21. redna seja OŠ-V dne 20. 10. 2016

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

21. redna seja Občinskega sveta OŠ-V dne 20. 10. 2016

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem

21. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 20. 10. 2016, ob 16. uri v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba,
Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici. (vabilo)

Dnevni red:

1. točka: Predlog zapisnika 20. seje občinskega sveta, ki je bila 22. 9. 2016
- gradivo a

2. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
- gradivo a

3. točka: Sklep o dodatnih znižanjih Občine Šempeter-Vrtojba za plačila programov predšolske vzgoje
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e

Poročevalec: Ksenija Ušaj - višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

4. točka: Poročilo o delu Visokošolskega in raziskovalnega središče primorske Nova Gorica za leto 2015 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c

- gradivo d
Poročevalec: Visokošolsko in raziskovalno središče primorske Nova Gorica, direktorica dr. Barbara Hvalič Erzetič
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

5. točka: Celostna prometna strategija – informacija
- gradivo a
- gradivo b

Poročevalec:
Omega Consult Projektni Management, d.o.o. svetovalec Miha Klun
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor in Odbor za gospodarski razvoj

6. točka: Poročilo o delu Primorskega tehnološkega parka d.o.o. za leto 2015 – informacija
- gradivo a
- gradivo b

Poročevalec:
Primorski tehnološki park d.o.o., direktorica Tanja Kožuh
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj

7. točka: Prostorska zasnova ureditve centra Vrtojbe - informacija
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c

Poročevalec:
arhitekt Domen Mozetič
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor in Odbor za gospodarski razvoj

8. točka: Dopolnitev letnega programa prodaje finančnega premoženja Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2016
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak - tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj

9. točkka: Končno poročilo Javnega razpisa za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj ter promocijskih aktivnosti podjetij v letu 2015 - informacija
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak - tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj

10. točka: Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda Zdravstveni dom – Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica
- gradivo a
Poročevalec: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Obravnava stalnega delovnega telesa: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

ŽUPAN
mag. Milan Turk

Zasedanje stalnih delovnih teles


Torek, 18. 10. 2016

  • 20. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v svetniški pisarni ob 16:30 - vabilo
  • 15. seja Odbora za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport v sejni sobi ob 17. uri - vabilo

Sreda, 19. 10. 2016

  • 18. seja Odbora za okolje in prostor v sejni sobi ob 17. uri - vabilo
  • 18. seja Odbora za gospodarski razvoj v sejni sobi ob 17. uri - vabilo

 Sprejeti akti 21. redne seje


1 točka:
zapisnik  20. redne seje, ki je bila dne 22. 9. 2016, št.: 01101-17/2016-1

3. točka
Sklep št: 01101-17/2016-2, objava v Uradnem listu RS št.: _/2016 z dne . 10. 2016
SKLEP o dodatnih znižanjih Občine Šempeter-Vrtojba za plačilo programov predšolske vzgoje
1. Otrokom s stalnim prebivališčem v Občini Šempeter-Vrtojba je omogočena počitniška odsotnost iz vrtca, ki velja za najmanj 5 strnjenih delovnih dni in največ 31 koledarskih dni v obdobju med 1. 6. in 30. 9. Počitniška odsotnost mora biti vrtcu najavljena do 20. maja oziroma 20. junija tekočega leta oziroma izjemoma 15 dni prej, z utemeljeno pisno vlogo. Določena je subvencija občine v višini 50% plačila staršev, določenega na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
2. Otrokom s stalnim prebivališčem v Občini Šempeter-Vrtojba se omogoči izredno daljšo odsotnost, 30 oz. 31 zaporednih koledarskih dni, enkrat v koledarskem letu (ne v obdobju junij do september, ko velja počitniška odsotnost). Izredna daljša odsotnost mora biti vrtcu najavljena vsaj 15 dni prej na ustreznem obrazcu vrtca. Za izredne daljše odsotnosti iz vrtca med letom se določi subvencijo občine enako kot za počitniške odsotnosti.
3. Otrokom s stalnim prebivališčem v Občini Šempeter-Vrtojba se omogoči celotno kritje prispevka staršev zaradi odsotnosti otroka iz vrtca zaradi zdravstvenih razlogov, ki traja nad 30 koledarskih dni. Za uveljavitev te pravice so starši dolžni občini dostaviti vlogo za oprostitev plačila, ki ji morajo priložiti zdravniško potrdilo in potrdilo vrtca o dejanski odsotnosti otroka nad 30 koledarskih dni. Prispevki staršev ob predhodno odbitih stroških neporabljene prehrane otroka se bodo zagotavljali iz proračuna Občine Šempeter-Vrtojba.
4. Staršem otrok s stalnim prebivališčem v Občini Šempeter-Vrtojba se plačilo za program vrtca zniža za en dohodkovni razred zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem.
Vlogi je potrebno priložiti namensko kreditno pogodbo in kupoprodajno pogodbo za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše oziroma pravnomočno gradbeno dovoljenje, izdano na vlagatelja ali vlagateljevega zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja v primeru novogradnje ali rekonstrukcije stanovanjske hiše.
Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka, o dodatnem znižanju plačila vrtca odloča pristojni center za socialno delo.
5.Otrokom s stalnim prebivališčem v Občini Šempeter-Vrtojba, se višina plačila za program vrtca, v primeru smrti enega od staršev, ob predložitvi ustreznega dokazila, zniža za en dohodkovni razred, za obdobje šestih mesecev.
Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka, o dodatnem znižanju plačila vrtca odloča pristojni občinski organ.
6. Otrokom s stalnim prebivališčem v Občini Šempeter-Vrtojba se višina plačila za program vrtca, v primeru kroničnih bolezni otrok, otrok s telesnimi hibami in prirojenimi boleznimi, zaradi katerih je otrok prizadet, ob predložitvi ustreznih dokazil, zniža za en plačilni razred.
Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka, o dodatnem znižanju plačila vrtca odloča pristojni občinski organ.
7.Dodatna znižanja veljajo za otroke, ki jim je občina po veljavnih predpisih, na podlagi vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo določa zakon, dolžna kriti del cene za program vrtca.
Ugodnosti iz 1. do vključno 6. člena tega sklepa lahko uveljavljajo le starši, ki imajo poravnane vse finančne obveznosti do vrtca.
8. Splošna pravica do znižanega plačila staršem za programe vrtca pripada staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo pravice do znižanega plačila in so starši vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, ko jim pripada pravica do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.
V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca, se plačilo staršev proporcionalno zmanjša glede na število dni prisotnosti otroka v vrtcu v mesecu vpisa ali izpisa.
9. S sprejetjem tega sklepa prenehajo veljati sklepi št. 01101-5/2008-8, 01101-9/2007-3, 01101-5/2008-7, 01101-5/2009-23, 01101-6/2007-8 in 01101-4/2013-8.
10. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

4 točka:
Sklep št: 01101-17/2016-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu za leto 2015, Visokošolskega in raziskovalnega središča Primorske Nova Gorica.

5. točka:
Sklep št: 01101-17/2016-4
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o Celostni prometna strategiji Občine Šempeter-Vrtojba.

6. točka:
Sklep št: 01101-17/2016-5
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu Primorskega tehnološkega parka d.o.o. za leto 2015.

7 točka:
Sklep št: 01101-17/2016-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o Prostorski zasnovi centra Vrtojbe (Materia d.o.o., junij 2016).

8. točka:
Sklep št: 01101-17/2016-7, objava v Uradnem listu RS št.: 67/2016 z dne 28. 10. 2016
1. Sprejme se dopolnitev letnega programa prodaje finančnega premoženja Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2016, tako da se proda lastniški delež v podjetju Veterina Gorica d.o.o., Pri Hrastu 18, 5000 Nova Gorica v višini 5,94 % oziroma knjigovodski vrednosti na dan 31. 12. 2015 13.315,24 EUR.
2. Prodajo se izvede z neposredno sklenitvijo pogodbe.
3. O rezultatih prodaje bo župan obvestil občinski svet ob zaključnem računu.
4. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

9. točka:
Sklep št: 01101-17/2016-8
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o Končnem poročilu Javnega razpisa za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj ter promocijskih aktivnosti podjetij v letu 2015.

10. točka:
Sklep št: 01101-17/2016-9
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Tino Gorkič iz Vrtojbe, za predstavnico Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu zavoda Zdravstveni dom - Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, za mandatno obdobje štirih let.

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni