38. redna seja občinskega sveta OŠ-V dne 19. 4. 2018

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

38. redna seja občinskega sveta OŠ-V dne 19. 4. 2018

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

38. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 19. aprila 2018 ob 16. uri v sejni sobi
Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici (vabilo).

Dnevni red:

1. Predlog zapisnika 37. seje občinskega sveta, ki je bila dne 22. 3. 2018
-
gradivo a

SPREJETO:

Sklep št. 01101-8/2018-1
Zapisnik 37. redne seje


2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


3. Poročilo o delu javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica za leto 2017 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
Poročevalec: Sandi Vrabec – ravnatelj Glasbene šole Nova Gorica
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti, šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO:

Sklep št. 01101-8/2018-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu za leto 2017 javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica.


4. Poročilo o izvedenih aktivnostih iz LEK v letu 2017
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: Boštjan Mljač – vodja projektov – GOLEA
Obravnava stalnega delovnega telesa:-

SPREJETO:

Sklep št. 01101-8/2018-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba potrdi Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2017.


5. Poročilo o delu Primorskega tehnološkega parka d.o.o. za letu 2017 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: Tanja Kožuh – direktorica Primorskega tehnološkega parka
Obravnava stalnega delovnega telesa:Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO:

Sklep št. 01101-8/2018-4
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu za leto 2017 Primorskega tehnološkega parka d.o.o.


6. Poročilo o delu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške v letu 2017 in soglasje k poslovnemu in finančnemu načrtu za leto 2018
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
Poročevalec
: mag. Iris Podobnik- direktorica JSMGG
Obravnava stalnega delovnega telesa:Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO:

Sklep št. 01101-8/2018-5
1.Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na podlagi stališča Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, sprejetega na njegovi 15. seji dne 22. 3. 2018, sprejema letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2017.
2.Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2017 v višini 51.025,89 EUR se na predlog Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške pusti nerazporejen.
Presežek prihodkov nad odhodki iz delovanja preteklih let v višini 246.329 EUR se na predlog Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške razporedi za namen financiranja delovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške v tekočem letu 2018 in prihodnjih letih.
3.Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na podlagi stališča Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, sprejetega na njegovi 15. seji dne 22. 3. 2018, sprejema Poslovni in finančni načrt Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2018.
4. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba potrjuje vplačila namenskega premoženja s strani občin ustanoviteljic v višini 232.985,11 EUR v letu 2018, pri čemer znesek za posamezno občino znaša:
Mestna občina Nova Gorica 121.716,00 EUR
Občina Brda 23.298,51 EUR
Občina Kanal ob Soči 27.958,21 EUR
Občina Miren-Kostanjevica 18.638,51 EUR
Občina Šempeter-Vrtojba 24.838,89 EUR
Občina Renče-7Vogrsko 16.534,99 EUR
Vplačila bodo povečala skupno namensko premoženje Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.
5. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba potrjuje vplačila sredstev za delovanje Javnega sklada malega gospodarstva v višini 204.349 EUR, sorazmerno z namenskim premoženjem, vpisanim v sodni register, pri čemer znesek za posamezno občino znaša:
Mestna občina Nova Gorica 109.568 EUR
Občina Brda 18.785 EUR
Občina Kanal ob Soči 19.760 EUR
Občina Miren-Kostanjevica 17.342 EUR
Občina Šempeter-Vrtojba 24.076 EUR
Občina Renče-Vogrsko 14.818 EUR
6. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na podlagi predloga Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, sprejetega na njegovi 14. seji dne 31. 1. 2018, za revidiranje letnega poročila 2018 imenuje družbo Valuta, družba za revizijo d.o.o., Slovenska ulica 39, 2000 Maribor.
7. Sklep prične veljati takoj.


7. Poročilo o delu Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici za leto 2017 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
Poročevalec
: mag. Primož Hvala Kamenšček – ravnatelj Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti, šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO:

Sklep št. 01101-8/2018-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu za leto 2017 javnega zavoda Osnovna šola Ivana roba Šempeter pri Gorici.


8. Poročilo o izvedenih investicijah v letu 2017 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: Bogdan Nemec – višji svetovalec za investicije
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO:

Sklep ni bil sprejet.


9. Zaključni račun proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
Poročevalec: Katja Nardin – računovodja
Obravnava stalnega delovnega telesa:Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO:

Sklep ni bil sprejet.


10. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017
- gradivo a
Poročevalec: Regina Dragoljević – strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa:Odbor za gospodarski razvoj in Odbor za okolje in prostor

SPREJETO:

Sklep št. 01101-8/2018-10
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017.


11. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v občini Šempeter-Vrtojba – skrajšani postopek
- gradivo a
Poročevalec: Ksenija Ušaj, višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti, šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO:

Sklep št. 01101-8/2018-11
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v občini Šempeter-Vrtojba.

12. Letni program športa v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2018
- gradivo a
Poročevalec: Ksenija Ušaj, višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti, šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO:

Sklep št. 01101-8/2018-13
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Letni program športa v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2018

dodatna točka
:ANEKS ŠT. 1 K POGODBI O USTANOVITVI ZAVODA VISOKOŠOLSKO IN RAZISKOVALNO SREDIŠČE PRIMORSKE
Poročevalec: Ksenija Ušaj, višja svetovalka za družbene dejavnosti

SPREJETO:

Sklep št. 01101-8/2018-19
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba se je seznanil s predlogom Aneksa št. 1 k Pogodbi o ustanovitvi zavoda VISOKOŠOLSKO IN RAZISKOVALNO SREDIŠČE PRIMORSKE, podpisane dne 6. 9. 2004.
2. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba pooblašča župana za podpis aneksa v predlaganem besedilu ter čistopisa Pogodbe o ustanovitvi zavoda VISOKOŠOLSKO IN RAZISKOVALNO SREDIŠČE PRIMORSKE, podpisane dne 6. 9. 2004.
3. Ta sklep velja takoj.


13. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba – skrajšan postopek
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa:-

SPREJETO:

Sklep št. 01101-8/2018-15
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba.

14. Sporazum o sodelovanju pri izvajanju gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov na Uničnem – informacija
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa:-

SPREJETO:

Sklep št. 01101-8/2018-17
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o Sporazumu o sodelovanju pri izvajanju gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov na Uničnem.


15. Imenovanje namestnika člana Občinske volilne komisije za mandatno obdobje 2018–2022
- gradivo a
-po zasedanju KMVVI gradivo b
Poročevalec
: predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO:

Sklep št. 01101-8/2018-18
Sklep o dopolnitvi Sklepa o imenovanju občinske volilne komisije
1. V prvem členu se doda besedilo:
»8. Nika Vičič, Cvetlična ulica 4, Šempeter pri Gorici - namestnica članice. »
2.Sklep začne veljati takoj.

16. Imenovanje 3 nadomestnih članov Krajevnega odbora Vrtojba
- gradivo a
- po zasedanju KMVVI gradivo b
Poročevalec
: predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO:

Ni bilo podanih predlogov.


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

ŽUPAN
mag. Milan Turk

Zasedanje stalnih delovnih telesponedeljek, 16. 4. 2018
  • 24. seja Odbora za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport ob 17. uri v sejni sobi -vabilo

torek, 17. 4. 2018 do srede 18. 4. 2018 ob 16:30 uri
  • 34. dopisna seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja - vabilo

sreda, 18. 4. 2018
  • 32. seja Odbora za okolje in prostor ob 16.30 v sejni sobi  - vabilo
  • 31. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 17:15 v sejni sobi - vabilo
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni