24. redna seja občinskega sveta OŠ-V 19. 1. 2017

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

24. redna seja Občinskega sveta OŠ-V dne 19. 1. 2017

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem

24. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,

ki bo v četrtek, 19. 1. 2017, ob 16. uri v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Dnevni red:


1. točka: Predlog zapisnika 23. seje občinskega sveta, ki je bila 15. 12. 2016
- gradivo a
 

2. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
- gradivo a


3. točka:
Plan rednega vzdrževanja lokalnih cest v letu 2017
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: Cestno podjetje Nova Gorica d.d., vodja enote za vzdrževanje cest Vanči Premrl, inž. grad.
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor


4. točka: Poročilo o izvedenih aktivnostih iz LEK v letu 2016 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: Goriška Lokalna Energetska Agencija Nova Gorica (GOLEA), Boštjan Mljač , dipl. gosp. ing. Vodja projektov - energetik
Obravnava stalnega delovnega telesa: -


5. točka: Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba za leti 2015 in 2016 ter Plan dela Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2017 - informacija
- gradivo a
- priloga 1
- gradivo b
- priloga 1
- priloga 2
- priloga 3
- gradivo c
- gradivo d
Poročevalec: Ksenija Toplikar Zorn – predsednica Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj


6. točka:
Odpis terjatev
- gradivo a
Poročevalec: Katja Nadrin - računovodja
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj


7. točka: Soglasje k spremembi družbene pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d. o. o. Nova Gorica
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: -


8. točka: Odlok o nagradah in priznanjih Občine Šempeter-Vrtojba - druga obravnava
- gradivo a
Poročevalec: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Obravnava stalnega delovnega telesa: -


9. točka: Soglasje k Poslovniku o delu Sveta zavoda za kulturo, šport in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
- priloga 1
- priloga 2
Poročevalec: predsednica sveta zavoda KŠTM Alenka Blaško
Obravnava stalnega delovnega telesa: Statutarno pravna komisija


10. točka: Imenovanje dveh predstavnikov Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda Javni zavod za kulturo, šport in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
Poročevalec: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.


ŽUPAN
mag. Milan Turk


Zasedanje stalnih delovnih teles


Torek, 10. 1. 2017
  • 3. seja Statutarno pravne komisije ob 16:30 v svetniški pisarni - vabilo
Torek, 17. 1. 2017 (dopisni do srede)
  • 23. DOPISNA seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja od 17. 1. 2017 ob 15. uri do 18. 1. 2017 ob 15. uri - vabilo
  • 4. DOPISNA seja Statutarno pravne komisije od 17. 1. 2017 ob 11:30 do 18. 1. 2017 ob 11:30 - vabilo
  • 21. seja Odbora za okolje in prostor ob 17. uri v sejni sobi - vabilo
  • 21. seja Odbora za gospodarski razvoj v sejni sobi ob 17:30 - vabilo
 Sprejeti akti 24. redne seje


1. točka: Zapisnik 23. redne seje Občinskega sveta OŠ-V št.: 01101-2/2017-1, ki je bila dne 15. 12. 2016


3. točka:
Sklep št.: 01101-2/2017-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o planu rednega vzdrževanja lokalnih cest v letu 2017, koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Šempeter-Vrtojba, Cestno podjetje Nova Gorica d.d.


4. točka:
Sklep št.: 01101-2/2017-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba potrdi Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2016.


5. točka:
Sklep št.: 01101-2/2017-4
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o dokončnemu letnemu poročilu o delu Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba za leti 2015 in 2016 ter o planu dela Nadzornega odbora v letu 2017.


6. točka:
Sklep št.: 01101-2/2017-5 
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na podlagi sklepa inventurne komisije o odpisu terjatev na dan 31. 12. 2016 odpiše naslednjo terjatev:
BANT d.o.o., Bevkova ulica 90, 5210 Deskle 12.913,87 EUR
Obrazložitev:
Stečajni postopek je bil končan brez razdelitve stečajne mase upnikom s sklepom Okrožnega sodišča v Novi Gorici z dne 11. 6. 2016, opr. št. 6085/2016.

in  01101-2/2017-6
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na podlagi sklepa o odpisu inventurne komisije o odpisu terjatev na dan 31. 12. 2016 odpiše naslednjo terjatev:
Aljoša Kranjc-Čarter, Celovška cesta 166, 1000 Ljubljana 7.080,00 EUR
Obrazložitev:
Postopek osebnega stečaja je bil končan brez razdelitve stečajne mase upnikom s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 27. 9. 2016, opr. št. 1069/2012.


7. točka:
Sklep št.: 01101-2/2017-7
1. Občinski svet Občine Šempeter–Vrtojba soglaša, da se 10. člen Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica (prečiščeno besedilo potrjeno dne 2. 7. 2012 z notarskim potrdilom SV 657/12) spremeni tako, da se na novo glasi:
»Družbeniki uresničujejo pravico do upravljanja družbe na skupščini. V skupščini imajo družbeniki glasovalno pravico v sorazmerju z višino osnovnih vložkov. Družbenike - pravne osebe, ki niso ustanovljene po Zakonu o lokalni samoupravi, zastopajo na skupščini njihovi zakoniti zastopniki oziroma pooblaščenci na podlagi pisnega pooblastila zakonitega zastopnika. Družbenike - lokalne skupnosti na skupščini zastopajo direktorji občinskih uprav oziroma njihovi pooblaščenci, na podlagi pisnega pooblastila.«


8. točka:
Sklep št.: 01101-2/2017-8
Opravljena je bila druga obravnava Odloka o nagradah in priznanjih Občine Šempeter-Vrtojba.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o nagradah in priznanjih Občine Šempeter-Vrtojba.

9. točka:
Sklep št.: 01101-2/2017-10
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k Poslovniku o delu Sveta zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba.

10. točka:
Sklep št. 01101-2/2017-11
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje dva predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba (ustanovitelja) v Svet zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter - Vrtojba« in sicer:
• Rosana Pahor, 5290 Šempeter pri Gorici
• Maša Koglot, 5290 Šempeter pri Gorici
Mandat svetu zavoda traja štiri leta.
Konstitutivno sejo novoizvoljenega sveta zavoda skliče direktor zavoda najkasneje v 20 dneh po izvolitvi vseh članov zavoda. Člana, ki ju izvolijo na zboru uporabnikov, potrdi Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba v skladu s svojimi predpisi. Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno s tajnimi volitvami.

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni