35. seja OBČINSKEGA SVETA dne 18. 1. 2018

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

35. seja občinskega sveta OŠ-V dne 18. 1. 2018

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13), sklicujem


35. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 18. januarja 2018 ob 16. uri v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba,

Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Dnevni red:

1. točka: Predlog zapisnika 34. seje občinskega sveta, ki je bila 14. 12. 2017, in predlog zapisnika 1. dopisne seje občinskega sveta, ki je bila od 4. 1. 2018 do 5. 1. 2018 do 12. ure
- gradivo a
- gradivo b

SPREJETO:

Zapisnik 34. redne seje 14. 12. 2018 in zapisnik 1. dopisne seje 4. - 5. 1. 2018


2. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


3. točka: Plan rednega vzdrževanja lokalnih cest v letu 2018
- gradivo a
- gradivo b

Poročevalka: Vanči Premrl - CPG Kolektor d.o.o.

SPREJETO:

Sklep št. : 01101-2/2018-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o planu rednega vzdrževanja lokalnih cest v letu 2018, koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Šempeter-Vrtojba, Kolektor CPG d.o.o.


4. točka: Statut Občine Šempeter-Vrtojba – druga obravnava
- gradivo a
- priloga

Poročevalka: Peter Ptičak, tajnik občine

SPREJETO:

Sklep št. : 01101-2/2018-4
Opravljena je bila druga obravnava Statuta Občine Šempeter-Vrtojba.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Statut Občine Šempeter-Vrtojba.
 

5. točka: Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba – druga obravnava
- gradivo a
- priloga
Poročevalka: Peter Ptičak, tajnik občine

SPREJETO:

Sklep št. 01101-2/2018-6
Opravljena je bila druga obravnava Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Poslovnik Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba.


6. točka: Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018 – prva obravnava
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
- gradivo f

Poročevalka: Katja Nardin – računovodja

in

7. točka: Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018
- gradivo a
Poročevalka: Regina Dragoljević - strokovna sodelavka


SPREJETO:

Sklep št:01101-2/2018-8
SKLEP
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je opravil splošno razpravo o predlogu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018.
O predlogu proračuna se opravi javna razprava, ki mora trajati najmanj 15 dni.
Vpogled v predlog proračuna je zagotovljen na način, da se sklep o javni razpravi in predlog proračuna objavi na spletnih straneh občine in zainteresiranim zagotovi dostop do predloga v prostorih občine.
Način in rok za vlaganje pripomb in predlogov občanov k predlogu občinskega proračuna občina objavi na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način.
Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pošljejo županu.
Najkasneje v petnajstih dneh po končani javni razpravi o predlogu proračuna pripravi župan dopolnjeni odlok o proračunu občine ter skliče sejo občinskega sveta, na kateri se bosta obravnavala.
2. Sklep prične veljati takoj.


8. dodatna točka: Vloga za soglasje
- gradivo a

SPREJETO:

Ni bilo realizirano.


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

ŽUPAN
mag. Milan Turk

Zasedanje stalnih delovnih teles


Četrtek, 11. 1. 2018

- 5. seja Statutarno pravne komisije ob 16:30 v svetniški pisarni - vabilo


Sreda, 17. 1. 2018
- 31. seja Odbora za okolje in prostor ob 16:30 v sejni sobi - vabilo

 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni