7. seja OS 2. 6. 2011

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

7. redna seja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba

Številka: 01101-9/2011-1

Šempeter pri Gorici, 23. maj 2011


Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10) in 29. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09), sklicujem


7. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,

ki bo v četrtek, 2. junija 2011, ob 16. uri

v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,

(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.


Sprejem zapisnika 5. in 6. redne seje občinskega sveta.

Dnevni red:


1. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov2. točka: Poročilo o delu Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici za leto 2010 – informacija

gradivo:


3. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica – skrajšani postopek

gradivo:


4. točka: Informacija o delu Zavoda za izgradnjo Socialnega centra v Vrtojbi – informacija
gradivo:


5.točka: Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote v občini Šempeter-Vrtojba – informacija

gradivo:


6. točka: Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Šempeter-Vrtojba – informacija

gradivo:


7. točka: Poročilo o delu RRA za leto 2010 – informacija

gradivo:


8. točka: Informacija o projektu Mladinskega centra Vrtojba – informacija

gradivo:


9. točka: Odlok o ukinitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba – skrajšani postopek

Sklep o likvidaciji javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba«

gradivo:


10. točka: Odlok o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v občini Šempeter-Vrtojba – prva obravnava

gradivo:


11. točka: Sklep o določitvi nove cene za programe vrtca in števila oddelkov v Osnovi šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici - vrtec za šolsko leto 2011/2012

gradivo:


12. točka: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč– skrajšani postopek

gradivo:


13. točka: Soglasje k imenovanju direktorja Gasilske enote Nova Gorica – javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Nova Gorica

gradivo:


ŽUPAN

mag. Milan Turk

 

SPREJETI AKTI 7. SEJE OBČINSKEGA SVETA:


Poročilo 7. seja

Zapisnik 7. seje
 

Vabljeni:

člani občinskega sveta, občinska uprava, Slavica Bragato, Larisa Ambrož – OŠ I. Roba Šempeter pri Gorici, Marko Vetrih - E3 d.o.o., Boris Grapulin – CPG d.d., Črtomir Špacapan - RRA, Boštjan Jerončič - ZIC, predstavniki medijev

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni