25. redna seja Občinskega sveta OŠ-V dne 16. 2. 2017

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

25. redna seja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba dne 16. 2. 2017

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem

25. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 16. 2. 2017, ob 16. uri v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba
, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici. - VABILO


Dnevni red:
1. Predlog zapisnika 24. seje občinskega sveta, ki je bila 19. 1. 2017
- gradivo

2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
- gradivo

3. Poročilo o izvajanju storitve pomoč družini na domu v letu 2016
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: Bernarda Pirih. Dom upokojencev Nova Gorica, Center za pomoč na domu
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - sociala in zdravstvo

4. Sklep o določitvi cene storitve pomoč na domu za leto 2017
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
Poročevalec: Bernarda Pirih. Dom upokojencev Nova Gorica, Center za pomoč na domu
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - sociala in zdravstvo

5. Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2016 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: Vanči Premrl - Kolektor CPG Nova Gorica d.d.
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

6. Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina v letu 2016
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: Tadej Mori, inšpektor svetnik
Obravnava stalnega delovnega telesa: -

7. Ocena občinskega programa varnosti v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2016
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: -

8. Osnutek sporazuma o zainteresiranosti za vzpostavitev javno-javnega partnerstva za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

9. Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017
- gradivo a
Poročevalec: Regina Dragoljević, strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

10. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 3430/3 k.o. 2315 Šempeter
- gradivo a
Poročevalec: Regina Dragoljević, strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

11. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v svetu javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica
- gradivo a
Poročevalec: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

12. Podaja predloga Upravnemu svetu VIRS Primorske za imenovanje člana Strokovnega sveta VIRS Primorske
- gradivo a
Poročevalec: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 
ŽUPAN
mag. Milan TurkZasedanje stalnih delovnih telesTorek, 14. 2. 2017
  • 24. dopisna seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo potekala od 14. 2. 2017 ob 16. ure do 15. 2. 2017 ob 16. ure - vabilo
  • 22. seja Odbora za okolje in prostor ob 18. uri - vabilo
  • 22. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 18. uri - vabilo
Sreda, 15. 2. 2017
  • 16. seja Odbora za družbene dejavnosti - sociala in zdravstvo ob 17. uri - vabilo
 Sprejeti akti 25. redne seje


1. točka: Zapisnik 24. redne seje Občinskega sveta OŠ-V št.: 01101-4/2017-1, ki je bila dne 19. 1. 2017


3. točka:
Sklep št.
01101-4/2017-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2016, družbe Kolektor Cestno podjetje Nova Gorica d.d.


4. točka:
Sklep št.
: 01101-4/2017-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu za leto 2016, Doma upokojencev Nova Gorica – Centra za pomoč na domu.


5. točka:
Sklep št.
: 01101-4/2017-4
SKLEP O SOGLASJU K CENI STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k predlagani ekonomski ceni socialno varstvene storitve, pomoč družini na domu Doma upokojencev Nova Gorica, v višini 16,99 EUR za efektivno uro.
2. Subvencionirana cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnika znaša 3,10 EUR na uro.
3. Cena storitve pomoč družini na domu, na uro, opravljene na dan nedelje, se poveča za 40 %, na dan državnega praznika ali dela prostega dne pa za 50 %.
4. Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2017 dalje.

6. točka:
Sklep št.
: 01101-4/2017-5
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o Poročilu o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina v letu 2016.


7. točka:
Sklep št.
: 01101-4/2017-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Oceno izvajanja Občinskega programa varnosti v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2016.


8. točka:
Sklep št.
: 01101-4/2017-7
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba pooblašča župana, da nadaljuje s postopki za vzpostavitev javno-javnega partnerstva za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Zasavje (CEROZ).


9. točka:
Sklep št.
: 01101-4/2017-8
1. Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017.
2. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel župan.
3. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4. Sklep začne veljati takoj.

10. točka:
Sklep št.
: 01101-4/2017-9
SKLEP o ukinitvi javnega dobra
1. Ukine se javno dobro na nepremičnini s parc. št. 3430/3 k. o. 2315 Šempeter, ker v naravi ne služi več kot javno dobro.
2. Lastninska pravica na parceli iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane lastnina Občine Šempeter-Vrtojba.
3. Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

11. točka:
Sklep št.
: 01101-4/2017-10
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Valdija Perica, stanujočega v __ Šempeter pri Gorici za predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu zavoda Zdravstveni dom - Osnovno varstvo Nova Gorica za štiri letno mandatno obdobje.


12. točka:
Sklep št.:
01101-4/2017-11
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba predlaga Upravnemu svetu VIRS Primorske imenovanje Borisa Nemca, _Šempeter pri Gorici, v Strokovni svet VIRS Primorske za štiri letno mandatno obdobje.

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni