27. redna seja dne 20. 4. 2017

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

27. redna seja Občinskega sveta OŠ-V dne 20. 4. 2017

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem

27. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 20. aprila 2017 ob 16. uri
, v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici. VABILO

Dnevni red:

1. točka: Predlog zapisnika 26. seje občinskega sveta, ki je bila 16. 3. 2017
- gradivo a

2. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
- gradivo a

3. točka: Poročilo o delu Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici v letu 2016 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c

Poročevalec: direktor Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici mag. Primož Hvala Kamenšček
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

4. točka:
Poročilo o delu Primorskega tehnološkega parka d.o.o. v letu 2016 – informacija
- gradivo a
- gradivo b

Poročevalec: direktorica Primorskega tehnološkega parka d.o.o. Tanja Kožuh
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj

5. točka: Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba – druga obravnava
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak - tajnik občine

6. točka. Zaključni račun proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2016
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
Poročevalec:Katja Nardin - računovodja
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj

7. točka: Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2016
- gradivo a
Poročevalec: Regina Dragoljević - strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj IN Odbor za okolje in prostor

8. točka: Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
Poročevalec: Regina Dragoljević - strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj IN Odbor za okolje in prostor

9. točka: Ugotovitveni sklepi o nepreklicnem odstopu s funkcije člana Krajevnega odbora Vrtojba in imenovanje nadomestnih članov Krajevnega odbora Vrtojba ter razprava o delu Krajevnega odbora Vrtojba
- gradivo a
- priloga a

Poročevalec:predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in predsednik Krajevnega odbora Vrtojba Matej Čebron

10. točka: Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica
- gradivo a
- priloga a
in priloga b
Poročevalec: predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

11. točka: Soglasje k Imenovanju dveh predstavnikov zainteresirane javnosti v Svetu zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
- priloga a
in priloga b
Poročevalec:predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

ŽUPAN
mag. Milan Turk

Zasedanje stalnih delovnih teles


Torek, 18. 4. 2017
  • 26. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v svetniški pisarni ob 16:30 - vabilo
  • 24. seja Odbora za gospodarski razvoj v sejni sobi ob 17:30 - vabilo


Sreda, 19. 4. 2017
  • 24. seja Odbora za okolje in prostor v sejni sobi ob 16:30 uri - vabilo
  • 18. seja Odbora za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport v svetniški pisarni ob 17. uri - vabilo
  • 18. seja Odbora za družbene dejavnosti - sociala in zdravstvo v sejni sobi ob 17:30 - vabilo
 


Sprejeti akti 27. redne seje


1. točka: Zapisnik 26. redne seje Občinskega sveta OŠ-V št.: 01101-8/2017-1, ki je bila dne 16. 3. 2017


3. točka:
Sklep št.
:01101-8/2017-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu za leto 2016 Javnega zavoda Osnovna šola Ivana roba Šempeter pri Gorici.


4. točka:
Sklep št.
:01101-8/2017-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu za leto 2016 Primorskega tehnološkega parka d.o.o.


5. točka:
Sklep št.
:01101-8/2017-4
Opravljena je bila druga obravnava Odloka o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba.
 

6. točka:
Sklep št.
:01101-8/2017-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o zaključnem računu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2016, vključno s pripadajočimi prilogami.


7. točka:
Sklep št.
:01101-8/2017-12
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2016.


8. točka:
Sklep št.
:01101-8/2017-13
1. Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017.
2. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel župan.
3. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


9. točka:
Ugotovitveni sklep št.
:01101-8/2017-14
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba ugotavlja, da so naslednji člani nepreklicno odstopili s funkcije člana Krajevnega odbora Vrtojba: Mitja Skočir, Jasmina Komic, Tomaž Pahor, Primož Gulin.
Sklep št.:01101-8/2017-15
SKLEP O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O IMENOVANJU STALNIH DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA, št. 01101-14/2014-9
1. V Sklepu se pod točko 1.F črta besedilo: »
- MITJA SKOČIR, Pod Lazami 31, Vrtojba
- JASMINA KOMIC, Cesta na Čuklje 76, Vrtojba
- TOMAŽ PAHOR, Pod Lazami 8, Vrtojba
- PRIMOŽ GULIN, Cesta na Čuklje 68 A, Vrtojba.«
in se ga nadomesti z besedilom: »
- DANIJEL FILIPIČ, Laze 5, Vrtojba
- ALEŠ BIČIČ, Pod Lazami 76, Vrtojba
- BARBARA FABJAN, Ul. 9. septembra 33a, Vrtojba
- TEJA MARKIČ BRATUŽ, Griči 5i, Vrtojba.«


10. točka:
Sklep št.
:01101-8/2017-16
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Klavdija Lasiča, stanujočega na naslovu Žnidarčičeva 11, 5290 Šempeter pri Gorici, za predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu javnega Zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica.
Mandat traja štiri (4) leta.


11. točka:
Sklep št.
:01101-8/2017-17
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba soglaša z imenovanjem dveh predstavnikov zainteresirane javnosti v Svet zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter - Vrtojba« in sicer:
• Marko Šturm – Društvo ekstremnih športov
• Anja Markič– Namiznoteniški klub Mahle-Letrika
Mandat svetu zavoda traja štiri leta.
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni