32. redna seja dne 16. 11. 2017

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

32. redna seja Občinskega sveta OŠ-V dne 16. 11. 2017

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem


32. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 16. novembra 2017 ob 16. uri v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici (pdfVabilo).


Dnevni red:

1. Predlog zapisnika 31. seje občinskega sveta, ki je bila 19. 10. 2017
- gradivo a

SPREJETO:

- Zapisnik 31. seje občinskega sveta, ki je bila 19. 10. 2017


2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
- gradivo: odgovori so zajeti v zapisniku prejšnje seje (točka 1)

SPREJETO:

- realizirano


3. Poročilo o delu izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja komunalnih in padavinskih voda v letu 2016 – informacija
- gradivo a
- gradivo b

Poročevalci: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., direktor Miran Lovrič, Mitja Gorjan in Darja Rijavec
Obravnava stalnega delovnega telesa:-

SPREJETO:

Sklep št.: 01101-20/2017-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu o delu izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda , družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., v letu 2016.


4. Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017 (zamenjava zemljišč MP Vrtojba)
- gradivo a
Poročevalca: Regina Dragoljević – strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa:Odbor za okolje in prostor in Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO:

Sklep št: 01101-20/2017-3
1. Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017.
2. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel župan.
3. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4. Sklep začne veljati takoj.


5. Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018 – prva obravnava
- gradivo a
- gradivo b

- gradivo c
- gradivo d

- gradivo e
- gradivo f

Poročevalka: Katja Nardin – računovodja
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO:

Sklep ni bil sprejet.6. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018
- gradivo a
Poročevalka: Regina Dragoljević – strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor in Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO:

Točka je bila na seji umaknjena iz dnevnega reda, ker 5. točka ni bila sprejeta.7. Pravilnik o sofinanciranju turističnih društev v Občini Šempeter-Vrtojba – druga obravnava
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa:-

SPREJETO:

Sklep št.: 01101-20/2017-4
Opravljena je bila druga obravnava Pravilnika o sofinanciranju turističnih društev v Občini Šempeter-Vrtojba.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Pravilnik o sofinanciranju turističnih društev v Občini Šempeter-Vrtojba.


8. Končno poročilo Javnega razpisa za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj ter promocijskih aktivnosti podjetij v letu 2016 – informacija
- gradivo a
Poročevalka: Danijela Kos – višja svetovalka za projekte
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO:

Sklep št.: 01101-20/2017-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba se je seznanil s končnim poročilom Javnega razpisa za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjenje dejavnosti in razvoj, promocijskih aktivnosti podjetij, spodbujanje novih zaposlitev in samozaposlitev ter spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2016.Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

ŽUPAN
mag. Milan Turk

Zasedanje stalnih delovnih teles


 

Sreda, 15. 11. 2017

  • 30. seja Odbora za okolje in prostor v sejni sobi ob 16:30 - pdfVabilo
  • 29. seja Odbora za gospodarski razvoj v sejni sobi ob 16:30 - pdfVabilo
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni