39. redna seja dne 17. 5. 2018

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

39. redna seja občinskega sveta OŠ-V dne 17. 5. 2018

 

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem


39. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 17. maja 2018 ob 16. uri v sejni sobi
Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici - vabilo

Dnevni red:

1. Predlog zapisnika 38. seje Občinskega sveta
 -
gradivo a

SPREJETO:

Zapisnik 38. redne seje OS, ki je bila 19. 4. 2018


2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
-
realizirano


3. Poročilo o delu Regijske razvojne agencije Severne Primorske v letu 2017 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: Črtomir Špacapan, direktor RRA severne Primorske
Obravnava stalnega delovnega telesa: x

SPREJETO:

Sklep št. 01101-10/2018-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o delu Regijske razvojne agencije Severne Primorske v letu 2017.


4. Poročilo o delu javnega zavoda Zdravstveni dom – zobozdravstveno varstvo Nova Gorica za leto 2017 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
Poročevalec: mag. Darko Tomšič, Zdravstveni dom – zobozdravstveno varstvo NG
Obravnava stalnega delovnega telesa:  Odbor za družbene dejavnosti - sociala in zdravstvo

SPREJETO:

Sklep št. 01101-10/2018-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu za leto 2017 javnega zavoda Zdravstveni dom - zobozdravstveno varstvo Nova Gorica.


5. Poročilo o delu javnega zavoda Zdravstveni dom – osnovno varstvo Nova Gorica za leto 2017 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
Poročevalec: Petra Kokoravec, direktorica Zdravstvenega doma – osnovno varstvo NG
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - sociala in zdravstvo

SPREJETO:

Sklep št. 01101-10/2018-4
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu za leto 2017 javnega zavoda Zdravstveni dom – osnovno varstvo Nova Gorica.


6. Poročilo o delu Osnovne šole Kozara za leto 2017 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: Edvard Vrabič, ravnatelj Osnovne šole Kozara NG
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO:

Sklep št. 01101-10/2018-5
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu za leto 2017 javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica.


7. Sklep o določitvi števila oddelkov vrtca v Osnovni
šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici - vrtec za šolsko leto 2018/2019
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: Ksenija Ušaj, višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO:

Sklep št. 01101-10/2018-6
Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca v šolskem letu 2018/2019
1. V Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec se v šolskem letu 2018/2019 oblikuje 15 oddelkov za programe predšolske vzgoje v Vrtojbi in Šempetru pri Gorici ter 3 oddelke za programe predšolske vzgoje na Vogrskem.
2. Sredstva za kritje razlike med mesečnimi plačili in vsemi dejanskimi mesečnimi stroški v oddelkih Vrtca na Vogrskem, bo zagotavljala Občina Renče-Vogrsko.
V kolikor Občina Renče-Vogrsko ne bo zagotovila potrebnih sredstev, se program predšolske vzgoje v enoti Zvezdica na Vogrskem v letu 2018/2019, ne bo izvajal.


8. Poročilo o delu javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica za leto 2017– informacija
-
gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
Poročevalec: Ester Košiček, direktorica Goriške lekarne
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - sociala in zdravstvo

SPREJETO:

Sklep št. 01101-10/2018-7
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu za leto 2017 javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica.


9. Odlok o ustanovitvi lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica - prva obravnava
- gradivo a
Poročevalec: Ksenija Ušaj, višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - sociala in zdravstvo

SPREJETO:

Sklep št. 01101-10/2018-8
Opravljena je bila prva obravnava Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica.
Upoštevajoč podane pripombe se pripravi Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica za sprejem v drugi obravnavi.


10. Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja
toplote v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2017 – informacija
-
gradivo a
-
gradivo b
Poročevalec: Marko Vetrih, E3 d.o.o.
Obravnava stalnega delovnega telesa: x

SPREJETO:

Sklep št. 01101-10/2018-9
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2017.


11. Soglasje k izstopu iz zavoda VIRS Primorske
-
gradivo a
Poročevalec: Ksenija Ušaj, višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: x

SPREJETO:

Sklep št. 01101-10/2018-10
Sklep o soglasju k izstopu iz zavoda VISOKOŠOLSKO IN RAZISKOVALNO SREDIŠČE PRIMORSKE
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k izstopu Občine Šempeter-Vrtojba iz zavoda »VISOKOŠOLSKO IN RAZISKOVALNO SREDIŠČE PRIMORSKE«, z dnem 1. 1. 2019.
2. Z uveljavitvijo tega sklepa vse ustanoviteljske pravice in obveznosti Občine Šempeter-Vrtojba, po datumu iz 1. člena tega sklepa, preidejo na Mestno občino Nova Gorica v celoti. S tem prenehajo vse medsebojne pravice in obveznosti med Občino Šempeter-Vrtojba in Mestno občino Nova Gorica, ki so nastale na podlagi Pogodbe o ustanovitvi zavoda »VISOKOŠOLSKO IN RAZISKOVALNO SREDIŠČE PRIMORSKE« in Aneksa št. 1 k Pogodbi o ustanovitvi zavoda »VISOKOŠOLSKO IN RAZISKOVALNO SREDIŠČE PRIMORSKE«.
3. Občina Šempeter-Vrtojba bo do navedenega datuma izstopa iz zavoda, poravnala vse obveznosti iz pogodbenega razmerja.
4. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, učinkuje pa z dnem izstopa Občine Šempeter-Vrtojba iz zavoda »VISOKOŠOLSKO IN RAZISKOVALNO SREDIŠČE PRIMORSKE«.


12. Pooblastilo županu za podpis »Dogovora o uporabi nacionalnih predpisov za postopke javnih naročil«
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: Danijela Kos, višja svetovalka za projekte
Obravnava stalnega delovnega telesa: x

SPREJETO:

Sklep št. 01101-10/2018-11
Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba pooblašča župana Občine Šempeter – Vrtojba, mag. Milan Turka za podpis »Dogovora o uporabi nacionalnih predpisov za postopke javnih naročil Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje » Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) in Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)« / »Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) e Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)«.


13. Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Šempeter-Vrtojba - prva obravnava
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa:
x

SPREJETO:

Sklep št. 01101-10/2018-12
Opravljena je bila prva obravnava Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Šempeter-Vrtojba.
Upoštevajoč podane pripombe se pripravi Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Šempeter-Vrtojba za sprejem v drugi obravnavi.


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

ŽUPAN mag. Milan Turk

Zasedanje stalnih delovnih teles


ponedeljek, 14. 5. 2018

  • 25. seja Odbora za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport ob 17. uri v sejni sobi -vabilo

torek, 15. 5. 2018

  • 22. seja Odbora za družbene dejavnosti - sociala in zdravstvo ob 17. uri v sejni sobi - vabilo
  • 35. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ob 16:30 v svetniški pisarni - vabilo
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni