28. redna seja dne 28. 5. 2017

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

28. redna seja Občinskega sveta OŠ-V dne 18. 5. 2017

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem

28. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 18. maja 2017 ob 16. uri, v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici (VABILO).


Dnevni red:
1. Predlog zapisnika 27. seje občinskega sveta
- gradivo a

2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
- gradivo a

3. Potrditev Celostne prometne strategije Občine Šempeter-Vrtojba (CPS) in akcijski načrt izvajanja ukrepov opredeljenih v CPS
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: Miha Klun – OMEGA consult d.o.o.
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor in
Odbor za gospodarski razvoj

4. Poročilo o varnostni problematiki v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2016 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: komandir policijski postaje Nova Gorica Sejad Jušić
Obravnava stalnega delovnega telesa: -

5. Poročilo o delu Regijske razvojne agencije Severne Primorske v letu 2016 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: direktor Črtomir Špacapan, univ. dipl. ekon, RRA Severne primorske
Obravnava stalnega delovnega telesa: -

6. Sklep o določitvi števila oddelkov vrtca v Osnovni Šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici za šolsko leto 2017/2018
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: Pomočnica ravnatelja za vrtce in organizacijski vodja: Matejka Kandus
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

7. Poročilo o delu Osnovne šole Kozara za leto 2016 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
Poročevalec
: direktor Osnovne šole Kozara Nova Gorica Edvard Vrabič
Obravnava stalnega delovnega telesa:Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

8. Poročilo o delu Goriške lekarne Nova Gorica za leto 2016 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: direktorica Ester Košiček, Goriška lekarna Nova Gorica
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - sociala in zdravstvo

9. Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2016 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: Marko Vetrih, Vodja službe za proizvodnjo in storitve E3
Obravnava stalnega delovnega telesa: -

10. Sklep o določitvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja odpadnih voda
- gradivo a
- priloga 1
- priloga 2
Poročevalec: direktor Miran Lovrič, Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj

11. Odlok o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šempeter-Vrtojba – prva obravnava
- gradivo a
Poročevalec: tajnik občine mag. Peter Ptičak
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj

ŽUPAN
mag. Milan Turk

Zasedanje stalnih delovnih teles


 

Ponedeljek, 15. 5. 2017
  • 19. seja Odbora za družbene dejavnosti - sociala in zdravstvo v sejni sobi od 17. uri - vabilo

 

Torek, 16. 5. 2017
  • 27. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v svetniški pisarni ob 16:30 - vabilo
  • 19. seja Odbora za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport v sejni sobi od 17:30 - vabilo

Sreda, 17. 5. 2017

  • 25. seja Odbora za okolje in prostor v sejni sobi ob 16:30 - vabilo
       in skupaj
  • 25. seja Odbora za gospodarski razvoj v sejni sobi ob 16:30 - vabilo
 

 Sprejeti akti 28. redne seje


1. točka:
Sklep št.: 01101-10/2017-1
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme zapisnik 27. redne seje občinskega sveta, ki je bila 20. 4. 2017

3. točka:
Sklep št.: 01101-10/2017-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba potrdi Celostno prometno strategijo Občine Šempeter-Vrtojba (CPS) in akcijski načrt izvajanja ukrepov opredeljenih v CPS.

4. točka:
Sklep št.: 01101-10/2017-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o varnostni problematiki v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2016.

5. točka:
Sklep št.: 01101-10/2017-4
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o delu Regijske razvojne agencije Severne Primorske v letu 2016.

6. točka:
Sklep št.: 01101-10/2017-5
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca v šolskem letu 2017/2018

7. točka:
Sklep št.: 01101-10/2017-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu za leto 2016 Javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica.

8. točka:
Sklep št.: 01101-10/2017-7
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu za leto 2016 Javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica.

9. točka:
Sklep št.: 01101-10/2017-8
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba informacijo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2016.

10. točka:
točka je bila umaknjena iz dnevnega reda.

11. točka:
Sklep št.: 01101-10/2017-10
Opravljeni sta bili prva in druga prva obravnava Odloka o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šempeter-Vrtojba
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šempeter-Vrtojbai.
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni