26. redna seja Občinskega sveta OŠ-V 16. 3. 2017

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

26. sejo Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba dne 16. 3. 2017

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem

26. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 16. marca 2017 ob 16. uri
, v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici. (VABILO)

Dnevni red:

1. Predlog zapisnika 25. seje občinskega sveta, ki je bila 16. 2. 2017
- gradivo a

2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
- odgovori prejšnje seje razvidni iz predloga zapisnika

3. Poročilo o delu Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje – EZTS GO za leto 2016 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: Tomaž Konrad in direktorica Sandra Sodini – EZTS, predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v skupščini EZTS Zdenko Šibav in Boris Nemec
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj

4. Poročilo o delu Goriške lekarne za leto 2016 – informacija
točka je prestavljena na majsko sejo.

5. Poročilo o delu Zdravstvenega doma – Osnovno varstvo Nova Gorica za leto 2016 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
Poročevalec: direktorica Zdravstvenega doma – Osnovno varstvo Nova Gorica Petra Kokoravec
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - sociala in zdravstvo

6. Poročilo o delu Zdravstvenega doma – Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica za leto 2016 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
Poročevalec: računovodja Miranda Potočnik in Branka Djokić Colja
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - sociala in zdravstvo

7. Poročilo o delu zavoda KŠTM Šempeter-Vrtojba v letu 2016 in soglasje k letnemu programu in finančnemu načrtu zavoda KŠTM Šempeter-Vrtojba za leto 2017
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
- gradivo f
- gradivo g
Poročevalec: direktor KŠTM Šempeter-Vrtojba Aleš Bajec
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbora za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

8. Poročilo o delu Javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica za leto 2016 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
Poročevalec: ravnatelj Glasbene šole Nova Gorica Sandi Vrabec
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbora za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

9. Poročilo o delu Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica za leto 2016 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica Irena Škvarč
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbora za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

10. Sprememba pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec
:Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbora za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

11. Letni program športa v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2017
- gradivo a
Poročevalec: Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbora za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

12. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
Poročevalec: Regina Dragoljević – strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

13. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2936/3 k.o. 2315 Šempeter
- gradivo a
Poročevalec: Regina Dragoljević – strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

14. Poročilo o izvedenih investicijah v letu 2016 – informacija
- gradivo a
Poročevalec: Bogdan Nemec – višji svetovalec za investicije
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj

15. Imenovanje nadomestnih članov Krajevnega odbora Vrtojba
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

ŽUPAN
mag. Milan Turk

Zasedanje stalnih delovnih teles


Petek - ponedeljek, 10.-13. 3. 2017
  • dopisna 23. seja Odbora za okolje in prostor - vabilo

Ponedeljek, 13. 3. 2017
  • 23. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 17:30 - vabilo

Torek, 14. 3. 2017
  • 25. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ob 16:30 - vabilo
  • 23. seja Odbora za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport ob 17. uri - vabilo

Sreda, 15. 3. 2017
  • 17. seja Odbora za družbene dejavnosti - sociala in zdravstvo ob 17:30 - vabilo
 


Sprejeti akti 26. redne seje


1. točka: Zapisnik 25. redne seje Občinskega sveta OŠ-V št.: 01101-6/2017-1, ki je bila dne 16. 2. 2017


3. točka:
Sklep št.
:01101-6/2017-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu za leto 2016 Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje – EZTS GO.


4. točka:
točka je bila umaknjena iz dnevnega reda.


5. točka:
Sklep št.
: 01101-6/2017-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu za leto 2016 Javnega zavoda zdravstveni dom – Osnovno varstvo Nova Gorica.


6. točka:
Sklep št.
: 01101-6/2017-4
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu za leto 2016 Zdravstvenega doma - Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica.


7. točka:
Sklep št.
: 01101-6/2017-5
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu za leto 2016 Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba.
in
Sklep št.:
01101-6/2017-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k letnemu programu in finančnemu načrtu za leto 2017 Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba.


8. točka:
Sklep št.
: 01101-6/2017-7
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu za leto 2016 Javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica.


9. točka:
Sklep št.:
01101-6/2017-8
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica za leto 2016.


10. točka:
Sklep š
t.: 01101-6/2017-9
Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šempeter-Vrtojba.

11. točka:
Sklep št.
: 01101-6/2017-10
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Letni program športa v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2017.

12. točka:
Sklep št
.: 01101-6/2017-12
SKLEP O VZPOSTAVITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA V LASTI OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA
1. Pri nepremičninah s parc. št.
- 59/3 k.o. 2316 Vrtojba in
- 215 k.o. 2316 Vrtojba
se vzpostavi status grajenega javnega dobra v lasti Občine Šempeter-Vrtojba.
2. Navedeni nepremičnini pridobita status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenih nepremičninah zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Šempeter-Vrtojba.
3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


13. točka:
Sklep št.
: 01101-6/2017-13
SKLEP o ukinitvi javnega dobra
1. Ukine se javno dobro na nepremičnini s parc. št. 2936/3 k. o. 2315 Šempeter, ker v naravi ne služi več kot javno dobro.
2. Lastninska pravica na parceli iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane lastnina Občine Šempeter-Vrtojba.
3. Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


14. točka:
Sklep št
.: 01101-6/2017-14
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu o izvedenih investicijah v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2016.


15. točka:
Ni bilo realizirano.
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni