31. redna seja dne 19. 10. 2017

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

31. redna seja občinskega sveta OŠ-V dne 19. 10. 2017

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem

31. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 19. oktobre 2017 ob 16. uri v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba,
Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Dnevni red (VABILO):

1. Predlog zapisnika 30. seje občinskega sveta, ki je bila 21. 9. 2017
- gradivo a

SPREJETO:

-zapisnik 30. seje občinskega sveta, ki je bila 21. 9. 2017


2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
- gradivo a


3. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalca: Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici: ravnatelj Primož Hvala Kamenšček in računovodja Klavdija Štokel Trobec
Obravnava stalnega delovnega telesa:

SPREJETO:

-SKLEP št.: 01101-18/2017-2
Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici, presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2016 v višini 4.168,73 EUR, razporedi za nakup igral v višini 2.000,00 EUR in 2.168,73 EUR za nakup IKT opreme za pouk, kot izhaja iz predloga porabe presežka prihodkov nad odhodki z dne 1. 9. 2017, ki je priloga tega sklepa.


4. Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje izbirne gospodarske javne službe mestnega prometa v letu 2016 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: mag. Sandi Brataševec - direktor AVRIGO Družba za avtobusni promet in turizem, d.o.o. in Izletnik d.o.o. ter Tadej Luznik , direktor prodaje regijskega centra zahod
Obravnava stalnega delovnega telesa:

SPREJETO:

-SKLEP št.: 01101-18/2017-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu koncesionarja za izvajanje izbirne gospodarske javne službe mestnega prometa Avrigo d.o.o., za leto 2016.5. Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2016 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: - Komunala Nova Gorica d.d. - direktor Darko Ličen, Dario Rolih, Vodja PE Ravnanje z odpadki,
Obravnava stalnega delovnega telesa:

SPREJETO:

-SKLEP št.: 01101-18/2017-4
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Šempeter-Vrtojba, družbe Komunala Nova Gorica d.d., v letu 2016.6. Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališč v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2016 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: - Komunala Nova Gorica d.d. - direktor Darko Ličen, Dario Rolih, Vodja PE Ravnanje z odpadki, Gregor Turk, vodja operative v DE vzd.jav. povšin
Obravnava stalnega delovnega telesa:

SPREJETO:

-SKLEP št.: 01101-18/2017-5
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališč v občini Šempeter-Vrtojba, družbe Komunala Nova Gorica d.d., v letu 2016.
7. Poročilo o delu izvajalca gospodarske javne službe zbiranja in odvoza odpadkov v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2016 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: - Komunala Nova Gorica d.d. - direktor Darko Ličen, Dario Rolih, Vodja PE Ravnanje z odpadki, Gregor Turk, vodja operative v DE vzd.jav. povšin
Obravnava stalnega delovnega telesa:

SPREJETO:

-SKLEP št.:01101-18/2017-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo delu izvajalca gospodarske javne službe zbiranja in odvoza odpadkov v občini Šempeter-Vrtojba, družbe Komunala Nova Gorica d.d., v letu 2016.8. Soglasje k spremembi Finančnega načrta za leto 2017, Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
Poročevalec: direktor Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba Aleš Bajec
Obravnava stalnega delovnega telesa:

SPREJETO:

-SKLEP št.:01101-18/2017-7
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k spremembi Finančnega načrta za leto 2017, Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba.9. Izvolitev dveh kandidatov izvolitev v volilno telo (elektorjev) za volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državnem svetu RS in izvolitev kandidata za člana Državnega sveta RS

- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
- gradivo f
- gradivo g
- evidentiranje KMVVI za tajno glasovanje
Poročevalec: komisija za mandatna vprašanja, volitve in menovanja
Obravnava stalnega delovnega telesa
: komisija za mandatna vprašanja, volitve in menovanja

SPREJETO:

-SKLEP št.: 01101-18/2017-8
SKLEP o imenovanju elektorjev
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje :
o Ivo Podbersič, stanujoč na naslovu Ulica 9. septembra 230, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
o Jože Rupar, stanujoč na naslovu Opekarniška cesta 12, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
za predstavnika lokalnih interesov (elektorja) v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državnem svetu Republike Slovenije.
-SKLEP št.: 01101-18/2017-9
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Tomaža Horvata, stanujočega na naslovu Ozeljan 119, 5261 Šempas, za kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije - predstavnika lokalnih interesov, za volitve v volilni enoti št. 12, za mandatno obdobje 2017 – 2022.10. (dodatno): Zaprosilo Sveta zavoda Zdravstveni dom - Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica za pojasnilo k ne izdaji soglasja k imenovanju direktorja
- gradivo a

SPREJETO:

-Izglasovan je bil umik točke iz dnevnega redaSejo se za namen pisanja zapisnika snema.

ŽUPAN
mag. Milan Turk

Zasedanje stalnih delovnih teles


 

Petek, 13. 10 - torek, 17. 10. 2017

  • 22. dopisna seja Odbora za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport, od 13. 10. 2017 ob 10. uri do 17. 10. 2017 ob 17. uri - vabilo


Ponedeljek, 16. 10. 2017

  • 29. seja Odbora za okolje in prostor v sejni sobi ob 16:30 - vabilo
  • 28. seja Odbora za gospodarski razvoj v sejni sobi ob 17. uri - vabilo


Torek, 17. 10. 2017

  • 31. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v svetniški pisarni ob 16:30 - vabilo
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni