6. seja OS 5. 5. 2011

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

6. redna seja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba

Številka: 01101-7/2011-1

Šempeter pri Gorici, 25. april 2011


Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10) in 29. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09), sklicujem


6. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,

ki bo v četrtek, 5. maja 2011, ob 16. uri

v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,

(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Sprejem zapisnika 4., 5. redne seje in 1. izredne seje občinskega sveta.


Dnevni red:


1. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


2. točka: Poročilo o delu Zdravstvenega doma – Zobozdravstveno varstvo - informacija

gradivo:


3. točka: Poročilo o delu Zdravstvenega doma – Osnovno varstvo - informacija

gradivo:


4. točka: Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Šempeter-Vrtojba - informacija

gradivo:


5. točka: Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališč v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2010 - informacija

gradivo:


6. točka: Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja in odvoza odpadkov v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2010 - informacija

gradivo:


7. točka: Poročilo o delu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2010 - informacija

gradivo:


8. točka: Poročilo o delu koncesionarja za mestni avtobusni promet Avrigo d. d. za leto 2010 - informacija

gradivo:


9. točka: Poročilo o delu javnega zavoda KŠTM za leto 2010 - informacija

gradivo:


10. točka: Sklep o spremembi datuma izvedbe slavnostne seje

gradivo:


11. točka: Pravilnik o uporabi dvoran in drugih prostorov v lastni Občine Šempeter-Vrtojba - tretja obravnava

gradivo:


12. točka: Informacija o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPN Občine Šempeter-Vrtojba - informacija

gradivo:


13. točka: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, plačilih, nagradah, povračilih in drugih prejemkih občinskega funkcionarja, člana delovnega telesa, ki ni član občinskega sveta, člana nadzornega odbora, člana krajevnega odbora, člana štaba civilne zaščite ter člana občasnih in drugih delovnih teles občinskega sveta - skrajšani postopek

gradivo:


14. točka: Ažuriranje cene daljinskega ogrevanja v Podmarku za mesec april in maj 2011 - informacija

gradivo:


15. točka: Soglasje k izbiri direktorja Zdravstvenega doma – Zobozdravstveno varstvo
gradivo:Župan

mag. Milan Turk

SPREJETI AKTI 6. SEJE OBČINSKEGA SVETA:


Poročilo 6. seja

Zapisnik 6. seje
 

Vabljeni:

člani občinskega sveta, občinska uprava, Komunala Nova Gorica d. d. – Andrej Miška, Silva Jug Bergant, Franc Mohorko, Zdravstveni dom - Zobozdravstveno varstvo – direktor Marjan Pintar, Zdravstveni dom - Osnovno varstvo – direktor Darko Tomšič, Javni slad malega gospodarstva Goriške – direktorica Vida Štucin, Avrigo d. d. Nova Gorica – Sandi Brataševec, Predstavniki medijev

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni