1. konstitutivna seja OS 4. 11. 2010

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba

Številka: 01101-9/2010-1

Šempeter pri Gorici, 27. oktober 2010


Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10) in 29. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09), sklicujem


KONSTITUTIVNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,

ki bo v četrtek, 4. novembra 2010, ob 16.00 uri

v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,

(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Dnevni red
:


1. točka: Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba


2. točka: Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in ugotovitev izvolitve župana


3.točka: Imenovanje mandatne komisije za potrditev mandatov svetnikom in županu


4. točka: Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta


5. točka: Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana


6. točka: Poročilo mandatne komisije in potrditev mandata svetniku Bogdanu Kraglju


7. točka: Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


8. točka: Predstavitveni nagovor župana

 

V skladu s 15.b členom Zakona o lokalni samoupravi prvo sejo novoizvoljenega občinskega sveta skliče prejšnji župan, vodi pa jo najstarejši član občinskega sveta oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi občinski svet.


Na sejo je povabljena občinska volilna komisija, ki predstavi poročilo o izidu volitev za člane občinskega sveta in župana.


Občinski svet na prvi seji najprej imenuje komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana, ki se ji predloži poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev, potrdila o izvolitvi članov občinskega sveta in župana ter morebitne pritožbe kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov.


Občinski svet odloči o potrditvi mandatov članov občinskega sveta in ugotovi izvolitev župana, na podlagi poročila mandatne komisije o pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb.

Občinski svet je konstituiran, ko je potrjenih več kot polovica mandatov članom občinskega sveta. Po potrditvi mandatov svetnikom in županu, občinski svet imenuje Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.


ŽUPAN

Dragan Valenčič

 

SPREJETI AKTI KONSTITUTIVNE SEJE OBČINSKEGA SVETA:


Poročilo konstitutivne seja

Zapisnik konstitutivne seje
 
Vabljeni:

Novoizvoljeni župan in člani občinskega sveta, Občinska volilna komisija, Občinska uprava, Predstavniki medijev

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni