40. redna seja občinskega sveta OŠV, 21. 6. 2018

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

40. redna seja občinskega sveta OŠ-V dne 21. 6. 2018

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

40. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
v četrtek, 21. junija 2018 ob 16. uri v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici (vabilo)

Dnevni red:

1. Predlog zapisnika 39. seje občinskega sveta
- gradivo a

SPREJETO

Sklep št. 01101-12/2018-1
zapisnik 39. seje2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

SPREJETO

realizirano


3. Predstavitev projekta »Osnovna šola Montessori v Vrtojbi« - informacija
-
gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: Vasja Vezjak – odgovorna oseba zavoda Hiša otrok Antonina
Obravnava stalnega delovnega telesa: x

SPREJETO

Sklep št. 01101-12/2018-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o projektu »Osnovna šola Montessori v Vrtojbi«


4. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica
-
gradivo a
-
gradivo b
Poročevalec: Sandi Vrabec - ravnatelj Glasbene šole Nova Gorica
Obravnava stalnega delovnega telesa: x

SPREJETO

Sklep št. 01101-12/2018-3
1. Javni zavod Glasbena šola Nova Gorica, presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 6.236,64 razporedi na naslednji način:
- izdelava in montaža akustičnih zaves v višini 2.581,52 EUR,
- montaža akustičnih panelov v višini 3.655,12 EUR,
kot izhaja iz Predloga porabe presežka prihodkov nad odhodki z dne 23. 5. 2018, ki je priloga tega sklepa.
2. Sklep začne veljati, ko ga v sprejmejo vse občine soustanoviteljice Glasbene šole Nova Gorica.


5. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: mag. Primož Hvala Kamenšček - ravnatelj Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici
Obravnava stalnega delovnega telesa: x

SPREJETO

Sklep št. 01101-12/2018-4
1. Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici, ostanek presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2016 v višini 704,39 EUR, razporedi za nakup računalniške opreme in presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2017 v višini 937,56 EUR za nakup didaktičnega materiala za pouk, kot izhaja iz predloga za porabo presežka prihodkov nad odhodki za leto 2017, z dne 6. 6. 2018.
2. Sklep prične veljati takoj.


6. Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic v šolskem letu 2018/2019
- gradivo a
Poročevalka: Ksenija Ušaj - višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: x

SPREJETO

Sklep št. 01101-12/2018-5
Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic
1.Občina Šempeter-Vrtojba zagotavlja v šolskem letu 2018/2019, od 1. septembra 2018 dalje, subvencioniranje mesečnih dijaških vozovnic za dijake s stalnim bivališčem v Občini Šempeter-Vrtojba, v višini 40% od končne cene vozovnice, ki jo dijak plača javnemu prevozniku.


7. Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na področju občine Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
Poročevalec: Darko Ličen - direktor Komunale Nova Gorica d.d.
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št. 01101-12/2018-6
    
1.Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba potrjuje z Elaboratom o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki na področju občin: Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, MONG, Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko predlagane cene, ki jih je predlagal izvajalec javnih služb Komunala Nova Gorica d.d. z dne 18. 4. 2018.
Cene storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (brez DDV) so:
1.1. Cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov znaša 0,0227 €/kg.
1.2. Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov znaša 0,1477 €/kg.
2.1. Cena javne infrastrukture zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,0221 €/kg.
2.2. Cena storitve zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,1460 €/kg.
3.1. Cena javne infrastrukture obdelave komunalnih odpadkov znaša 0,0402 €/kg.
3.2. Cena storitve obdelave komunalnih odpadkov znaša 0,0322 €/kg.
4.1. Cena javne infrastrukture odlaganja komunalnih odpadkov znaša 0,0333 €/kg.
4.2. Cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov znaša 0,0351 €/kg.
     2. Sklep začne veljati takoj, uporabljati pa se začne s 1. 7. 2018.


8. Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Šempeter-Vrtojba
– druga obravnava
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak - tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: x

SPREJETO

Sklep št. 01101-12/2018-7,8
Opravljena je bila druga obravnava Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Šempeter-Vrtojba.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Šempeter-Vrtojba.

9. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Šempeter-Vrtojba
– skrajšan postopek
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak - tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št. 01101-12/2018-9,10
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Šempeter-Vrtojba.

10. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
Poročevalka: Katja Nardin - finančnik
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj

SPREJETO

Sklep št. 01101-12/2018-11,12
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018, vključno s pripadajočimi prilogami.
- Proračun – splošni del
- Proračun – posebni del
- Načrt razvojnih programov 2018-2021
- Obrazložitve


11. Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2018
- gradivo a
Poročevalka: Regina Dragoljević - strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj IN Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št. 01101-12/2018-13
1. Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018.
2. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna.
3. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim in z nepremičnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

12. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 3442/4 k. o. Šempeter
- gradivo a
Poročevalka: Regina Dragoljević - strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št. 01101-12/2018-14
Sklep o ukinitvi javnega dobra
1. Ukine se javno dobro na nepremičnini s parc. št. 3442/4 k. o. 2315 Šempeter, ker v naravi ne služi več kot javno dobro.
2. Lastninska pravica na parceli iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane lastnina Občine Šempeter-Vrtojba.
3. Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

13. Sklep o spremembi datuma izvedbe slavnostne seje
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak - tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: x

SPREJETO

Sklep št. 01101-12/2018-15
Osrednja prireditev v počastitev občinskega praznika – slavnostna seja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba bo v petek, 20. julija 2018.


14. Nagrade in priznanja Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2018
- gradivo a
Poročevalka: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklep št. 01101-12/2018-16
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba podeljuje naslednje nagrade in priznanja v letu 2018:
NAGRADA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA
Podeli se posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam, skupnostim, združenjem, društvom za pomembnejše in izjemne uspehe na gospodarskem, znanstvenem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem, literarnem, naravovarstvenem in humanitarnem področju.
• ANGEL KEBER
• UMETNIŠKO DRUŠTVO M&N DC
PRIZNANJE OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA
Podeli se posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam, skupnostim, združenjem, društvom za posamične uspehe ali vidne dosežke na najrazličnejših področjih dela in ustvarjanja, ob važnih jubilejih, dolgoletnemu uspešnemu delovanju ter ob drugih slovesnejših priložnostih.
• DRUŠTVO SOŠKA FRONTA
• OBRTNA ZADRUGA VOZNIK
2. Priznanja in nagrade bodo podeljene ob občinskem prazniku na slavnostni seji občinskega sveta, ki bo 20. julija 2018.


15. Imenovanje dveh članov skupščine EZTS GO
- gradivo a
Poročevalec: mag. Milan Turk - župan Občine Šempeter-Vrtojba

SPREJETO

Sklep št. 01101-12/2018-17
1.Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje za člana skupščine EZTS GO »OBMOČJE OBČIN: COMUNE DI GORIZIA (I), MESTNA OBČINA NOVA GORICA (SLO) IN OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA (SLO)« / » TERRITORIO DEI COMUNI: COMUNE DI GORIZIA (I), MESTNA OBČINA NOVA GORICA (SLO) IN OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA (SLO)« :
1. Iva Podbersiča, Ulica 9. septembra 230, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
2. Vlasto Mozetič, Vrtojbenska cesta 21, 5290 Šempeter pri Gorici
2. Sklep začne veljati takoj.


16. Ugotovitveni sklep o odstopu predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba iz Sveta zavoda OŠ Ivana Roba in imenovanje novega predstavnika v Svet zavoda OŠ Ivana Roba
- gradivo a
Poročevalka:Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklep št. 01101-12/2018-18
Ugotovitveni sklep
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba ugotavlja, da je Janja Polac, Markova pot 7, 5290 Šempeter pri Gorici nepreklicno odstopila s funkcije predstavnice občine v Svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici.

Sklep št.01101-12/2018-19
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Mateja Bremca, Griči 5h, 5290 Šempeter pri Gorici za predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici.
Mandat traja do izteka mandata aktualnemu svetu zavoda.


17. Ugotovitveni sklep o odstopu predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba iz Sveta zavoda OŠ Kozara in imenovanje novega predstavnika v Svet zavoda OŠ Kozara

- gradivo a
Poročevalka: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklep št. 01101-12/2018-20
Ugotovitveni sklep
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba ugotavlja, da je Janja Polac, Markova pot 7, 5290 Šempeter pri Gorici nepreklicno odstopila s funkcije predstavnice občine v Svetu javnega zavoda Osnovne šole Kozara Nova Gorica.

Sklep št. 01101-12/2018-21
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Klavdijo Bizjak, Podmark 20, 5290 Šempeter pri Gorici za predstavnico Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu javnega zavoda Osnovne šole Kozara Nova Gorica.
Mandat traja do izteka mandata aktualnemu svetu zavoda.


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

ŽUPAN
mag. Milan Turk

Zasedanje stalnih delovnih teles


torek, 19. 6. 2018
  • 36. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ob 16:30 v svetniški pisarni - vabilo
sreda, 20. 6. 2018
  • 33. seja Odbora za okolje in prostor ob 16:30 v svetniški pisarni - vabilo
  • 32. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 17:30 v sejni sobi - vabilo
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni