14. redna seja Občinskega sveta OŠ-V, 16. 2. 2012

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

14. redna seja Občinskeg sveta Občine Šempeter-Vrtojba

Številka: 01101-1/2012-1
Šempeter pri Gorici, 1. februar 2011

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10) in 29. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09), sklicujem

14. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 16. februarja 2012, ob 16. uri
v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,
(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Sprejem zapisnika 13. redne seje.

Dnevni red:


1. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov2. točka: Informacija o delu Zavoda za izgradnjo Socialnega centra v Vrtojbi
gradivo:


3. točka: Enostranska izjava družbe Priori storitve d.o.o. – informacija
gradivo:


4. točka: Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Caufovo v Vrtojbi – prva obravnava
gradivo:


5. točka: Soglasje k letnem programu dela in finančnemu načrtu Javnega zavoda KŠTM Šempeter-Vrtojba za leto 2012
gradivo:


6. točka: Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Severno Primorske (Goriške razvojne) regije – prva obravnava
gradivo:


7. točka: Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju občine Šempeter-Vrtojba in na turističnem območju Smaragdne poti – prva obravnava
gradivo:


8. točka: Plan dela Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2012
gradivo:


9. točka: Ažuriranje cene daljinskega ogrevanja v Podmarku za mesca februar in marec 2012
gradivo:


10. točka: Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 3426/5 k.o. Šempeter
gradivo:


11. točka: Letni program športa v občini Šempeter-Vrtojba za leto 2012
gradivo:


12. točka: Prometna ureditev v občini Šempeter-Vrtojba – informacija
gradivo:


13. točka:  Odlok o ustanovitvi Režijskega obrata Občine Šempeter-Vrtojba – prva obravnava
gradivo:


14. točka: Poročilo o dodeljenih sredstvih na področju kmetijstva v letu 2011– informacija
gradivo:


15. točka: Poročilo o razpisu za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v letu 2011 – informacija
gradivo:


16. točka: Administrativna ustreznost prijavljenih projektov v letu 2011 v okviru
3. Javnega razpisa za predložitev standardnih projektov v ožjem
čezmejnem območju Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013
– informacija
gradivo:


17. točka: Soglasje k imenovanju v.d. direktorja ZIC
gradivo:


18. točka: Imenovanje pet (5) članov uredniškega odbora in odgovornega urednika javnega glasila Občine Šempeter-Vrtojba 
gradivo:


ŽUPAN
mag. Milan Turk

SPREJETI AKTI 14. SEJE OBČINSKEGA SVETA:


Poročilo 14. seja

Zapisnik 14. seje

 

 
Vabljeni:
- člani občinskega sveta, Stojan Vičič s.p., Aleš Bajc – KŠTM Šempeter-Vrtojba, Aleš Bucaj – BIRO OBALA d.o.o., občinska uprava, predstavniki medijev
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni