41. redna seja OS OŠ_V dne 13. 9. 2018

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

41. redna seja Občinskega sveta OŠ-V dne 13. 9. 2018

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

41. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,ki bo v četrtek, 13. septembra 2018 ob 16. uri v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Dnevni red (VABILO):

1. točka: Predlog zapisnika 40. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 21. 6. 2018
- gradivo a

SPREJETO

- Zapisnik 40. redne seje št. 01101-14-2018-1


2. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov3. točka: Poročilo o varnostni problematiki v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2017 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: Sejad Jušić komandir Policijske postaje Nova Gorica
Obravnava stalnega delovnega telesa:  -

SPREJETO

Sklep št: 01101-14/2018-2 
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o varnostni problematiki v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2017.


4. točka: Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v letu 2017– informacija

- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: Silva Jug Bregant, Komunala Nova Gorica d.d.
Obravnava stalnega delovnega telesa
:  -

SPREJETO

Sklep št: 01101-14/2018-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Šempeter-Vrtojba, družbe Komunala Nova Gorica d.d., v letu 2017.


5. točka: Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe vzdrževanja pokopališč v letu 2017 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: Boštjan Milavec, Komunala Nova Gorica d.d.
Obravnava stalnega delovnega telesa:  -

SPREJETO

Sklep št.: 01101-14/2018-4
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališč v občini Šempeter-Vrtojba, družbe Komunala Nova Gorica d.d., v letu 2017.


6. točka: Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe zbiranje in odvoz odpadkov v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2017– informacija
- gradivo a
- gradivo b
Stran 26. preglednica ima eno napako in sicer v količinah mešanih komunalnih odpadkov za leto 2014. Pravilen podatek je 2.136.966ton in ne 1.136.758ton.
Poročevalec:
Dario Rolih, Komunala Nova Gorica d.d.
Obravnava stalnega delovnega telesa:  -

SPREJETO

Sklep št.: 01101-14-2018-5
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo delu izvajalca gospodarske javne službe zbiranja in odvoza odpadkov v občini Šempeter-Vrtojba, družbe Komunala Nova Gorica d.d., v letu 2017.


7. točka: Spremembe in dopolnitve Odloka o štipendiranju
- gradivo a
- veljavni Odlok o štipendiranju UL RS 72/2012
Poročevalec:Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti Obravnava stalnega delovnega telesa:  -

SPREJETO

Sklep št.: 01101-14/2018-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju.
  • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju, objava v UL RS št. 64/2018 

8. točka: Sklep o podaljšanju Sklepa o določitvi cene za programe vrtca za šol. leto 2017/2018
- gradivo a
Poročevalec:
Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa:  -

SPREJETO

Sklep št. 01101-14-2018-8
  • Sklep o podaljšanju Sklepa o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2017/2018, objava v UL RS št. 64/2018

9. točka: Poročilo o delu Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje – EZTS GO za leto 2017 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
Poročevalec: EZTS GO direktorica Sandra Sodini in Tea Podobnik
Obravnava stalnega delovnega telesa:  -

SPREJETO

Sklep št.: 01101-14/2018-9
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o delu Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje – EZTS GO za leto 2017.


10. točka: Odlok o določitvi takse za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Šempeter-Vrtojba
- skrajšani postopek
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa:  Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št: 01101-14/2018-10
  • Odlok o določitvi takse za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Šempeter-Vrtojba, objava v UL RS št.: 64/2018

11. točka: Odlok o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov - prva obravnava
- gradivo a
Poročevalec:mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa:  Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št: 01101-14/2018-12
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
2. Sklep velja takoj.
  • Odlok o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, objava v UL RS št.: _/2018

12. točka: Polletna realizacija proračuna 2017
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
Poročevalec:
Katja Nardin – računovodja
Obravnava stalnega delovnega telesa:  -

SPREJETO

Sklep št: 01101-14/2018-14
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o polletni realizaciji proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018.


13. točka: Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa
:  -

SPREJETO

Sklep št 01101-14/2018-15
  • Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Šempeter-Vrtojba, objava v UL RS št. 64/2018

Zasedanje stalnih delovnih teles


12. septembra 2018 ob 16:30 v sejni sobi
  • 34. seja odbora za okolje in prostor - vabilo
 
/scripts/download.php?file=/data/Obcinski_svet_2018/41_SEJA/SPREJETO/Zapisnik_40._redne_seje.pdf/scripts/download.php?file=/data/Obcinski_svet_2018/41_SEJA/SPREJETO/Zapisnik_40._redne_seje.pdf

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

Številka: 01101-14/2018-1
Šempeter pri Gorici, . september 2018

ŽUPAN
mag. Milan Turk
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni