36. seja občinskega sveta OŠ-V dne 25. 2. 2018

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

36. seja občinskega sveta OŠ-V dne 15. 2. 2018

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem


36. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 15. februarja 2018 ob 16. uri v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba
, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.
defaultVabilo


Dnevni red:

1. točka: Predlog zapisnika 35. seje občinskega sveta
- gradivo a
SPREJETO:

SPREJETO:

Sklep št. 01101-4/2018-1
zapisnik 35. seje občinskega sveta

2. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


3. točka: Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarne javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2017 – informacija
- gradivo a
- gradivo b

SPREJETO:

Sklep št. 01101-4/2018-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2017, družbe Kolektor Cestno podjetje Nova Gorica d.d.


4.  točka: Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina v letu 2017
- gradivo a
- gradivo b
SPREJETO:

SPREJETO:

Sklep št. 01101-4/2018-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o Poročilu o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina v letu 2017.


5. točka: Ocena občinskega programa varnosti v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2017
- gradivo a
-
gradivo b
SPREJETO:

SPREJETO:

Sklep št. 01101-4/2018-4
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Oceno izvajanja Občinskega programa varnosti v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2017.

6. točka: Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018 –   druga obravnava
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo č
- gradivo d
- gradivo e
- prejeti predlogi f,
- prejeti predlogi g
- prejeti predlogi h
- prejeti predlogi i
- prejeti predlogiu j
- avtobusno postajališče v Vrtojbi
- 14. 2. 2018_NRP 2018-2021
AMANDMAJI:
- Sebastjan Arčon 12. 2. 2018
SPREJEO:

SPREJETO:

Sklep št. 01101-/2018-5
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je opravil drugo obravnavo proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018, vključno s pripadajočimi prilogami in sprejetimi amandmaji.
2. Sklep prične veljati takoj.
- splošni del
- posebni del
- NRP 2018-2021
- Obrazložitve
- Kadrovski načrt


7. točka: Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018
-
gradivo a
- 14. 2. 2018_NAČRT PRIDOBIVANJA DOPOLNJEN S TOČKO 37.
SPREJETO:

SPREJETO:

Sklep št. 01101-/2018-7 in slike
1.Občinski svet sprejme načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018.
2.O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna.
3.Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim in z nepremičnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4.Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

8. točka: Ugotovitveni sklep o odstopu in imenovanje dveh novih članov krajevnega odbora Vrtojba
-
gradivo a
- gradivo b z dne 15.2.18 po zasedanju KMVVI
SPREJETO:

SPREJETO:

Sklep št. 01101-/2018-8
U G O T O V I T V E N I S K L E P
1.Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotavlja, da sta naslednja člana nepreklicno odstopila s funkcije člana Krajevnega odbora Vrtojba:
- MATEJ ČEBRON, Vrtojba - predsednik
- ALEŠ BIČIČ, Pod Lazami 76, Vrtojba
2. Sklep prične veljati takoj.

Sklep št. 01101-/2018-9
SKLEP O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O IMENOVANJU STALNIH DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA, št. 01101-14/2014-9, št. 01101-8/2017-15 in št. 01101-16/2017-15
1.
1. V Sklepu se pod točko 1.F črta besedilo: »
- MATEJ ČEBRON, Vrtojba Predsednik
- ALEŠ BIČIČ, Pod Lazami 76, Vrtojba «
in se ga nadomesti z besedilom: »
- BARBARA FABJAN, Ul. 9. septembra 33a, Vrtojba – predsednica
- TEJA MARKIČ BRATUŽ, Griči 5i, Vrtojba
- FRANC NANUT, Vrtojba Zunanji član
- JOŽEF FRATNIK, Vrtojba Zunanji član«
2. Sklep prične veljati takoj.


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

ŽUPAN
mag. Milan Turk

Zasedanje stalnih delovnih telessreda, 14. 2. 2018 do četrtka ob 8.00

  • 32. DOPISNA seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ob 16:30 v svetniški pisarni - vabilo - vabilo
sreda, 14. 2. 2018
  • 30. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 17:30 v sejni sobi - vabilo
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni