30. redna seja dne 21. 9. 2017

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

30. redna seja Občinskega sveta OŠ-V dne 21. 9. 2017

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem

30. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 21. septembra 2017 ob 16. uri v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici. (Vabilo)

Dnevni red:

1. Predlog zapisnikov 29. redne seje občinskega sveta, ki je bila 22. 6. 2017, in 3. izredne seje občinskega sveta, ki je bila 20. 7. 2017
- gradivo a
- gradivo b

SPREJETO:

- zapisnik 29. redne seje občinskega sveta, ki je bila 22. 6. 2017,
- zapisnik 3. izredne seje občinskega sveta, ki je bila 20. 7. 20172. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
- gradivo a 3. Stališča do dodatnih pobud (dodatne pobude št. 2) drugih oseb za spremembo namenske rabe v sklopu sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
- gradivo b
- sprememba in 20. 9. 2017 a
- sprememba in 20. 9. 2017 b
Poročevalki
: Maja Šinigoj - Locus d.o.o. in Blanka Šuler – sodelavka za okolje in prostor
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

SPREJETO:

- Sklep št.: 01101-16/2017-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba potrdi Stališča do dodatnih pobud (dodatne pobude št. 2) drugih oseb za spremembo namenske rabe v sklopu sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter-Vrtojba (Locus d.o.o., september 2017).4. Sklep o določitvi nove cene za programe vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici - vrtec za šolsko leto 2017/2018
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec
: ravnatelj Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici Primož Hvala Kamenšček
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolstvo varstvo, kultura in šport

SPREJETO:

- Sklep št.: 01101-16/2017-4
SKLEP O DOLOČITVI CENE ZA PROGRAME VRTCA ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018
1. Cene programov vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici od 1. septembra 2017 dalje znašajo:
Program 2017/2018
1. starostno obdobje celodnevni - 1 do 3 leta 426,52 EUR
1. starostno obdobje poldnevni s kosilom - 1 do 3 leta 311,80 EUR
2. starostno obdobje celodnevni - 3 do 6 let 283,86 EUR
2. starostno obdobje poldnevni s kosilom - 3 do 6 let 216,68 EUR
2. starostno obdobje celodnevni - 3 do 4 let 335,96 EUR
2. starostno obdobje poldnevni brez kosila - 3 do 6 let 191,88 EUR
Kombinirani 335,96 EUR
2. Cena živil za celodnevne in poldnevne programe s kosilom znaša 39,75 EUR na otroka, kar je 1,81 EUR dnevno. Cena živil za poldnevni program brez kosila znaša mesečno 14,96 EUR, kar je 0,68 EUR dnevno. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil.
3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. septembra 2017 za šolsko leto 2017/2018.

  • objava v Uradnem listu RS št. 55/17 z dne 6. 10. 2017


5. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica 2016
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: ravnatelj Glasbene šola Nova Gorica Sandi Vrabec
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO:

-Sklep št.: 01101-16/2017-5
1. Javni zavod Glasbena šola Nova Gorica, presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 15.632,00 EUR razporedi na naslednji način:
2.520,00 EUR - nakup treh violin (¾ s kovčkom in lokom),
 2.700,00 EUR - nakup kontrabasa (polovinski z lokom),
 1.850,00 EUR - nakup petih prenosnih računalnikov,
 1.370,00 EUR - nakup petih tabličnih računalnikov,
 800,00 EUR - nakup opreme snemalnega studia,
 2.000,00 EUR - nakup keltske harfe,
 800,00 EUR - nakup varnostnih svetilk,
 3.592,00 EUR - sredstva ostajajo nerazporejena,
kot izhaja iz Predloga porabe presežka prihodkov nad odhodki z dne 26. 7. 2017, ki je priloga tega sklepa.
2. Pravice, obveznosti in medsebojna razmerja med občinami ustanoviteljicami in Javnim zavodom Glasbena šola Nova Gorica v zvezi s porabo presežka prihodkov nad odhodki bodo določene v pogodbi.
3. Sklep začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmejo vse občine soustanoviteljice Glasbene šole Nova Gorica.
6. Pravilnik o sofinanciranju turističnih društev v Občini Šempeter-Vrtojba – prva obravnava
- gradivo a
Poročevalec: mag Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarki razvoj

SPREJETO:

- Sklep št.: 01101-16/2017-6
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je opravil prvo obravnavo Pravilnika o sofinanciranju turističnih društev v Občini Šempeter-Vrtojba.
Upoštevajoč podane pripombe se pripravi Pravilnik o sofinanciranju turističnih društev v Občini Šempeter-Vrtojba za sprejem v drugi obravnavi.
7. Polletna realizacija proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
Poročevalka: Katja Nardin – računovodja
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarki razvoj

SPREJETO:

- Sklep ni bil sprejet.8. Rebalans proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
Poročevalka: Katja Nardin – računovodja
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO:

-Sklep št.: 01101-16/2017-7
-Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017, vključno s pripadajočimi prilogami.
- Odlok o Rebalansku proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2017, objava v Uradnem listu RS št. 55/17 z dne 6. 10. 2017
- splošni del rebalansa
- posebni del rebalansa
- NRP rebalansa
- obrazložitve rebalansa9. Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2017
- gradivo a
Poročevalka: Regina Dragoljević – strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

SPREJETO:

-Sklep št.: 01101-16/2017-9 , objava v Uradnem listu RS št. 55/17 z dne 6. 10. 2017
1. Občinski svet sprejme načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017.
2. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna.
3. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim in z nepremičnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.10. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1615/4 k.o. 2316 Vrtojba
- gradivo a
Poročevalka: Regina Dragoljević – strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: -

SPREJETO:

-Sklep št.: 01101-16/2017-10 , objava v Uradnem listu RS št. 55/17 z dne 6. 10. 2017
SKLEP o ukinitvi javnega dobra
1. Ukine se javno dobro na nepremičnini s parc. št. 1615/4 k. o. 2316 Vrtojba, ker v naravi ne služi več kot javno dobro.
2. Lastninska pravica na parceli iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane lastnina Občine Šempeter-Vrtojba.
3.Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
11. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
- gradivo a
Poročevalka: Regina Dragoljević – strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

SPREJETO:

-Sklep št.: 01101-16/2017-11 , objava v Uradnem listu RS št. 55/17 z dne 6. 10. 2017
- SKLEP O VZPOSTAVITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA V LASTI OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA
1. Pri nepremičninah s parc. št. 9129, 9130 in 9131 vse k.o. 2315 Šempeter se vzpostavi status grajenega javnega dobra v lasti Občine Šempeter-Vrtojba.
2. Navedene nepremičnine pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenih nepremičninah zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Šempeter-Vrtojba.
3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
12. Imenovanje treh predstavnikov Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalka: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Obravnava stalnega delovnega telesa: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO:

-Sklep št.: 01101-16/2017-12
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje:
- Barbaro Pavlin, Šempeter pri Gorici
- Moniko Gorjan Zavadlav, Vrtojba,
- Janjo Polanc, Šempeter pri Gorici

za predstavnice Občine Šempeter-Vrtojba v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici.
Mandat traja štiri (4) leta.13. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v svet zavoda Goriška lekarna Nova Gorica
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalka: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Obravnava stalnega delovnega telesa: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO:

-Sklep št.: 01101-16/2017-13
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Dragico Maksimović za predstavnico Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda Goriške lekarne Nova Gorica.14. Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije člana Krajevnega odbora Vrtojba in imenovanje nadomestnega člana Krajevnega odbora Vrtojba
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalka: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Obravnava stalnega delovnega telesa: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO:

Sklep št.: 01101-16/2017-14 in 15
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba ugotavlja, da je Danijel Filipič, stanujoč na naslovu Laze 5, Vrtojba, nepreklicno odstopil s funkcije člana Krajevnega odbora Vrtojba.
SKLEP O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O IMENOVANJU STALNIH DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA, št. 01101-14/2014-9 in št. 01101-8/2017-15
1. V Sklepu se pod točko 1.F črta besedilo:
- DANIJEL FILIPIČ, Laze 5, Vrtojba
2. Sklep začne veljati takoj.


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

ŽUPAN
mag. Milan Turk

Zasedanje stalnih delovnih teles


 

Ponedeljek, 18. 9. 2017

  • 27. seja Odbora za gospodarski razvoj v sejni sobi ob 17. uri - vabilo


Torek, 19. 9. 2017

 

  • 30. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v svetniški pisarni ob 16:30 uri - vabilo
  • 21. seje Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport, 17. uri v sejni sobi - vabilo

Sreda, 20. 9. 2017

  • 28. seja Odbora za okolje in prostor v svetniški pisarni ob 17. uri - vabilo
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni