22. redna seja dne 17. 11. 2016

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

22. redna seja Občinskega sveta OŠ-V dne 17. 11. 2016

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem

22. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 17. 11. 2016, ob 16:30 v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici. (vabilo)

Dnevni red:

1. točka: Predlog zapisnika 21. seje občinskega sveta, ki je bila 20. 10. 2016
- gradivo a


2. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
- gradivo a


3. točka: Poročilo o delu izvajalca obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., v letu 2015 - informacija
- gradivo a
- gradivo b

Poročevalec: direktor družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Miran Lovrič
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj


4. točka: Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d

Poročevalec: direktorica LUNG, Nada Uršič Debeljak
Obravnava stalnega delovnega telesa: - Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport
- Odbor za gospodarski razvoj


5. točka: Proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017 – prva obravnava
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
- gradivo f
- gradivo g
- gradivo h
- gradivo i
- gradivo i - spremembe
Poročevalec: Računovodja Katja Nardin in Regina Dragoljević
Obravnava stalnega delovnega telesa:
- Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport
- Odbor za gospodarski razvoj
- Odbor za okolje in prostor


6. točka: Sprememba posameznega programa prodaje finančnega premoženja Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2016
- gradivo a
Poročevalec: Računovodja Katja Nardin
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj


7. točka: Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba – druga obravnava
- gradivo a
Poročevalec
: mag. Peter Pričak
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj


Predlagana DODATNA 8. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter-Vrtojba - skrajšani postopek
- gradivo a
- priloga a
- priloga b
Poročevalec
: mag. Peter Pričak
Obravnava stalnega delovnega telesa:

9. 8. točka: Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Upravnem svetu VIRS Primorske ter podaja predlogov Upravnemu svetu VIRS Primorske za imenovanje članov Strokovnega sveta VIRS Primorske
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c

Poročevalec: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Obravnava stalnega delovnega telesa: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

ŽUPAN
mag. Milan Turk

Vabljeni:
- Člani občinskega sveta
- Miran Lovrič – direktor Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.
- Nada Uršič Debeljak - direktorica LUNG
- Predstavniki medijev

Zasedanje stalnih delovnih teles


Ponedeljek, 14. 11. 2016

  • 16. seja Odbora za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport v svetniški pisarni ob 17. uri - vabilo


Torek, 15. 11. 2016


  • 21. dopisna seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo potekala od 16:30 do srede 16. 11. 2016 do 16:30 - vabilo
  • 19. seja Odbora za okolje in prostor v sejni sobi ob 17. uri - vabilo
  • 19. seja Odbora za gospodarski razvoj v sejni sobi ob 17:30 - vabilo
 Sprejeti akti 22. redne seje


1 točka:
zapisnik  21. redne seje, ki je bila dne 20. 10. 2016, št.:01101-19/2016-1

3. točka
Sklep št: 01101-19/2016-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu o delu izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja komunalnih in padavinskih voda, družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., v letu 2015.

4. točka:
Sklep št: 01101-19/2016-3
1. Javni zavod Ljudska univerza Nova Gorica, presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 155.020,64 EUR razporedi na naslednji način:
 v letu 2017 v višini 21.345,64 EUR za investicijsko vzdrževanje, stroške dela in materialne stroške,
 v letu 2018 v višini 21.335,00 EUR za investicijsko vzdrževanje, stroške dela in materialne stroške,
 v letu 2019 v višini 21.335,00 EUR za investicijsko vzdrževanje, stroške dela in materialne stroške,
 v letu 2020 v višini 21.335,00 EUR za investicijsko vzdrževanje, stroške dela in materialne stroške,
 v letu 2021 v višini 21.335,00 EUR za investicijsko vzdrževanje, stroške dela in materialne stroške,
 v letu 2022 v višini 21.335,00 EUR za investicijsko vzdrževanje, stroške dela in materialne stroške,
 sredstva v višini 27.000,00 EUR ostajajo nerazporejena,
kot izhaja iz Plana porabe presežka prihodkov nad odhodki z dne 25. 10. 2016, ki je priloga tega sklepa.
2. Pravice, obveznosti in medsebojna razmerja med občinami ustanoviteljicami in Javnim zavodom Ljudska univerza Nova Gorica v zvezi s porabo presežka prihodkov nad odhodki bodo določena v pogodbi
3. Sklep začne veljati takoj.5. točka:
Sklep št: 01101-19/2016-4
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je opravil splošno razpravo o predlogu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017.
O predlogu proračuna se opravi javna razprava, ki mora trajati najmanj 15 dni.
Vpogled v predlog proračuna je zagotovljen na način, da se sklep o javni razpravi in predlog proračuna objavi na spletnih straneh občine in zainteresiranim zagotovi dostop do predloga v prostorih občine.
Način in rok za vlaganje pripomb in predlogov občanov k predlogu občinskega proračuna občina objavi na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način.
Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pošljejo županu.
Najkasneje v petnajstih dneh po končani javni razpravi o predlogu proračuna pripravi župan dopolnjeni odlok o proračunu občine ter skliče sejo občinskega sveta, na kateri se bosta obravnavala.
2. Sklep prične veljati takoj.


RAZGLAS

6. točka:
Sklep št: 01101-19/2016-6
1. Sprejme se posamezni program prodaje finančnega premoženja Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2016, tako da se proda lastniški delež v podjetju CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., Kromberk, Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica v višini 0,58%, oziroma 2447 delnic.
2. Prodajo se izvede na podlagi neposredne sklenitve pogodbe.
3. O rezultatih prodaje bo župan obvestil občinski svet ob zaključnem računu.
4. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

7. točka:
Sklep št: 01101-19/2016-7
Opravljena je bila druga obravnava Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba.

8. točka:
Sklep št: 01101-19/2016-9
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter-Vrtojba po skrajšanem postopku.

9. točka
:
Sklep št: 01101-19/2016-11
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Mateja Bremca, stanujočega v Vrtojbi, 5290 Šempeter pri Gorici, za predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Upravni svet zavoda VIRS Primorske, za mandatno obdobje 4 let.

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni