-Vrtojba.

Pravilnik za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Šempeter-Vrtojba št: 01101-15/2016-23, objavljeno v Uradnem listu RS št.: 63/2016 z dne 7. 10. 2016


8. točka
Sklep št: 01101-15/2016-24
Opravljena je bila prva obravnava Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba.
Upoštevajoč podane pripombe se pripravi Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba za sprejem v drugi obravnavi.


9. točka
Sklep št: 01101-15/2016-1
Opravljena je bila prva obravnava Odloka o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba.
Upoštevajoč podane pripombe se pripravi Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba za sprejem v drugi obravnavi.


10. točka
Sklep št: 01101-15/2016-2
Opravljena je bila druga obravnava Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče- Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče- Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina.
Sklep št: 01101-15/2016-4
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava.

11. točka
Sklep ni bil sprejet.
Polletna realizacija splošni del:
01101-15/2016-25
Polletna realizacija posebni del:
01101-15/2016-26
Polletna realizacija obrazložitve:
01101-15/2016-27

12. točka
Sklep št: 01101-15/2016-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2016, vključno s pripadajočimi prilogami.
- Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2016
01101-15/2016-7, objava v Uradnem listu RS št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
- Rebalans splosni del
01101-15/2016-8
- Rebalans posebni del
01101-15/2016-9
- Rebalans NRP
01101-15/2016-10
-
Obrazložitve rebalansa
01101-15/2016-11
- Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 01101-15/2016-12, objava v Uradnem listu RS št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

13. točka
Sklep št: 01101-15/2016-13
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenefa javnega dobra v lasti Občine Šempeter-Vrtojba,
objava v Uradnem listu RS št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
1. Pri nepremičninah s parc. št.
- 9101, 9102, 9123 in 9124 vse k.o. 2315- Šempeter;
se vzpostavi status grajenega javnega dobra v lasti Občine Šempeter-Vrtojba.
2.Navedene nepremičnine pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenih nepremičninah zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Šempeter-Vrtojba.
3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.14. točka
Sklep št: 01101-15/2016-14
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k imenovanju Aleša Bajca, stanujočega v Solkanu, za direktorja Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba za mandatno obdobje 5 let.


15. točka
Sklep št: 01101-15/2016-15
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k imenovanju Iris Podobnik, stanujoče v Novi Gorici, za direktorico Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za mandatno obdobje 4 let.


 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni