37. redna seja Občinskega sveta OPŠ-V dne 22. 3. 2018

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

37. redna seja občinskega sveta OŠ-V dne 22. 3. 2018

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

37. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 22. marca 2018 ob 16. uri v sejni sobi
Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici (vabilo).

Dnevni red:

1. Predlog zapisnika 36. seje Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba, ki je bila dne 15. 2. 2018
- gradivo a

SPREJETO:

Sklep št. 01101-6/2018-1
Zapisnik 36. seje


2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


3. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
Poročevalka: Ksenija Toplikar Zorn - predsednica

SPREJETO:

Sklep št. 01101-6/2018-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnemu poročilu o delu Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017.


4. Soglasje lokalne skupnosti o opravljanju igralniške dejavnosti
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec:

SOGLASJE NI BILO IZGLASOVANO5. Poročilo o izvajanju storitve pomoč družini na domu v letu 2017 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalka: Bernarda Pirih - Dom upokojencev Nova Gorica

SPREJETO:

Sklep št. 01101-6/2018-4
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu za leto 2017, Doma upokojencev Nova Gorica – Centra za pomoč na domu.


6. Sklep o določitvi cene storitve pomoč na domu za leto 2018
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalka: Bernarda Pirih - Dom upokojencev Nova Gorica

SPREJETO:

Sklep št. 01101-6/2018-5
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k predlagani ekonomski ceni socialno varstvene storitve, pomoč družini na domu Doma upokojencev Nova Gorica, v višini 19,35 EUR za efektivno uro.
2. Subvencionirana cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnika znaša 3,50 EUR na uro.
3. Cena storitve pomoč družini na domu, na uro, opravljene na dan nedelje, se poveča za 40 %, na dan državnega praznika ali dela prostega dne pa za 50 %.
4. Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2018 dalje.

7. Poročilo o delu javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba« v letu 2017 in soglasje k letnemu programu in finančnemu načrtu javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba« za leto 2018
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
- gradivo f
Poročevalec: Dejan Koglot

SPREJETO:

Sklep št. 01101-6/2018-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu za leto 2017 javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba«.

Sklep št. 01101-6/2018-7
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k letnemu programu in finančnemu načrtu za leto 2018 javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba«.


8. Sklep o porabi presežka KŠTM Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- dodatno gradivo a
- dodatno gradivo b
Poročevalka
: Ksenija Ušaj - višja svetovalka za družbene dejavnosti

SPREJETO:

Sklep št. 01101-6/2018-8
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba, presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 6.945,79 EUR, razporedi za nakup čistilnega stroja in opreme za ureditev prostorov z ogledali, kot izhaja iz predloga porabe presežka prihodkov nad odhodki z dne 9. marca 2018, ki je priloga tega sklepa.


9. Poročilo o delu Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica za leto 2017 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalka: Irena Škvarč – direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica

SPREJETO:

Sklep št. 01101-6/2018-10
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica za leto 2017.


10. Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojenčke v Občini Šempeter-Vrtojba - skrajšani postopek
- gradivo a
Poročevalka: Ksenija Ušaj - višja svetovalka za družbene dejavnosti

SPREJETO:

Sklep št. 01101-6/2018-11
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v občini Šempeter-Vrtojba.

Odlok o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v občini Šempeter-Vrtojba št. 01101-8/2018-12

11. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Lavžnik v Šempetru pri Gorici - obravnava in sprejem
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
Poročevalka: Blanka Šuler – strokovna sodelavka

SPREJETO:

Sklep št. 01101-6/2018-13
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Lavžnik v Šempetru pri Gorici.
2. Sklep prične veljati takoj.

Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Lavžnik v Šempetru pri Gorici št. 01101-6/2018-14

12. Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018
- gradivo a
Poročevalka: Regina Dragoljević – strokovna sodelavka

SPREJETO:

Sklep št. 01101-6/2018-15
1. Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018.
2. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel župan.
3. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

13. Vloga za soglasje k imenovanju direktorice Goriške lekarne Nova Gorica
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- po zasedanju KMVVI gradivo
Poročevalka
: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO:

Sklep št. 01101-6/2018-16
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k imenovanju Ester Košiček, stanujočo v Novi Gorici, za direktorico javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica, za mandatno obdobje pet (5) let.
2. Sklep začne veljati takoj.


14. Vloga za soglasje k imenovanju direktorice Goriške knjižnice Franceta Bevka
- gradivo a
- gradivo b
- po zasedanju KMVVI gradivo
Poročevalka
: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO:

Sklep št. 01101-6/2017-17
1.Občina Šempeter-Vrtojba daje soglasje k imenovanju Irene Škvarč za direktorico Javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, za mandatno dobo petih (5) let.
2.Sklep prične veljati takoj.


15. Vloga za soglasje k imenovanju v.d. direktorja Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
-gradivo b
- po zasedanju KMVVI gradivo
Poročevalka: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO:

Sklep št. 01101-6/2018-18
1. Občina Šempeter-Vrtojba daje soglasje k imenovanju Dejana Koglota, stanujočega v Vrtojbi, za vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda KŠTM Šempeter-Vrtojba, za mandatno dobo najdlje eno leto.
2. Sklep prične veljati takoj.


16. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda Kozara Nova Gorica
- gradivo a
- gradivo b
- po zasedanju KMVVI gradivo
Poročevalka
: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO:

Sklep št. 01101-6/2018-19
1.Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Janjo Polanc, stanujočo v Šempetru, za predstavnico Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica.
Mandat članom sveta zavoda traja štiri (4) leta.


17. Imenovanje Občinske volilne komisije za mandatno obdobje 2018 - 2022
- gradivo a
- po zasedanju KMVVI gradivo
Poročevalka
: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO:

Sklep št. 01101-8/2018-20
1.Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba imenuje občinsko volilno komisijo, ki jo sestavljajo:
1. Nataša Pavlin Rogelja,  Šempeter pri Gorici - predsednica,
2. Andrej Čotar, Vrtojba, Vrtojba - namestnik predsednice,
3. David Birsa, Šempeter pri Gorici - član
4. Jana Valenčak, Šempeter pri Gorici – namestnica člana,
4. 5. Silvo Kokot, Šempeter pri Gorici - član,
6. Abel Lestan,  Šempeter pri Gorici - namestnik člana,
7. Nataša Brisko, Vrtojba – članica.
2.Občinska volilna komisija je imenovana za mandatno obdobje štirih let.
3. Sedež občinske volilne komisije je na sedežu Občine Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici.
4.Sklep začne veljati takoj.
  • Sklep o imenovanju občinske volilne komisije, Uradni list RS št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

ŽUPAN
mag. Milan Turk

Zasedanje stalnih delovnih telesponedeljek, 19. 3. 2018
  • 20. seja Odbora za družbene dejavnosti - sociala in zdravstvo ob 17. uri v sejni sobi - vabilo

torek, 20. 3. 2018
  • 33. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v sejni sobi ob 16:30 - vabilo
  • Javna predstavitev potencialnih projektov in stališč do razvoja na območju poslovne cone ob hitri cesti v Vrtojbi ob 17. uri v večnamenski dvorani v I. nadstropju
sreda,21. 3. 2018
  • 23. seja Odbora za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, ultura in šport v svetniški pisarni ob 17. uri - vabilo
sreda,28. 3. 2018
  • 21. seja Odbora za družbene dejavnosti - sociala in zdravstvo ob 17:30 v sejni sobi - vabilo
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni